Fylkesutvalgets vedtak 9. mai 2023

Fylkesutvalget er positive til at det startes planarbeid for ny E18 på strekningen mellom Tvedestrand og Gjerstad. Fylkesutvalget er også positive til at det vurderes flere alternativer for gjenbruk av dagens E18. Les mer om dette og andre saker som ble behandlet av fylkesutvalget.

Bilde av fylkesutvalget fra 11.april. De folkevalgte sitter rundt bordet og lytter til en innledning. - Klikk for stort bildeFylkesutvalget i Agder fylkeskommune (arkivbilde) Agderfk

Komplett saksliste og dokumenter er tilgjengelig på fylkeskommunens møtekalender her hvor også protokoll legges ut. (Utgått lenke fjernet 16. april 2024)

Opptak av møtet gjøres tilgjengelig her. (Utgått lenke fjernet 16. april 2024)

Spørsmål kan rettes til:

• Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen, 913 43 905, arne.thomassen@politiker.agderfk.no

• Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, 950 20 265, tine.sundtoft@agderfk.no

Utvalgte saker:

E18 Tvedestrand - Gjerstad - innspill til høring av planprogram og utvidet plangrense

Fylkesutvalget er positive til at det startes planarbeid for ny E18 på strekningen mellom Tvedestrand og Gjerstad.

Fylkesutvalget er positive til at det vurderes flere alternativer for gjenbruk av dagens E18.

Fylkesutvalget ønsker et godt samarbeid i det videre planarbeidet og ber om at våre innspill og faglige råd tas med videre.

Saken slik den er lagt frem mener fylkesutvalget er oversiktlig. Men fremdriften av denne veien burde nå settes i høygir.

Vi oppfordrer fylkesordføreren til å ta aktivt grep for å få kommunene til å finne en felles vei videre. Fylkesutvalget er positive til gjenbruk og til å finne en løsning for industrien på Akland. Det viktigste er at veien blir en 4 -felts vei med minst 100 km/t som er trygg og fremtidsrettet. Det fins gode måter å løse dette på innen trasé valgene. Nye veier må snarest etter innspillsrunden setter fart på prosessen.     

Nasjonal oppfølging av den globale naturavtalen: innspill fra Agder fylkeskommune         

Fylkesutvalget mener at naturavtalen er viktig for å hindre ytterligere tap av natur og stanse trusler mot naturmangfold. Intakte økosystemer er viktige som leveområde for arter, som leverandør av økosystemtjenester og fordi de lagrer karbon. De viktigste temaene Norge bør legge vekt på i vår nasjonale oppfølging av de nye globale målene i naturavtalen er:

- representativt vern av tilstrekkelig store, varierte, sammenhengende områder på land og i sjø, i tråd med forpliktelsene i avtalen.

- å unngå arealbruksendringer, inkludert driftsformer ved land- og skogbruk, som forringer viktige økosystemer og medfører tap av biodiversitet.

Fylkesutvalget mener de viktigste virkemidlene Norge bør legge vekt på i nasjonal oppfølging av naturavtalen er:

- tilpasning av relevant lovverk slik at det best mulig ivaretar de utfordringer som skisseres i naturavtalen.

- at nasjonale myndigheter uttrykker klare forventninger til regionale og lokale myndigheter om at målene i naturavtalen skal følges opp.

- å etablere et helhetlig kunnskapsgrunnlag om økosystemers utbredelse og tilstand, samt hvordan de henger sammen og bidrar til naturmangfold.

- å etablere ordninger og incentiver for private og offentlige aktører som gjør det lønnsomt å prioritere biodiversitet.

Virkemidlene som det bør legges vekt på i nasjonal oppfølging av naturavtalen bør ha en helhetlig tilnærming, slik at det prioriteres mellom areal for industri, fornybar energi og naturavtalen.

For at verden skal nå de nye globale målene i naturavtalen mener fylkesutvalget at Agder fylkeskommunen kan bidra med:

- at fylkeskommunen som utbygger følger opp vedtatte miljømål for organisasjonen, og reduserer nedbygging av natur og dyrkbar mark med 80 prosent innen 2030.

- konkrete og målrettede tiltak for å ivareta og styrke naturmangfold

- å satse ytterligere på veiledning og analyse knyttet til areal-, plan- og konsesjonssaker, herunder støtte og rådgivning til kommunenes arealarbeid.

- initiativ til nye samarbeidsformer mellom offentlig, privat og sivil sektor som løfter målkonflikter og kan bidra til mer bærekraftig arealbruk.

Fylkesutvalget mener Norge har gode forutsetninger for å bidra til å oppnå de globale målene. Vi er i global sammenheng et rikt land med store naturressurser og med høy grad av kompetanse, utdanning, likestilling, sosial tillit og et godt forhold til våre naboland i Norden og Europa. Norge bør gå i bresjen for ansvarlig, helhetlig og konkret forvaltning, bevaring og restaurering av natur og ivaretakelse av naturmangfold. Dette særlig innenfor arealforvaltning på land og i havet, og ved produksjon av fornybar energi.

Lindesnes kommune - høringsuttalelse med innsigelse til detaljregulering for Svineholmsundet       

Fylkesutvalget gir sin tilslutning til størsteparten av reguleringsplanen for Svineholmsundet, men fremmer innsigelse til pkt. 5.1 turvei. Bredden reduseres fra 3 til 1 meter.

 

Alle saker som ble behandlet:

  • PS 53/23 20/16925 E18 Tvedestrand - Gjerstad - innspill til høring av planprogram og utvidet plangrense     
  • PS 54/23 22/12609 Lindesnes kommune - innspill til kommunedelplan for ny fylkesvei 460 til Spangereid    
  • PS 55/23 23/10871 Nasjonal oppfølging av den globale naturavtalen: innspill fra Agder fylkeskommune         
  • PS 56/23 23/05443 Lindesnes kommune - høringsuttalelse med innsigelse til detaljregulering for Svineholmsundet       
  • OS 18/23 20/25607 Grimstad kommune - Vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelvei for Homborsundveien