Har fordelt statlige tilskudd på 34,8 millioner til kommunale næringsfond

Agder fylkeskommune har nå klar en fordeling av midler til regionale næringsfond i Agder. Det deles ut totalt 34,8 millioner til kommunene i Agder.

De 25 kommunene på Agder har fått tildelt 34,8 millioner til sine næringsfond.

– Fordelingen skal prioritere kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli særlig hardt rammet som følge av virusutbruddet., sier avdelingsleder for virkemidler og entreprenørskap Wenche Fresvik. 

Wenche Fresvik, Avdelingsleder for Virkemidler og entreprenørskap Agder fylkeskommune

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.
 – I fordelingen er det lagt til grunn et flatt tillegg til alle kommuner (20 % av midlene), distriktsfordeling basert på distrikts-indeksen (20 % av midlene) og en fordeling av de resterende 60 % basert på folketall og endringer i arbeidsledighet under koronapandemien. Prinsippene for fordeling til kommunene er i stor grad i tråd med prinsipper som ligger til grunn i den nasjonale fordelingen av midler til regionene, forklarer Fresvik.

 

Fordeling av fondsmidler til kommunene i Agder

Fordeling av fondsmidler til kommunene i Agder
Kommune Beløp
Arendal 3 369 000
Birkenes 801 000
Bygland 722 000
Bykle 776 000
Evje og Hornnes 769 000
Farsund 1 228 000
Flekkefjord 1 109 000
Froland 746 000
Gjerstad 749 000
Grimstad 1 851 000
Hægebostad 706 000
Iveland 652 000
Kristiansand 8 832 000
Kvinesdal 895 000
Lillesand 1 073 000
Lindesnes 2 261 000
Lyngdal 1 219 000
Risør 1 019 000
Sirdal 701 000
Tvedestrand 932 000
Valle 823 000
Vegårshei 664 000
Vennesla 1 447 000
Åmli 731 000
Åseral 725 000
AGDER 34 800 000

Bakgrunn:

  • Stortinget bevilget 19. juni 600 millioner kroner til kommunale næringsfond som del av nasjonal krisepakke fase 3 for 2020 i forbindelse med koronapandemien. Agders andel av tilskuddet er på 34,8 millioner kroner.
  • Tilskuddet er en engangsbevilgning. Det skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • Det er viktig at midlene gjøres raskt tilgjengelig for næringslivet. Agder fylkeskommune forventer også at tildelingene er i tråd med føringer og mål i Regionplan Agder 2030.
  • Agder fylkeskommune har fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å fordele midlene uavkortet videre til kommunene.