Kvinesdal – en fremoverlent kommune for likestilling fra A til Å

For resertifiserte Kvinesdal kommune gir arbeidet med Likestilt arbeidsliv en klar merverdi. Som samfunnsaktør har kommunen en ekstra oppgave og et mål om å skape rom for et mangfoldig arbeidsliv, og for å få til en god og likestilt rekruttering av nye arbeidstakere. Personalsjef Rune Grimsby mener at hvis kommunen skal kunne opprettholde de gode tjenestene, trengs alle hender i arbeid. For å få til det, er arbeid med likestilling og mangfold en viktig brikke. 

Kommunen som rollemodell

Bilde: Kvinesdal kommune mottar sitt resertifiseringsbevis november 2021. F.v. Prosjektleder LA Patricia Hartmann, personalsjef Kvinesdal kommune, Rune Grimsby, personalrådgiver Kvinesdal kommune, Katja Balke og fylkesordfører Agder, Arne Thomassen - Klikk for stort bildeKvinesdal kommune mottar sitt resertifiseringsbevis november 2021. F.v. Prosjektleder LA Patricia Hartmann, personalsjef Kvinesdal kommune, Rune Grimsby, personalrådgiver Kvinesdal kommune, Katja Balke og fylkesordfører Agder, Arne Thomassen Agder fylkeskommune /Camilla Fedog Kvinesdal kommune har jobbet kontinuerlig med Likestilt arbeidsliv siden de ble sertifisert for første gang gjennom  pilotprosjektet i 2018. I 2021 kvalifiserte de til resertifisering, og mottok sitt resertifiseringsbevis på konferansen og seremonien i regi av Likestilt arbeidsliv i november 2021. Likestilt arbeidsliv besøkte dem i etterkant av resertifisering for å høre om hvordan de opprettholder det kontinuerlige arbeidet, og hva de ser for seg i arbeidet fremover. Da møtte vi personalsjef Rune Grimsby, personalrådgiver Katja Balke, hovedtillitsvalgt Erna Halvorsen Hauan, og hovedtillitsvalgt Kathrine Marie E. Moi. 

Representantene fra Kvinesdal kommune hadde mye på hjertet når det gjaldt hvorfor de arbeider med likestilling, inkludering og mangfold. Grimsby understreker at det er viktig for kommunen å være fremoverlente og å være en attraktiv arbeidsgiver for flere potensielle arbeidstakere i tiden fremover. Balke legger til at kommunen er en viktig samfunnsaktør og en stor arbeidsgiver i Kvinesdal, og at de derfor ønsker å gå foran som en god rollemodell som skaper ringvirkninger ut i lokalsamfunnet.

Grunnen til at de valgte nettopp Likestilt arbeidslivs ordning, handlet i stor grad om de konkrete verktøyene og den praktiske tilnærmingen til likestilling og mangfold. Hauan forklarer at jo mer man jobber med dette, jo mer eierskap får man til hva det dreier seg om og hvor skoen trykker. Hun kan fortelle om noen aha-opplevelser underveis, og om kommentarer som "Oi, det hadde jeg ikke tenkt på før!" i arbeidsmøter. Vi ser nye perspektiver som setter tankene i sving. - Dette er utgangspunkt for spennende arbeid, sier den hovedtillitsvalgte. Det er nå et mål at arbeidslivet skal være mest mulig likestilt "fra A til Å" i Kvinesdal kommune. 

Privat og offentlig sektor i samarbeid 

Grimsby ser en stor verdi i fellesskapet som dannes med andre virksomheter i sertifiseringsordningen, både fra privat og offentlig sektor. De månedlige fagsamlingene med virksomheter på tvers av sektorer, oppleves som gode møtepunkt:

Det er positivt at både private og offentlige virksomheter er med i samme ordning. Det gjør at man kan samarbeide på tvers av offentlig og privat sektor, og det tror jeg er veldig bra. Uansett om du jobber i en kommune eller i en privat bedrift, så har man samme type problemstillinger innenfor dette temaet. Da er det nyttig å kunne ha et fellesskap og utveksle erfaringer.

Ønske om større mangfold

Det er et viktig poeng for Kvinesdal kommune, at likestillingsbegrepet i Likestilt arbeidsliv ses i vid forstand. Det innebærer likestilling mellom kjønnene, men omhandler også flere andre diskrimineringsgrunnlag. Eksempler er etnisitet, seksuell orientering, livsfase og religion. Det tilbys konkrete verktøy for å forhindre diskriminering og seksuell trakassering, sikre gode rekrutteringsrutiner og økt grad av mangfold. Både Moi og Balke legger vekt på at de har som mål at mangfoldet i befolkningen skal kunne gjenspeiles i organisasjonen. Balke forklarer videre at hun håper dette kan bidra til samfunnsutvikling:

Vi er opptatt av å utvide fokuset til å omfatte flere diskrimineringsgrunnlag og vise at vi har respekt for mangfold, og at vi ønsker at mangfoldet i samfunnet etter hvert skal gjenspeiles i vår organisasjon. Det er veldig viktig. Vi tenker også at med den størrelsen vi har på organisasjonen, ønsker vi å kunne bidra til utvikling i lokalsamfunnet.

Arbeidet med Likestilt arbeidslivs sertifiseringsordning, bidrar til omdømmebygging og er med på å synliggjøre innsatsen Kvinesdal kommune gjør for likestilling, inkludering og mangfold. Grimsby forteller at de håper mange ønsker å bo i Kvinesdal og ta del i arbeidslivet i kommunen:

Her skal alle bli inkludert og føle seg velkomne uansett.

Bilde: Rådhuset i Kvinesdal i desember - Klikk for stort bildeRådhuset i Kvinesdal pyntet til desember Agder fylkeskommune /Camilla Fedog  

Ikke et kortsiktig arbeid

Forankring og kontinuerlig arbeid over tid, trekker Balke frem som viktige faktorer for å få oppnå effekt. Dette er arbeidsgruppen samstemte i. Hun understreker at innsatsområdet forankring er et av de viktigste for å oppnå god effekt:

Det er så viktig å ha alle med på tankegangen. Og at det er både politisk forankret i tillegg til at vi har administrativ ledelse med oss. Det er så viktig, for du får da en helt annen tyngde i et sånt arbeid.

Moi legger til at arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold ikke er kortsiktig. Hun poengterer at noen prosjekter kan oppleves som ekstra-arbeid på toppen av en allerede travel hverdag, men Likestilt arbeidsliv skal ikke være noe som foregår på siden. Hun forklarer at Likestilt arbeidsliv skal inn i hele driften og alt kommunen gjør på lang sikt. Kommunen har gått god respons fra møter med lag og foreninger, trossamfunn og ulike fellesskap i kommunen:

Tilbakemeldinger har vært at flere håpet det ikke ble med det ene møtet, men at arbeidet med likestilling og mangfold følges opp videre. Mange hadde savnet arenaer for å prate om disse tingene - hva vi er like og ulike på, og hvordan vi kan samarbeide best mulig. Vi fikk til gode møter og god respons.  

Selv om Kvinesdal kommune har fått til mye, og arbeidet er godt forankret politisk og blant den administrative ledelsen, erfarer arbeidsgruppen i kommunen at det er viktig å være tålmodig. Målet er at arbeidet skal nå ut til alle i kommunen, i alt fra barnehager og skoler til lag og foreninger. Planen er å fortsette å prate om hvilken merverdi dette gir, fortsette å jobbe med det, og ta den tiden som trengs. Kvinesdal kommune har fått til mye, men de gir seg ikke med det. Personalsjefen understreker at arbeidet fortsetter selv om de nå har blitt sertifisert for andre gang:

Diplomet på veggen er ikke et bevis på at en er i mål.

Til toppen