Mye nedbør og vind fram til torsdag – vurdér om du trenger å kjøre

Det er fortsatt meldt mye nedbør og vind langs kysten av Agder. Nedbøren vil vare fram til torsdag formiddag, ifølge prognosene. Snøfokk langs veiene skaper vanskelige kjøreforhold.

Mange trefall: Situasjonen på fv. 4238 mellom Nodeland i Kristiansand og Øyslebø i Lindesnes. Mange trær har tunge snølag som fører til nedfall både på veier og kraftledninger. - Klikk for stort bildeMange trefall: Situasjonen på fv. 4238 mellom Nodeland i Kristiansand og Øyslebø i Lindesnes. Mange trær har tunge snølag som fører til nedfall både på veier og kraftledninger.

Vi oppfordrer folk til å vurdere om de trenger å bevege seg ute i trafikken de neste to døgnene.

Det er fremdeles områdene langs kysten fra Kristiansand til Arendal som får de største nedbørmengdene, men vinden gjør at det er vanskelige kjøreforhold andre steder i Agder også. Flere fjelloverganger har vært stengt i dag. Fv 450 Hunnedalsvegen og fv. 450 mellom Setesdal og Dalen i Telemark er fremdeles stengt.

Statens vegvesen: La bilen stå onsdag

Politiet: Unngå å bruke bil dersom det ikke er helt nødvendig

Bortkjøring av snø vil ta tid

Folk bør prøve å grave fram og flytte innesnødde kjøretøy, for at brøytemannskaper skal få bedre arbeidsforhold. Innbyggere i byer og tettsteder langs kysten bør følge med på egen kommunes nettside for instruksjoner om flytting av kjøretøy for brøyting av gater i sentrum.

Unngå stopp i tunneler

Vegtrafikksentralen sør melder at flere bilister stanser i tunneler for å fjerne snø fra bilene. Dette har skapt farlige situasjoner og politiet henstiller alle bilister til å unngå stans i tunnelene. Dersom dette fortsetter kan det i ytterste konsekvens medføre at tunneler blir stengt for å ivareta sikkerheten.

Vurdér hjemmekontor hvis du har anledning

Det vil fremdeles være vanskelige kjøreforhold og parkeringsmuligheter mange steder tirsdag. Derfor kan det være fornuftig for de som har mulighet til det å vurdere hjemmekontor.

– Det kan flere steder være vanskelig å benytte fortauer og gang- og sykkelveger som ligger parallelt med hovedveinettet. Dette på grunn av at snøen fra hovedveiene blir brøytet over på disse. Derfor ber vi bilister være ekstra oppmerksomme på at gående og syklende kan benytte hovedveiene istedenfor., sier seksjonsleder drift veg Rolf Ove Lunden i Agder fylkeskommune.

Han minner samtidig om at Agder fylkeskommune har ansvar for ca. 4000 km fylkesveg med stor variasjon i trafikkmengde. 

– Med de store snømengdene, så kan ikke alle vegene ha ønsket framkommelighet til enhver tid. Våre mange entreprenører er ute med mannskaper på vegene, og har høy beredskap for at vegene våre skal være framkommelige. Det vil komme relativt store nedbørmengder i morgen 2. januar. Derfor kan det fortsatt være fylkesveger som til tider har redusert framkommelighet eller blir stengt. på grunn av trefall, avslutter Lunden.

Les mer

Brøyting og fresing av snø inn på privat eiendom

Når det brøytes og freses snø fra offentlig vei, vil dette havne i sideterrenget rundt veien. Dette er ofte privat eiendom og private avkjørsler.

Hvorfor brøytes snø inn på privat eiendom?

Brøytemannskapene forsøker å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for hus- og/eller grunneier. Det er imidlertid trangt om plassen og det er mange hensyn å ta.

Trafikksikkerhet og framkommelighet må alltid prioriteres høyest

Det er svært kostbart og lite miljøvennlig å kjøre bort den brøytede snøen. Av plasshensyn må bortkjøring prioriteres i sentrumsområdene, mens det i boligområdene hovedsakelig må brøytes og freses ut av vegen. Alternativet til å brøyte inn på privat grunn er å brøyte inn mot kanten av kjørebanen, noe som vil medføre trangere kjørebaner og redusert framkommelighet. Dette alternativet er ikke gunstig for noen, heller ikke for grunneierne langs veien. 

Vi prøver å ta hensyn, men med store snømengder vil man måtte prioritere å få veiene brøytet hurtigst mulig.

Er det lov å brøyte snø fra vegen inn på privat eiendom?

Det at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting av offentlig vei/veiområde, er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøytingen foregår på en uforsvarlig og etter omstendighetene lite hensynsfull måte.

I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides – dvs. jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra vegområdet av hensyn til vegtrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til veg måtte tåle som følge av brøyting.

Snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, og det må også anses å ligge innenfor tålegrensen etter naboloven.