Nå kan du nominere nye medlemmer til flere av medvirkningsrådene i Agder fylkeskommune

Det skal oppnevnes nye medlemmer til råd for personer med funksjonsnedsettelse, fylkeseldrerådet og rådet for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-rådet). 

Illustrasjon av mangfold. Regnbuefarger og tegning av mennesker. - Klikk for stort bildeNå kan du nominere kandidater til våre ulike råd. Adobe Stock

Formålet med rådene er å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning. Rådene skal ikke behandle saker som angår enkeltpersoner. 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse og fylkeseldrerådet er lovpålagte. I tillegg er det opprettet et råd for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-rådet). 

Medlemmene i rådene regnes som folkevalgte, og velges for fire år av gangen, i samsvar med den fylkeskommunale valgperioden. Rådene består av 9 medlemmer, samt 3 varamedlemmer, hvorav 2 av rådenes medlemmer velges blant fylkestingets representanter. 

Hvem kan sitte i et lovpålagt råd?

Rådene bør bestå av personer med ulik erfaring, alder, etnisitet og bakgrunn, for å sikre at de representerer bredest mulig. 

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet være alderspensjonister. Til rådet for personer med funksjonsnedsettelse oppfordrer vi organisasjoner til å nominere kandidater under 30 år. 

De som skal sitte i rådene bør: 

  • Kunne ta ordet i en forsamling
  • Kunne skrive forslag til vedtak
  • Kunne sette seg inn i sakspapirer
  • Ha et bredt kontaktnett i brukergruppen og blikk utenfor egen situasjon
  • Kunne hente inn meninger fra de medlemmet representerer
  • Kunne se muligheter i overordnede saker

Medlemmene i rådene mottar møtegodtgjørelse for møtene satt i politisk møtekalender. De får også dekket reiseutgifter og får dekket kostgodtgjørelse etter statens satser. Godtgjørelsen dekker også for- og etterarbeid.

Kandidater til rådene foreslås i første rekke av organisasjoner for henholdsvis eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse, men det åpnes også for at andre kan fremme en slik nominasjon. 

Rådet for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-rådet)

Fylkestinget i Agder fylkeskommune har vedtatt at det også skal være et råd for likestilling, inkludering og mangfold. Formålet med dette rådet er å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker hvor diskrimineringsindikatorer ifølge Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder (2015-2027), gjør seg gjeldende.

Dette er blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, alder, religion/livssyn, seksuell orientering/kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk og sosial bakgrunn. Rådet skal ikke behandle saker som angår enkeltpersoner. 

LIM-rådet er ikke lovpålagt, men det fungerer på lik linje med de andre lovpålagte rådene. Medlemmer og reglement velges av Fylkestinget, og saksgangen har vært lik som i de andre rådene. LIM-rådet har ambisjon om å jobbe mer strategisk om spesifikke temaer med andre arbeidsmetoder enn de lovpålagte rådene.

LIM-rådet består av 9 medlemmer, samt 3 varamedlemmer, hvorav 2 av rådenes medlemmer velges blant fylkestingets representanter. 

Rådenes medlemmer vil få opplæring. 

Hvordan nominerer du?

Send din nominasjon til:

Agder Fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Eller på epost: postmottak@agderfk.no 

Nominasjonen må inneholde: 

  • Navn og kontaktinfo for personen/organisasjonen som nominerer
  • Navn og kontaktinfo på den som foreslås
  • Begrunnelse for hvorfor man mener den nominerte er en god kandidat

Fristen for å nominere til rådene er 1. november 2023.