Ny støtteordning for Kystkultur

I 2023 lyser fylkeskommunen ut midler til utvikling av opplevelsesprodukter som løfter frem Agders kystkultur. Prosjektstøtteordningen har en tidsramme på 5 år og et samlet budsjett på inntil 15 millioner koner.

Et løft for kystkulturen vår

«Denne prosjektstøtteordningen er et viktig verktøy i arbeidet for å gjøre Agders kystkultur mer kjent og for å skape gode opplevelser både for lokalbefolkningen og besøkende,» mener avdelingsleder for kulturminnevern og kulturturisme ved fylkeskommunen, Yvonne Fernmar Willumsen.

Prosjektstøtteordningen retter seg mot aktører som ønsker å utvikle, videreutvikle eller på annen måte støtte opp under konkrete reiselivsprodukter som tar i bruk eller tilgjengeliggjør kystens kulturminner, kulturmiljø og landskap. Fylkeskommunen håper på søknader fra både kommuner, foreninger, stiftelser, samt private virksomheter og andre organisasjoner.  Gjennom ordningen ønsker fylkeskommunen å legge til rette for et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommunen, frivilligheten og privat sektor. Målet er bred verdiskapning og en langsiktig og bærekraftig utvikling av regionen som er godt forankret i lokalsamfunnene.

Prosjektene kan blant annet være arbeid med historiske båtruter, utvikling av opplevelseskonsepter knyttet til kulturmiljø, kulturarv og bærekraftig transport, aktiviteter som formidler tradisjonshåndverk eller relevante forprosjekter eller mulighetsstudier. 

Europeisk kulturrute

Agder fylkeskommune har arbeidet målrettet over flere år med å løfte frem uthavnene på Agder. Nå jobbes det for at uthavnene skal inngå i en europeisk maritim kulturrute basert på den gamle handelsruten mellom Nordsjøen og Østersjøen. 

Europeiske kulturruter er en sertifiseringsordning i regi av Europarådet, og kan være en innfallsport til europeiske samarbeidsprosjekter innen eksempelvis forskning, reiseliv og kultur. En europeisk kulturrute forutsetter ikke bare et europeisk samarbeid. Det må også bygges opp et nettverk og en infrastruktur i vår region, som samlet skal kunne tilby bærekraftige opplevelser langs kysten av Agder.

Langsiktig regional utvikling

“Prosjektstøtteordningen vil være et viktig bidrag i det videre arbeidet med å bygge ut en kulturrute i vår region. Vi håper ordningen vil stimulere til nye produkter, en bedre infrastruktur og et bedre samarbeid mellom aktørene som tilbyr transport og opplevelser langs kysten av Agder,” sier avdelingsleder Yvonne Fernmar Willumsen.

Mottakerne av prosjektstøtte skal inngå i et regionalt nettverk, der aktører innen kystkultur kan dra lærdom av hverandre og på sikt bidra i arbeidet med etablering av en europeisk kulturell rute.  

Retningslinjene for prosjektstøtteordningen ble vedtatt av hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet i deres novembermøte.

Vil du lære mer om kystkultur i Agder?

Utforske Agders uthavner og deres særegne historie, kulturmiljø og landskap:

Uthavner i verdensklasse

Til toppen