Nytt næringshageprogram og inkubasjonsprogram fra 2023

Fra 1. januar 2023 starter nye programperioder for Næringshageprogrammet og Inkubasjonsprogrammet. Bærekraftig omstilling, digitalisering, vekst og økt eksport er sentrale stikkord i de nye programmene.

Programmene lyses ut den 15. juni, og da vil søknadskriterier og søknadsmal for det nye næringshageprogrammet og det nye inkubasjonsprogrammet publiseres på siva.no. Den 22. juni arrangeres det søkeseminarer for både næringshageprogrammet, inkubasjonsprogrammet og skaleringsmodulen.

Adobe Stock Næringshageprogrammet 2023-2032

Næringshageprogrammets visjon er å utvikle et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv i distriktene. Hovedmålet til programmet er å bidra til økt verdiskaping basert på regionale fortrinn, gjennom å legge til rette for utvikling av bærekraftige og omstillingsdyktige bedrifter. Næringshageprogrammet skal bidra til å skape levende lokalsamfunn, tilgang til kompetanse og vekst i hele Distrikts-Norge.

Hvem kan søke om opptak til Næringshageprogrammet? 

Målgruppen for Næringshageprogrammet er innovasjonsselskap med relevant kompetanse og som har en sentral rolle i det regionale økosystemet.  Innovasjonsselskapene skal tilby rådgivning og kompetanse til små og mellomstore bedrifter og nyetableringer med evne og vilje til utvikling og omstilling. Programmet er rettet mot områder med svak eller ensidig næringsstruktur, fortrinnsvis innenfor virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte. 

Næringshageprogrammet er et bedriftsrettet og næringsnøytralt program. Programmet tilpasses regionale fortrinn og næringsliv når innovasjonsselskapene tar i bruk programinnholdet (kompetanse, nettverk og tilskudd) i sin region. 

Grunnleggende krav til søkende selskap:

• Selskapet må være organisert som et aksjeselskap med privat aksjemajoritet 

• Søker må bekrefte at innovasjonsselskapet som søker ikke skal betale ut utbytte i perioden selskapet er en del av Sivas næringshageprogram og at det foreligger etiske retningslinjer for selskapet

• Selskapet skal ha et bredt og relevant eierskap og god forankring i egen region

Inkubasjonsprogrammet 2023-2032

Inkubasjonsprogrammet visjon er å utvikle fremtidens bærekraftige vekstbedrifter. Økt nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter, og utløse vekst i etablerte virksomheter er hovedmålet. Norge skal øke fastlandseksporten med 50 prosent innen 2030. Nytt Inkubasjonsprogram med skaleringsmodul rettet mot bedrifter med stort vekst- og eksportpotensial skal være ett bidrag til å oppnå dette, samtidig som bredden av norsk næringsliv utvikles. Dette skal bidra til å skape nye, grønnere og mer lønnsomme arbeidsplasser i et konkurransedyktig næringsliv.

Hvem kan søke om opptak til inkubasjonsprogrammet?

Målgruppen for inkubasjonsprogrammet er sterke innovasjonsmiljø som har en sentral rolle i det regionale økosystemet, bidrar aktivt i det nasjonale økosystemet og hvor inkubasjon er en vesentlig aktivitet. Disse skal jobbe med innovative ideer og bedrifter med internasjonalt eller nasjonalt vekstpotensial

Noen grunnleggende krav må oppfylles hos søkende selskap:

• Selskapet må være organisert som et aksjeselskap

• Selskapet skal ha et bredt og relevant eierskap, offentlig/private eiere

• Søker må bekrefte at innovasjonsselskapet som søker ikke skal betale ut utbytte i perioden selskapet er en del av Sivas inkubasjonsprogram og at det foreligger etiske retningslinjer for selskapet

• Søker må kunne dokumentere regional forankring og engasjement fra offentlige aktører og privat næringsliv

Utlysning og søkeseminar

Programmene lyses ut nasjonalt på siva.no den 15. juni med søknadsfrist 15. september 2022. Dette gjelder også skisseutlysning til skaleringsmodulen. Hovedutlysning på skalering vil eventuelt komme tidlig 2023. Fylkeskommunene er oppdragsgivere og finansierer programmene. Alle søkere skal skriftlig orientere sin(e) respektive fylkeskommune(r) om sin søknad før de leverer sin søknad til Siva

Den 22. juni arrangeres det søkeseminarer for både næringshageprogrammet, inkubasjonsprogrammet og skaleringsmodulen. Påmelding til dette sendes: Arrangement@siva.no innen 20. juni kl 15:00.  Spesifiser hvilke av de tre søkeseminarene dere ønsker å delta på. 

Det blir sendt ut egen Teams-lenke til de som melder seg på.

Tidspunkt for søkeseminarene: 

• Næringshageprogrammet: kl 9:00-11:00

• Inkubasjonsprogrammet: kl  12:00-14:00

• Skaleringsmodulen: kl 14:30-16:00

Søkeseminaret tas opp og publiseres på siva.no i etterkant.

Vedlegg

Til toppen