Ønsker kommunenes innspill om viktigste prioriteringer på fylkesveg

Handlingsprogram for fylkesveger i Agder revideres nå.

Foto av Haughomfjellene i Sirdal - Klikk for stort bildeHaughomfjellene i Sirdal

Agder fylkeskommune jobber nå med å revidere handlingsprogrammet for fylkesveger for perioden 2026-2029.

Handlingsprogrammet er fylkeskommunens viktigste verktøy for å prioritere aktiviteten som gjøres på fylkesvegnettet i perioden 2026-2029 for at vi sammen skal nå målene i regional plan for mobilitet for Agder 2023–2033.

Arbeidet vil pågå i 2024 og legges frem for endelig behandling av fylkestinget i juni 2025.

– Alle kommunene på Agder har fått invitasjon til å spille inn de vegprosjektene som er prioritert av kommunen. Fristen er satt til 15. september, sier rådgiver på avdeling strategi og mobilitet, Lasse Moen Sørensen.

Innspillsfrist 15. september

Sørensen utdyper at kommunene på Agder blir bedt om å spille inn prioriterte lister over prosjekter de ønsker gjennomført i perioden 2026–2029. Nytt av denne revisjonen er at innspill skal leveres gjennom fylkeskommunens digitale innspillmodul hvor det skilles mellom de fire kategoriene av tiltak: tiltak på fylkesveg, rekkverk og mindre trafikksikkerhetstiltak, kollektivtiltak og asfalt på grus. 

Kategorien “tiltak på fylkesveg” er ment for alle større tiltak på fylkesvegnettet.  De øvrige kategoriene gjelder mindre tiltak. For disse kan kommunene oppdatere sine innspill hvert år, innen fristen 15.september.  
Innbyggere som har ønske om tiltak på fylkesvegnettet må kontakte sin kommune for å få registrert og vurdert ønskene opp mot øvrige utbedringsbehov i kommunen.  

Regional plan for mobilitet legger føringene

Det overordnede målet for Regional plan for mobilitet er: Sammen gjør vi reisen enkel, trygg og grønn. Planen viser til 23 steg vi må ta fram til 2033 for å få mer bærekraftig mobilitet på Agder. Den peker særlig på de sju stegene vi må ta først, og legger til grunn to viktige prinsipp:  

  • Vi skal prioritere å ta vare på den infrastrukturen vi har  
  • Vi skal prioritere barn og unge

Prinsippene og stegene i Regional plan for mobilitet for Agder 2023–2033 vil være førende for Handlingsprogram for fylkesveg 2026-2029, og vil ligge til grunn for prioritering av prosjekter.  

Prosess for arbeidet

Handlingsprogram for fylkesveg revideres i 2024. Hovedutvalg for samferdsel og mobilitet vedtok oppstart av revisjonsarbeidet 6.februar 2024.  

Handlingsprogrammet revideres hvert fjerde år, og det er dermed fire år mellom hver gang kommunene kan spille inn og få vurdert oppdaterte prioriteringslister over større tiltak som ønskes gjennomført.

Frist for innspill til prosjekter som ønskes prioritert i nytt handlingsprogram vil være 15.september 2024.