Pandemien har ikke gitt flere ensomme barn

– Det tyder i alle fall tallene på, sier Rosanne Kristiansen spesialrådgiver ved KoRus-Sør. Hun var en av fagfolkene som i dag presenterte de første resultatene av UNGDATA-Agder-undersøkelsen fredag 6. mai.

UNGDATA er den største levekårsundersøkelsen for ungdom som blir gjennomført hvert tredje år i Agder. Det er tredje gang undersøkelsen gjennomføres, slik at det nå er mulig å begynne å se funn over tid. (Tidligere gjennomført i 2016 og 2019). Dette er den første undersøkelsen etter pandemien.

Om undersøkelsen

Ungdata-undersøkelsen ble gjennomført på alle ungdomsskoler og videregående skoler i Agder februar og mars 2022. Til sammen svarte nesten 17 000 ungdommer på undersøkelsen. Dette utgjør 81 % av ungdomsskoleelevene og 68 % av elevene på videregående i Agder. Spørsmålene i undersøkelsen dekker temaer som forhold til foreldre og venner, utdanning og skole, fritidsaktiviteter, nærmiljø, helsevaner, bruk av tobakk og rus, psykisk og fysisk helse med mer. Undersøkelsen er et samarbeid mellom kommunene i Agder, Agder fylkeskommune, KoRus-Sør og Universitetet i Agder. NOVA ved OsloMet er faglig ansvarlig for undersøkelsen.

Tallene skal undersøkes nærmere

Resultatet av spørreundersøkelsen skal forskes videre i. 9. og 10. november planlegges det en konferanse der mer detaljerte funn fra undersøkelsen vil bli lagt frem.

Noen hovedfunn:

  • De aller fleste ungdommene i Agder har det bra og rapporterer om høy livskvalitet!
  • Andel ungdommer med psykiske plager, som har økt over flere år, ser nå ut til å ha flatet ut i Agder. Økning blant de yngste – nedgang blant de eldste. Andel ensomme har også flatet ut. 
  • Flere er fornøyde med foreldrene sine i 2022 enn i 2019. Men: Andelen som forsøker å holde mesteparten av fritiden sin skjult for foreldrene har økt.
  • De aller fleste trives på skolen, men tendensen her er negativ – ungdom opplever skolen på en dårligere måte enn før.
  • Mange ungdommer sover mindre enn 6 timer hver natt, særlig blant elever på videregående skole
  • Andel ungdom som er aktive i lag og foreninger, har gått ned, særlig blant de yngste
  • Vi finner tydelige forskjeller i deltakelse i idrettslag etter ungdommenes sosioøkonomiske bakgrunn.
  • Andelen som har vært beruset på alkohol har holdt seg stabil (nedgang på Vg3). Liten nedgang i bruk av cannabis.
  • Vi finner (fortsatt) ganske store forskjeller på gutter og jenter i hvordan ungdommene svarer i Ungdata. Jenter er generelt mindre fornøyd eller rapporterer om større grad av ulike plager. Kan vi ende opp med å glemme guttene når vi fokuserer så mye på kjønnsforskjeller?

Her finner du tre nøkkeltall-rapporter, fordelt på barneskole, ungdomsskole og videregående skole i Agder. 
Barneskole (PDF, 4 MB)
Ungdomsskole (PDF, 8 MB)
Videregående skole (PDF, 8 MB)

Kontaktpersoner:

Om funnene: Rosanne Kristiansen, KoRus-Sør, tlf: 99420688
Om undersøkelsen: Inger-Johanne Danielsen, Agder fylkeskommune, tlf: 94512960

Til toppen