Status for fv. 42 Blakstadheia – Blakstad bru 7. oktober

Dette er status for bygging av ny gang- og sykkelveg i Blakstadkleiva første uka av oktober. Det er fremdeles for tidlig å si noe om åpningsdato.

Foto av fjellsikring i Blakstadkleiva i Froland - Klikk for stort bildeOversikt over fjellsiden i Blakstadkleiva i Froland første uka i oktober. Jone Strømsvåg

I det bratteste området i Blakstadkleiva har det siden starten av august pågått arbeid med sikring og nedtaking av berg i et område på om lag 100 meter. På grunn av deformasjon i fjellet med sprekkdannelser, har det vært nødvendig med ekstra sikring. Dette har forsinket arbeidet med gang- og sykkelvegen.

– I den første perioden etter deformasjonen skjedde i juli, ble det utført omfattende sikringsarbeider i og rundt området med deformasjon. Sikringsarbeidet ble utført for å stabilisere og stoppe videre bevegelser i bergskjæringen, samt for å trygge arbeidsforholdene for alle som oppholder seg på anlegget, sier ingeniørgeolog Jone Strømsvåg i Agder fylkeskommune.

– Etter at vi fikk kontroll på bevegelsene i bergskjæringen, kunne vi starte arbeidet med å avlaste skjæringen fra toppen og ned. Dette arbeidet startet i månedsskiftet august/september og ble utført med rensk og forsiktig sprengning. Bergsikring er utført underveis.

Rensket halvparten av høydemetre

Status per i dag er at det er rensket ned til midtveis i skjæringen. Det vil si at det er rensket ned anslagsvis 15 høydemeter og at tilsvarende høydemeter gjenstår.

Hovedfokus for entreprenøren har vært å sikre deformasjonen i bergskjæringen og avlaste berget. I tillegg har det vært jobbet med nytt vann- og avløpsanlegg (VA) ned til område med deformasjonen. De gjenstående 150 meter med vann og avløpsanlegg, ferdigstilles etter at deformasjonen i bergskjæringen er utbedret og det er sikkert å jobbe der.

Klargjøring av vegen på resten av strekningen

Fra toppen av Blakstadkleiva og nedover til pumpestasjonen arbeider entreprenøren med oppbygning av gang og sykkelveien samt opparbeiding av grøfter før asfaltering og støp av betongrekkverk, som skal være skille mellom fylkesvegen og gang-/sykkelveg.

I tillegg vil det bli bygget nye rabatter i krysset inn mot rundkjøringen ved Blakstad bru og mot kryss fv. 408. Betongrekkverk mellom fv. 42 og jernbanen skal skiftes ut der det er skadet før veien kan åpnes for trafikk.

– Hovedfokuset til prosjektet er å få åpnet fv. 42 så raskt som mulig. Vi har som mål å åpne før jul, men dette avhenger som vi har nevnt tidligere av at vi får fjernet og sikret berget i deformasjonsområdet som planlagt. Det er knapt med tid frem mot jul og vi er helt avhengig av at det ikke oppstår nye hendelser i bergskjæringen. Vi kommer ikke til å åpne veien for trafikk før det er sikkert både for trafikanter og arbeiderne som skal fullføre jobben med vann og avløpsanlegg og oppbygging av gang og sykkelveien, sier prosjektleder Siri Thorvaldsen Vevstad.

Også arbeid etter åpning for trafikk

Etter at vegen er åpnet for trafikk vil det pågå anleggsarbeid på innsiden av vegen langs fjellskjæringen. Det legges da opp til at det blir kortere stengningsperioder på kveld og natt.

– Åpning av fylkesveien vil bli varslet så fort vi med sikkerhet kan si at det er klart for åpning for trafikk, minimum 14 dager i forkant, sier byggeleder Paul Ridola.

Agder fylkeskommune kommer tilbake med ny oppdatering i løpet av november eller tidligere dersom vi har viktig informasjon om åpning av veien.

Foto av fjellsikring i Blakstadkleiva i Froland - Klikk for stort bildeMarkeringen viser hvilken del av fjellsiden som sikres. Foto tatt 29. juli. Jone Strømsvåg Foto av fjellsikring i Blakstadkleiva i Froland - Klikk for stort bildeSamme markering som på forrige bilde. Foto tatt 3. oktober. Det skraverte området øverst er sikret, nå jobbes det i området under. Jone Strømsvåg
Til toppen