Vedtak i fylkesutvalgets møte 23. april

I fylkesutvalgets møte tirsdag ble Agder fylkeskommunes regnskap og årsmelding gjennomgått. Det ble også gjort vedtak om kjøp av tomt til bussanlegg og driftsanlegg fylkesvei på Evje.

Foto av fylkesutvalget 28. november 2023 - Klikk for stort bildeFylkesutvalget i Agder fra et tidligere møte.

Her er et utdrag av sakene som ble behandlet i møtet tirsdag:

Sak 58/24 - Årsregnskap og årsrapport 2023 for Agder fylkeskommune

Saken skal sluttbehandles i fylkestingets møte 7.-8. mai. Fylkesutvalget vedtok denne innstillingen:

1. Fylkestinget godkjenner årsregnskapet for 2023 for Agder fylkeskommune.

2. Fylkestinget tar årsrapporten for 2023 til orientering.

3. Fylkestinget vedtar følgende budsjettreguleringer:

a. Merforbruket ved virksomheter, beregnet til 8 538 000 kroner, reduserer virksomhetenes rammer for 2024 tilsvarende, og beløpet avsettes til bufferfond fylkesting.

b. Det bevilges ytterligere 1,642 mill. kroner til styrking av budsjettet til Fagskolen i Agder for 2024. Midlene tas fra bufferfond fylkesting.

c. Det bevilges 2,9 mill. kroner til vedtatte prosjekter innenfor folkehelse og til Klimasats for 2024. Midlene tas fra bufferfond fylkesting.

d. Det avsettes 5,658 mill. kroner til pensjonsfond, i forbindelse med premieavviket i 2023. Midlene tas fra bufferfond fylkesting.

4. Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre budsjettreguleringer i forbindelse med overføring av midler fra 2023 til bruk i 2024, bruk av fond, jf. vedlegg 6 «Budsjettregulering fra fond i 2024». Det budsjettreguleres i denne saken 132,164 mill. kroner fra ubundne fond og 58,789 mill. kroner fra bundne fond. Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre budsjettreguleringer i henhold til vedlegget. Forskriftsskjemaene «budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4, andre ledd». § 5-4, første ledd endres tilsvarende.

5. I forbindelse med omorganisering godkjenner fylkestinget ompostering av budsjettmidlene som gjelder Tjenestetorg og politisk sekretariat, inkludert politisk virksomhet. Det omposteres 45 201 000 kroner fra Økonomi og styring og 20 841 000 kroner fra Samferdsel og eiendom, til Innovasjon og organisasjonsutvikling. Budsjettmidlene utgjør til sammen 66 042 000 kroner.

6. Overføring av mer-/mindreforbruk og budsjettreguleringer som spesifisert i vedlegg 5 «Budsjettreguleringer investeringsbudsjettet 2024», godkjennes. Dette medfører økte investeringsrammer i 2024 med 109 258 000 kroner, som finansieres med bruk av lån på 90 130 000 kroner, inntekter på 1 616 000 kroner og merverdiavgiftskompensasjon på 17 472 000 kroner. Fylkeskommune¬direktøren får fullmakt til å gjennomføre budsjettreguleringer i henhold til vedlegget.

Sak 59/24 – Bufferfond konsesjonskraft

Fylkesutvalget vedtok følgende:

1. Forpliktelsene knyttet til bruk av midler fra bufferfond konsesjonskraft opprettholdes. Dette gjelder:

• Tilskudd til utbygging av Hammeren ved Næs Jernverksmuseum, 2 mill. kroner hvorav 0,5 mill. kroner gjenstår

• Tilskudd til bygging av turnhall/avtale med Arendal eiendom KF, 20 mill. kroner

• Prosjektstøtteordning – kystkultur og uthavner, 5 mill. kroner

• Tilskudd til Stimoen skiskytteranlegg i Froland kommune, 5,5 mill. kroner

2. Bufferfondet konsesjonskraft styrkes med 1 098 980 kroner ved bruk av disposisjonsfond fylkesting.

Sak 75/24 - Kjøp av tomt til bussanlegg og driftsanlegg fylkesvei på Evje

Fylkesutvalget vedtok følgende:

Planlagt tiltak på Evje følger opp prinsippene som ble vedtatt i fylkestingssak 43/2023. Det anskaffes en tomt med ladestrøm med plass til å etablere et bussanlegg på Evje. Anbudsprosessen for ny busskontrakt vil avklare nærmere hvilket behov det er og hvordan et bussanlegg med lading etableres. Det vil samtidig på deler av tomten etableres driftsanlegg for fylkesveiene i Setesdal. Anlegget vil bli plassert og tilpasset slik at det er mulig å få synergier med planlagt bussanlegg.

Tiltakene finansieres med infrastrukturmidler avsatt i gjeldene og kommende handlings- og økonomiplan 2025 - 2028.

Andre saker

Fylkesutvalget vedtok også samarbeids- og utviklingsavtaler med kommunene Grimstad, Lyngdal og Sirdal. 

Utvalget behandlet også søknad om støtte fra T5-senteret i Arendal, med dette vedtaket:

1. Agder fylkeskommune bevilger 200 000 kroner for 2024 til T5-senteret for rusavhengige ved Kirkens Bymisjon Arendal.  

2. Midlene tilføres fra disposisjonsfond og behandles i årsoppgjørssaken. 

Det bes om sak vedrørende støtte til frivilligheten for å skape rettferdighet og forutsigbarhet i tildelinger. (Tilleggsforslag fra Ap)

Det bes samtidig med behandling av 1. tertial om sak vedr støtte til frivilligheten for rusfeltet for å skape rettferdighet og forutsigbarhet i tildelinger. (tilleggsforslag fra T.G. Vamraak (H))

Videoopptak av møtet, vedtak og voteringer i alle sakene finner du på denne siden i Kaukus, Agder fylkeskommunes sak- og arkivsystem for politiske møter.