Vi mener alvor!

Kronikk av fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft i Fædrelandsvennen 6. november 2023.

Bilde av ladestasjoner. - Klikk for stort bildeAgder fylkeskommune foreslår 51 viktige klimatiltak. Julia Marie Naglestad.

Agder fylkeskommune foreslår 51 viktige klimatiltak som vil bidra til utslippsreduksjoner både regionalt og globalt. Som samfunnsutvikler tar vi ansvar både for Agder som helhet, og for vår egen organisasjon.

Økningene av klimagasser i atmosfæren kan måles over hele planeten, også på Birkenesobservatoriet i vår egen landsdel. Ifølge Norsk klimaservicesenter vil klimaendringer i Agder særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann, endringer i flomforhold og flomstørrelser, jordskred og flomskred, samt havnivåstigning og stormflo.

Allerede nå påvirker klimaendringene oss og måten vi lever på. Det har vært målt temperaturer over 50 grader i både Asia og Amerika, og opp til 48 grader selv i Europa. Både menneskelige og økonomiske omkostninger er høye. Antallet klimaflyktninger vil øke.

Den eneste vegen videre er å iverksette tiltak som monner i møtet med klimaendringer vi allerede ser virkningene av. Iverksetting må skje både på tvers av land og forvaltningsnivåer. Alle har ansvar.

Agder tar ansvar

9. november legger jeg frem forslag til budsjett og klimabudsjett for 2024, og økonomiplan 2024–2027 for Agder fylkeskommune. Som samfunnsutvikler tar vi ansvar både for Agder som helhet, og for vår egen organisasjon.

Sammen skal vi utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

La ingen være i tvil: Vi mener alvor.

Foto av mann som løfter sykkel inn på buss. - Klikk for stort bildeAv og til kan man kombinere to måter å reise grønt på. Agder kollektivtrafikk.

Vi gjennomfører en gradvis elektrifisering av kollektivtrafikken. Med 19 millioner årlige bussreiser, er dette et viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene i Agder. I dag drifter Agder kollektivtrafikk (AKT) 18 elektriske busser. Fra 1. juli setter vi inn ytterligere 101 busser som daglig kjøres på elektrisitet i stedet for diesel.

Vi stiller klimakrav i utbyggingsprosjektene. I samarbeid med utførende entreprenører og underleverandører, optimaliserer vi energibruken i fylkeskommunens bygningsmasse. Et eksempel er Søgne skole- og idrettssenter, som åpnet i august. På taket ligger regionens største solcelleanlegg, som produserer mer energi enn bygget forbruker hvert år i 60 år fremover. Dermed øker energiproduksjonen uten naturinngrep. Energisparing reduserer behovet for både kullkraft, gasskraft, vannkraft og vindmøller.

Viktige satsinger fremover handler om å erstatte bilreiser med andre reisemåter, elektrifisere personbilmarkedet, få på plass utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, og bidra til nullutslipp i vare-, gods- og sjøtransporten.

Vi må gjøre mer

Mer enn halvparten av tiltakene vi nå legger frem har til hensikt å kutte utslipp i vår egen organisasjon og hos våre leverandører. Klimabudsjettet viser at fylkeskommunens egne utslipp ble redusert med 12 prosent i 2022 sammenlignet med 2021. Tiltak innen asfaltering, fergedrift og kollektivtrafikk har bidratt positivt.

Samtidig må vi gjøre enda mer. Fremover må vi gjennomføre større utslippskutt over færre år enn tidligere. Agder fylkeskommune skal ta sin del av utslippsreduksjonene som kreves.

En viktig målsetting er å redusere fylkeskommunens egne klimagassutslipp med 63 prosent innen 2030. Dette er innen rekkevidde.

Bygninger sett fra luften. - Klikk for stort bildeSøgne skole- og idrettssenter. Foto: Agder fylkeskommune.

Positive ringvirkninger

For å lykkes må innbyggere, næringsliv og offentlig sektor jobbe sammen. Klimapartnere Agder er et viktig verktøy for at flere arbeider med å kutte egne utslipp.

Vi bidrar med finansiering av energiportalen.no. Her kan den enkelte innbygger simulere tiltak i egen bolig, og beregne effekten av energitiltak i form av sparte CO2-utslipp, kroner og kilowattimer.

Videregående skoler får tilbud om å delta i Sirkulær 2024, et praktisk og flerfaglig skoleopplegg om et mer sirkulært samfunn hvor produkter varer lengre, repareres og brukes på nytt.

Et viktig enkelttiltak for regionen er Returkrafts planer om å få på plass et fullskala anlegg for karbonfangst og -lagring knyttet til forbrenning av avfall. Dette kan fjerne ti prosent av utslippene i Agder, og er dermed et viktig tiltak å støtte opp om.

I tillegg har fylkeskommunens egne klimatiltak positive ringvirkninger på flere samfunnsområder. At Agder er ledende på arealregnskap kan bidra til å begrense nedbygging av naturen, som er en viktig CO2-fanger.

Vi tilrettelegger for økt sykling og gåing, og vi vil avdekke tiltak som kan binde gang- og sykkelveger bedre sammen. Vi gjennomgår også eksisterende gang- og sykkelveger for å øke attraktiviteten.

Optimisme som drivkraft

Sommerens hetebølger er resultatet av klimautslipp bakover i tid. Dermed tar det også tid å merke effekten av nye tiltak.

Det skjer likevel mye positivt. Samarbeidet mellom sektorer, forvaltningsnivåer og land forbedres. Klimatiltak blir mer lønnsomme, og dermed enklere å gjennomføre. Målsettinger forsterkes og planer blir til virkelighet, i deler av verden så forskjellige som USA, Europa og Kina.

Dette er ikke slutten på klimakrisen. Det er ikke engang begynnelsen på slutten. Men det er kanskje slutten på begynnelsen.

Optimisme er en viktig drivkraft.

Kronikk i Fædrelandsvennen