600 millioner til regionbyene i nasjonal transportplan

De fem regionbyområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg/Sandefjord/Larvik) jubler over at de nå er omtalt i nasjonal transportplan (NTP). 600 millioner skal brukes i den første fireårsperioden i planen.

For å legge til rette for en klima- og miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet etablerer regjeringen et nytt tilskudd for å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange i mindre byområder. Det tas høyde for totalt 600 mill. kroner over fire år tidlig i planperioden, sier regjeringen i forslaget til ny nasjonal transportplan.

Regionbyene er viktige

Tore Johan Øvstebø (Krf i Ålesund) har ledet nettverket av regionbyer som har arbeidet for at flere norske byer skal få ta del i statlige tilskudd til byutvikling.

– Nå blir det endelig slått fast at regionbyene har en viktig rolle for å nå klimamålene. Dette er et resultat av et langvarig tverrpolitisk samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunene i Ålesund, Bodø, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyene, forklarer Øvstebø.

Dette er en ny ordning, som ikke har vært med i NTP før. Ordningen kommer på toppen av andre midler.

– Hardt arbeid fra en tidlig fase nytter. De fem byområdene har stått sammen og jobbet for dette. Derfor er det gledelig at alle fem har kommet med, sier ordfører Arne-Christian Moen i Haugesund.

LO og NHO har også vært tydelige på at de ønsker at regionbyene skal prioriteres i NTP.

Fem byområder har samarbeidet

Tilskuddet avgrenses geografisk til byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). Dette er relativt store regionbyer med innbyggertall som ligger tett opp mot de minste byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler. Midlene som tildeles gjennom tilskuddsordningen, vil gå til mindre investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak som kollektivfelt, holdeplasser og knutepunkter langs riks-, fylkes- og kommunal vei. Midlene vil ikke kunne brukes til drift av kollektivtransport.

Forpliktende avtale om nullvekst i persontransport

Tilskuddet vil inngå som statlig bidrag i bypakkene i de aktuelle byene. Det er en forutsetning at de lokale partene forplikter seg til å følge opp nullvekstmålet for persontransport med bil, og gjennomfører tiltak innenfor egne ansvarsområder som bidrar til måloppnåelsen. Det forutsettes også at bypakkene har en formalisert styringsmodell der alle partene er representert. Dette er avgjørende for å følge opp bruk av midlene og for å sikre helhetlig virkemiddelbruk og måloppnåelse. Samferdselsdepartementet vil arbeide videre med kriterier for tildeling og rapportering av bruk av midlene og måloppnåelse. Dette vil gjøres innenfor rammene av bypakkene og styringen av disse.

– Det er langsiktig og god jobbing gjennom mange år som nå har gitt resultater. Det at vi nå det siste året har satt opp farten og jobbet direkte inn mot beslutningstakere har vært viktig. Det har vært en stor ære å lede dette arbeidet for Arendal/Grimstad, sier fylkesordfører Arne Thomassen i Agder.

Presentasjon av samarbeidet: Nettverk for bærekraftige regionbyer