Blakstadkleiva blir stengt fram til 1. september

Det blir fortsatt stenging av fylkesvegen i Froland fram til slutten av sommeren. – Sikkerhet for trafikanter og arbeidere er det viktigste for oss, og derfor kan vi ikke sette på trafikk enda, sier fylkesordfører Arne Thomassen.

Oversiktsbilde over Blakstadkleiva i Froland. - Klikk for stort bildeBlakstadkleiva i Froland. Blakstadheia boligområde i bakgrunnen. Jone Strømsvåg

Mandag 23. mai hadde Agder fylkeskommune, Froland kommune og entreprenør E. Gauslå & Sønner AS et møte der man har gått gjennom tidsplanen for fullføring av prosjektet.

 

Byggingen av ny gang- og sykkelveg gjennom Blakstadkleiva har vært krevende, og flere utsettelser har gjort folk i Froland utålmodige.

– Det er beklagelig at vi er blitt så mye forsinket med åpning for trafikk på vegen. Dette har negative følger for store deler av Frolands befolkning. Men fjellsiden over fylkesvegen er bratt, og vi kan ikke gå på akkord med sikkerheten for verken arbeidere eller trafikanter. Vi kommer til å sette trafikk på vegen 1. september, sier fylkesordfører Arne Thomassen.

Jobber også i sommerferien

Entreprenør E. Gauslå & Sønner AS kommer også til å jobbe på anlegget i sommerferien for å være sikker på å klare å åpne 1. september. Klarer vi å åpne før denne datoen, vil det være en bonus for oss alle.

Et eventuelt ras over jernbanen, fv. 408 og ned i Nidelva vil kunne få store negative konsekvenser for infrastrukturen og omkjøringsvegen for vegprosjektet. Derfor må vi jobbe forsiktig i fjellet over vegen med små salver.

– Det har vært kontinuerlig arbeid på prosjektet hele tiden, selv om ras har gjort at vi har hatt kortere stopp på deler av strekningen, framhever prosjektleder Siri Thorvaldsen Vevstad.

Forsinkelsene skyldes i hovedsak to faktorer:

  • Det har vært vesentlig økte mengder med masser som må tas ut av området. Større mengder enn det som var forutsatt i konkurransegrunnlaget, og som i seg selv gir forsinkelser i arbeidet.
  • Jordskredet fra anleggsområdet og over jernbanen 14. januar. Skredet førte til ytterligere geotekniske undersøkelser før raset kunne utbedres. Dette krever ekstra sikring, og er krevende på grunn av togtrafikken på strekningen. Ingen kunne forutse dette skredet. Vi har satt inn ekstra entreprenør fra Mesta, for å utbedre langs jernbanen.

Anleggsområdet er smalt, skjæringene er høye og ligger tett på veien. Ved sprenging av berg her må salvene være små, og det er mye sikringsarbeider i bergskjæringen etter og mellom salvene. Jernbanen ligger tett på fv. 42 og prosjektet kan ikke tillate stein som triller ned på jernbanen fra skjæringene.

Arbeidet som foregår i høyden må utføres slik at risiko for både veg, jernbane og de som arbeider på anlegget, blir holdt på et akseptabelt nivå. Dette er styrende for anleggsgjennomføringen, og dermed også for fremdriften. Arbeidet har vist seg å være mer omfattende enn forutsatt.

Til toppen