Pressemeldinger

Alle de 12 216 søkerne med rett til skoleplass i Agder har fått tilbud om skoleplass etter første inntak.

Fylkesutvalget mener at Returkraft i Kristiansand vil være et naturlig utgangspunkt for en regional satsing på karbonfangst og CO2-infrastruktur. En statlig finansiering av CO2-infrastruktur og anlegg for karbonfangst må derfor ha en innretning som sikrer regionen tilgang på statlig støtte på lik linje med prosjekter andre steder. Uttalelsen ble vedtatt i saken om karbonfangst og Agders klimamål.

Fylkestinget i Agder behandlet i sitt møte 16.-17. juni blant annet behandle disse sakene: bevilget 7,5 millioner kroner til Fullriggeren Sørlandet, nytt skolesenter Tangvall, Skolebruksplan fase 1, Etteroppgjør - nytt kraftgrunnlag i Sira-Kvina (om rettsforliket og hvordan foreta det økonomiske oppgjøret i Agder fylkeskommune) Distriktsvennlig høyere utdanning i Agder - status og videre satsing, evaluering av Brukerpanelet, Oppgradering av ferjekaier i Flekkefjord, samt høringsinnspill til NTP 2020-2024. I tillegg ble to interpellasjoner behandlet.

Folkehelseinstituttet og SINTEF gjennomfører nå en undersøkelse i Agder og Nordland om hvordan folk påvirkes av koronapandemien.

Som en følge av koronapandemien, lyser Agder fylkeskommune ut 1 million kroner til tiltak innen kulturturisme og formidling av kulturarv.

Fylkesutvalget sier i en høringsuttalelse at områdeplan for His Allé i Arendal følger opp intensjonene i Regional areal- og transportplan for arendalsregionen. Videre er det fylkesutvalgets innstilling at fylkestinget godkjenner forprosjekt for Nytt skolesenter på Tangvall. Det er også fylkesutvalgets innstilling at Agder fylkeskommune er positiv til at Arendal lufthavn på sikt kan bli et internasjonalt senter for nye og fremtidsrettede transportløsninger.

Tirsdag 26. mai samlet hovedutvalg for utdanning og kompetanse seg til møte hvor blant annet disse sakene ble behandlet: Skolebruksplan Fase I, forprosjekt for Nytt skolesenter på Tangvall og tilskudd til lærlinger i fag med 3 års opplæring i skole og 1,5 år verdiskaping i bedrift.

14. mai 2020: Personopplysninger til elever og lærere i Agder fylkeskommune kan ha kommet på avveie. Dette skyldes et sikkerhetsbrudd hos en av fylkeskommunens leverandører.

Fylkesutvalget vedtok fylkesrådmannens innstilling til detaljregulering E39 Herdal – Røyskår (Lyngdal). Det vil si at planen i det vesentlige er tilfredsstillende. Likevel bør planen bearbeides. Dette gjelder særlig regionalt viktige vilttrekket på Røyskår samt forhold knyttet til samferdsel og kollektivtrafikk.

Fylkesutvalget tok også til orientering den varslede forsinkelsen knyttet til utslippsfri båttransport i Arendal indre havn. Forsinkelsen skyldes behov for avklaring mot ESA.

I forbindelse med koronapandemien vedtok fylkestinget i Agder en tiltakspakke på over 200 millioner kroner. Fylkestinget ser hvor alvorlig pandemien påvirker regionens innbyggere og næringsliv og vil følge situasjonen tett for å vurdere ytterligere tiltak.

Videre vedtok fylkestinget at Agder fylkeskommune avslutter arbeidet med Elvegata 4 som nytt fylkeshus. Fylkeskommunen starter prosessen med å innhente tilbud og forslag til løsninger for kjøp av eller leid fylkeshus med opsjon for mulig kjøp.

I saken om utbyggingen av E18 på strekningen Dørdal-Tvedestrand vedtok fylkestinget at strekningen delfinansieres med bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i fem automatiske bomstasjoner på ny E18. I saken om forlengelse av inneværende bompengeordning i Kristiansand, slutter fylkestinget seg til at dagens bompengeordning videreføres ut 2020.

Til toppen