Pressemeldinger

Folkehelseinstituttet og SINTEF gjennomfører nå en undersøkelse i Agder og Nordland om hvordan folk påvirkes av koronapandemien.

Som en følge av koronapandemien, lyser Agder fylkeskommune ut 1 million kroner til tiltak innen kulturturisme og formidling av kulturarv.

Fylkesutvalget sier i en høringsuttalelse at områdeplan for His Allé i Arendal følger opp intensjonene i Regional areal- og transportplan for arendalsregionen. Videre er det fylkesutvalgets innstilling at fylkestinget godkjenner forprosjekt for Nytt skolesenter på Tangvall. Det er også fylkesutvalgets innstilling at Agder fylkeskommune er positiv til at Arendal lufthavn på sikt kan bli et internasjonalt senter for nye og fremtidsrettede transportløsninger.

Tirsdag 26. mai samlet hovedutvalg for utdanning og kompetanse seg til møte hvor blant annet disse sakene ble behandlet: Skolebruksplan Fase I, forprosjekt for Nytt skolesenter på Tangvall og tilskudd til lærlinger i fag med 3 års opplæring i skole og 1,5 år verdiskaping i bedrift.

14. mai 2020: Personopplysninger til elever og lærere i Agder fylkeskommune kan ha kommet på avveie. Dette skyldes et sikkerhetsbrudd hos en av fylkeskommunens leverandører.

Fylkesutvalget vedtok fylkesrådmannens innstilling til detaljregulering E39 Herdal – Røyskår (Lyngdal). Det vil si at planen i det vesentlige er tilfredsstillende. Likevel bør planen bearbeides. Dette gjelder særlig regionalt viktige vilttrekket på Røyskår samt forhold knyttet til samferdsel og kollektivtrafikk.

Fylkesutvalget tok også til orientering den varslede forsinkelsen knyttet til utslippsfri båttransport i Arendal indre havn. Forsinkelsen skyldes behov for avklaring mot ESA.

I forbindelse med koronapandemien vedtok fylkestinget i Agder en tiltakspakke på over 200 millioner kroner. Fylkestinget ser hvor alvorlig pandemien påvirker regionens innbyggere og næringsliv og vil følge situasjonen tett for å vurdere ytterligere tiltak.

Videre vedtok fylkestinget at Agder fylkeskommune avslutter arbeidet med Elvegata 4 som nytt fylkeshus. Fylkeskommunen starter prosessen med å innhente tilbud og forslag til løsninger for kjøp av eller leid fylkeshus med opsjon for mulig kjøp.

I saken om utbyggingen av E18 på strekningen Dørdal-Tvedestrand vedtok fylkestinget at strekningen delfinansieres med bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i fem automatiske bomstasjoner på ny E18. I saken om forlengelse av inneværende bompengeordning i Kristiansand, slutter fylkestinget seg til at dagens bompengeordning videreføres ut 2020.

Fylkestinget i Agder gjennomfører sitt plenumsmøte tirsdag 28. april som fjernmøte. Møtet kan følges på nett-TV kl. 10.00. Blant sakene til behandling er tiltakspakke knyttet til koronapandemien, prosjektforslag til nytt fylkeshus i Agder, delfinansiering med bompenger på vegstrekningen E18 Dørdal–Tvedestrand og forlengelse av inneværende bompengeordning i Kristiansand.

I sitt videomøte 14. april vedtok fylkesutvalget en innstilling om tiltakspakke knyttet til koronapandemien. Det foreslås en tiltakspakke til veiprosjekter, skoler og fylkeskommunale bygninger. I tillegg ble det i fylkesutvalgets møte blant annet lagt inn tiltak for lærlingeplasser, reiselivssatsing, landbruk og tilskuddsordning innen kultur.

Tirsdag 14. april samles fylkesutvalget til videomøte. Blant sakene til behandling er tiltakspakke knyttet til koronapandemien og sak om nytt fylkeshus i Kristiansand. I forbindelse med koronapandemien foreslår fylkesrådmannen en tiltakspakke på 200 millioner kroner til veiprosjekter, skoler og fylkeskommunale bygninger. I tillegg kommer eventuelle statlige tiltaksmidler.

Til toppen