Pressemeldinger

Bærekraftig vekst i attraktive regionbyer er nøkkelen til verdiskaping i hele landet.

Agder fylkeskommune starter anlegget med bygging av ny gang- og sykkelveg langs fv. 414 på strekningen Fjellheim-Vegårshei kirke i Vegårshei kommune.

Fylkestinget har behandlet en rekke saker i dag. Fylkestinget gav en høringsuttalelse til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) i forbindelse med planlagt vindkraftverk på Odderheia og Bjelkeberg i Birkenes. REW Vind har frist til utgangen av 2021 med å bygge ferdig vindkraftanlegget. De har søkt om utsettelse i to år. I sin uttalelse anbefaler fylkestinget at det ikke gis tillatelse til å utsette arbeidet. Innstillingen i saken regional plan for Kristiansandregionen ble vedtatt med tilføying om å inkludere lokaltog i planen. Fylkestinget vedtok også endringer i politisk reglement slik at ungdommens fylkesutvalg (UFU) kan stille spørsmål og få en begrenset forslagsrett i fylkestinget, i saker som angår ungdom. I tillegg ble en rekke årsmeldinger og regnskap fra organisasjoner og institusjoner som fylkeskommunene har interesse i, vedtatt. Det ble også holdt fem orienteringer og fire interpellasjoner ble svart ut av fylkesordfører Arne Thomassen.

Fylkesutvalgets innstilling er at fylkestinget tar rapporten for 2. tertial til etterretning. I forbindelse med Regional plan for Kristiansandsregionen er det fylkesutvalgets innstilling at fylkestinget legger til grunn at nullvekstmålet for biltrafikk skal gjelde inn til Kristiansand sentrum. I saken områderegulering for energiforedlende virksomhet Støleheia, vedtok fylkesutvalget at fylkeskommunen er positiv til at det tilrettelegges for næringsvirksomhet som kan utnytte regionens store kraftoverskudd. Videre bevilget fylkesutvalget 308 000 kroner til TV-aksjonen 2020 – WWF sitt arbeid med å bekjempe plast i havet. Fylkesutvalget bevilget også 100 000 kroner til hogstsimulator ved den videregående skolen KVS Bygland. Les mer om dette og fylkesutvalgets øvrige vedtak her.

Fylkesutvalget går inn for ett års utsettelse for gjennomføring av utbygging av Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk i Birkenes.

Vedtaket ble gjort i høringssaken om konsesjonspliktige endringer, MTA- og detaljplan for Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk i Birkenes kommune. Fylkesutvalget mener at lokal medbestemmelse bør tillegges vekt og at ny høyde på vindturbinene bør konsekvensutredes på nytt. Birkenes kommunestyre har allerede gått inn for ett års utsettelse.

Fylkesutvalget mener at produksjon av fornybar energi skal gjøres på en mest mulig bærekraftig måte. Det skal tas hensyn til viktige naturverdier, slik det er beskrevet i Regionplan Agder 2030.

Du kan lese hele teksten i vedtaket lenger ned i denne saken.

5. september - Lørdag morgen er det klart at ingen flere er smittet ved de to skolene, det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.

2. september: Agder fylkeskommune har i dag vedtatt å dele ut sju stipend for kunstnere: ett Agderstipend, to arbeidsstipend, tre kunstnerstipend og ett etableringsstipend. Stipendene har som formål å gi kunstnere muligheter for kunstfaglig utvikling og arbeid med større prosjekter.

Agderstipendet (på kr 250 000) 2020 for profesjonelle kunstnere tildeles: Rolf Gupta (dirigent og komponist), Kristiansand  

Idrettsstipendene skal gå til unge idretts- og parautøvere fra Agder som er på vei mot et nasjonalt- eller internasjonalt gjennombrudd i sine idrettskarrierer.. Formålet med stipendet er at det skal virke som inspirasjon for utøveren og gi mulighet til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett.

Barn over hele Agder kan glede seg til urpremieren på en flunkende ny digital forestilling basert på boka Villaksen Salomon og den store reisen onsdag 2. september kl. 17.30.

Alle de 12 216 søkerne med rett til skoleplass i Agder har fått tilbud om skoleplass etter første inntak.

Til toppen