Fylkesutvalgets vedtak 5. september

Fylkesutvalget ønsker en prinsipiell sak om lokalisering av tannklinikker, inkludert økonomiske konsekvenser for ulike alternativer. 
 

Mennesker sitter ved pulter i et rom. Foto. - Klikk for stort bildeFylkesutvalget 5. september 2023 Agder fylkeskommune

Nedenfor følger pressemelding om saker som ble behandlet av fylkesutvalget i Agder fylkeskommune 5. september 2023.

Opptak av møtet er tilgjengelig på Nett-TV fra politiske møter - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

Protokoll fra møtet blir lagt ut på fylkeskommunens møtekalender her hvor også saksliste og dokumenter er tilgjengelig. (Utgåtte lenker fjernet 16. april 2024).

Spørsmål kan rettes til:
• Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, 913 43 905, arne.thomassen@politiker.agderfk.no
• Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, 950 20 265, tine.sundtoft@agderfk.no

Utvalgte saker: 

Risør kommune - kommuneplanens samfunnsdel - offentlig høring

Vedtak: 

Fylkesutvalget er positive til hovedinnretningen i ny samfunnsdel i kommuneplanen for Risør kommune.

Fylkesutvalget anbefaler at kommunen gir nytt kommunestyre god anledning til å diskutere prioriteringene i planen slik at planen får god politisk forankring og kan brukes som politisk styringsverktøy i kommende valgperiode.

Fylkesutvalget anbefaler kommunen å følge opp anbefalinger til planens satsingsområder som de kommer frem av saksfremlegget.

Birkenes kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel

Vedtak: 

Fylkesutvalget støtter Birkenes kommunes ambisjoner om tilrettelegging for en grønn omstilling.

Fylkesutvalget oppfordrer kommunen til å styrke kunnskapsgrunnlaget i planarbeidet.

Fylkesutvalget ber kommunen nyttiggjøre seg faglige råd, anbefalinger og merknader i saksfremstillingen. Fylkeskommunens administrasjon kan bidra med videre veiledning dersom kommunen ønsker dette.

Grimstad kommune - Uttalelse til høring av forslag til arealstrategi og forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel

Vedtak:

Fylkesutvalget er positiv til at Grimstad kommune har utarbeidet en arealstrategi.

Fylkesutvalget mener at Grimstad kommune har gjort flere gode prioriteringer i planprogrammet som er i tråd med nye nasjonale føringer og Regionplan Agder 2030.

Fylkesutvalget ber kommunen å følge opp anbefalinger til arealstrategien og innhold i planprogrammet, som de kommer frem av saksfremlegget.

Revidert samarbeids- og utviklingsavtale mellom Agder fylkeskommune og Arendal kommune

Vedtak: Fylkesutvalget vedtar endringer i samarbeids- og utviklingsavtalen mellom Agder fylkeskommune og Arendal kommune, i tråd med vedtak i Arendal bystyre 22.6.2023: 

Nytt kulepunkt under kapittel «Batterisatsingen»: Det skal arbeides både politisk og administrativt om å realisere ny fylkesvei 475 Neskilen – Heftingsdalen. Hvorav at man arbeider for å få statlig medfinansiering til næringsveien. Folkehelsearbeid (nytt avsnitt) Partene skal samarbeide for å få på plass et systematisk folkehelsearbeid i kommunen. Dette innebærer:

Oversikt over de viktigste folkehelseutfordringene, samt vurderinger av årsaksforhold og konsekvenser disse har og hvilke prioriteringer som bør gjøres for å løse disse utfordringene.

Oppfølging gjennom planverk, satsingsområder og konkrete tiltak.  

Partene ønsker å styrke samarbeidet om strukturelle og universelle tiltak som treffer brede grupper av befolkningen. Det er et særlig fokus på en helhetlig satsing på barn og unge og se eksisterende satsinger i sammenheng, og på å flytte fokus fra reparasjon til helsefremming og forebyggende innsats. 

Tillegg til samarbeidsavtalen under «forebygging av utenforskap»: Agder 
fylkeskommune, Arendal kommune og næringslivet skal samarbeide med mål om at alle kvalifiserte lærlinger får læreplass.

Tannklinikk Arendal

Vedtak:

Fylkesutvalget ønsker en prinsipiell sak om lokalisering av tannklinikker, inkludert økonomiske konsekvenser for ulike alternativer. Vi forutsetter en tett kontakt med primærkommunene og tillitsvalgte som bakgrunn når forslag legges frem.

Her er resten av sakene som ble behandlet:

Bh.nr               Sak.nr        Tittel 

PS 103/23    19/00008      Møteplan 2024                  

PS 105/23    23/11914      Høring av NOU 2023:9 Generalistkommunesystemet                 

PS 108/23    23/19238      Vigo IKS - Ny selskapsavtale      

PS 109/23    23/14979      Høringsinnspill fra Agder fylkeskommune - Forslag om endring i lov om tannhelsetjenester             

OS 22/23      20/28383      Stedsutvikling 2021 - Orientering om gjennomførte prosjekter   

OS 23/23      23/09539      Driftstilskudd til LEVE Agder       

OS 24/23      21/08063      Orientering om ending av Regional plan for bolig areal og transportplanlegging     

OS 26/23      23/19230      Årsmelding 2022 Vigo IKS

OS 27/23      23/19317      Årsmelding 2022 IKT Agder IKS 

OS 28/23      23/19322      Årsmelding 2022 Agder arbeidsmiljø IKS