Vedtak i fylkestingets møte 20.-21. juni

Fylkestinget i Agder har hatt møte i Arendal tirsdag og onsdag. Her er et utdrag av sakene som ble behandlet.

Foto fra fylkestinget i juni 2023 - Klikk for stort bildeFylkestinget samlet i Arendal 20.-21. juni 2023

Rapport for 1. tertial 2023

I rapporten for 1. tertial gis det en tilbakemelding på fylkeskommunens aktivitet og økonomiske situasjon per 30. april 2023. Den økonomiske situasjonen har forandret seg betydelig siden budsjettet for 2023 ble vedtatt. Det er flere forhold som påvirker dette. Bl.a. er trekket i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner som har inntekter fra konsesjonskraft, endret. Dette gir 171,3 mill. kroner i merinntekter. I tillegg foreslår styret i Konsesjonskraft IKS en ekstra utbetaling i 2023. Representantskapet vil trolig vedta dette på møte 10. juni, og vi har innarbeidet en ekstra utbetaling på 142 mill. kroner i samsvar med innstillingen fra styret. Den ekstra utbetalingen vil medføre at det skal settes av et beløp til oppfølging av avtalen med Setesdalskommunene vedrørende rv9. Per i dag kjenner vi ikke størrelsen på dette beløpet og vil komme tilbake til det i rapporten for 2. tertial. 

Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2023 og revidert nasjonalbudsjett medfører også økte inntekter, og noe økte utgifter. Økte inntekter utgjør 100,9 mill. kroner. Av dette følger 21,1 mill. kroner av stortingets behandling av statsbudsjettet for 2023.  

Samlet har Agder fylkeskommune 414,2 mill. kroner i økte inntekter i 2023.

Det er økte utgifter på flere områder bl.a. som følge av økt lønns- og prisvekst. Videre er det fattet flere vedtak i perioden januar til april hvor finansieringen av disse innarbeides i denne saken. Deler av merinntektene for 2023 foreslås benyttet til ekstraordinære avdrag på lån på 175 mill. kroner. Det vil gi økt handlingsrom i senere budsjettår. Det foreslås også å øke rammen i investeringsbudsjettet med 100 mill. kroner bl.a. relatert til vedtatte næringsveger på Agder som mangler fullfinansiering.

Rapporten for 1. tertial gjøres opp med merinntekter på i overkant av 49,2 mill. kroner som foreslås avsatt til disposisjonsfond.

Vedtak

1. Fylkestinget tar rapporten for 1. tertial til etterretning.  

2. Det gjøres endringer i driftsbudsjettet i samsvar med oversikten under økonomiske konsekvenser. 49 238 000 kroner foreslås avsatt til disposisjonsfond.  

3. Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å innarbeide bruk av 100 mill. kroner i økt ramme investeringer i fylkesveg og avsette ev. ubrukte midler til ubundet investeringsfond ved slutten av året. 

4. Det overføres 23,52 mill. kroner fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. Midlene fordeles som spesifisert i vedlegg 1. 

5. Det gjøres endringer i investeringsbudsjettet i samsvar med de endringene som fremkommer i vedlegg 1, rammer per prosjekt og årsbudsjett 2023 per prosjekt. Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å gjøre nødvendige tekniske justeringer iht. vedlegget. Samlet gir endringene et økt investeringsbudsjett for 2023 på 28 mill. kroner. Det gjøres ingen tilsvarende økning i finansiering, da fylkeskommunedirektøren mener at det er hensiktsmessig å vurdere behovet i sammenheng med rapportering for 2. tertial.  

6. Arendal videregående skole får overført 1 mill. kroner og Sam Eyde videregående skole 2 mill. kroner av midler avsatt til kompenserende tiltak etter lærerstreiken høsten 2022 til bruk skoleåret 2023/24. Resterende midler overføres lønnsavsetningsposten når alle utgifter for våren 2023 er dekket.  

7. Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre de budsjettendringene som fremkommer av denne saken. Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4, første og andre ledd endres tilsvarende, jf. vedlegg.

I tillegg til administrasjonens forslag, har posisjonen blant annet vedtatt å sette av 10 millioner kroner til en søkbar pott til frivilligheten. Organisasjonen Atrop får 3,5 millioner. To millioner går til jobbprosjektet for ungdom Cvidere i regi av Blå Kors. Blå Kors får også 400.000 i sommergave.

Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen (BATplanen). Endelig behandling etter høring.

Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023−2050 (BATplanen) vedtas med foreslåtte endringer etter høring. Handlingsprogram til planen for perioden 2023−2027, vedtas samtidig. BAT-planen erstatter Regional plan for kristiansandsregionen 2020−2050, som dermed oppheves. Det kom til sammen 34 høringsinnspill til planen, med mange gode forslag til mindre endringer og forbedringer. De fleste aktørene som deltok i høringen, støtter hovedlinjene i planen. Dermed kan planen behandles og vedtas av fylkestinget i juni 2023, i tråd med framdriftsplanen for planarbeidet.

Vedtak:

1. Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen (2023−2050) vedtas med de foreslåtte endringene etter høring.

2. Handlingsprogram til Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen (2023−2027) vedtas.

3. Planen erstatter Regional plan for kristiansandsregionen (2020−2050).

To endringer vedtatt:

Høyres Mathias Bernander fremmet dette forslaget som fikk flertall:
Agder fylkeskommune vedtar ikke mål om arealnøytralitet på nåværende tidspunkt.
Konsekvenser og utredning om hva en slik strategi vil innebære må utredes nærmere før vedtak fattes. Dette ble vedtatt med 25 mot 24 stemmer.

Tilleggsforslag fra H, KrF, Frp og Sp: Maksimumsnorm for parkering endres til 1 plass pr. 100 m2 for de kategoriene der verdien er foreslått til 0,3 eller 0,5. Dette fikk også 25 stemmer for og 24 mot.

Ferjefritt Agder. Fastlandsforbindelse for Hidra og Andabeløy.

Kostnadene for fastlandsforbindelse til Hidra og Andabeløy anslås til være mellom 2,5 og 3 milliarder kroner. Bortfall av dagens kostnader med ferjesambandene vil ikke dekke kostnader til renter og avdrag til lånefinansiering av prosjektet. Fylkeskommunedirektøren foreslår at arbeidet med fastlandsforbindelsene avsluttes.

Vedtak

Fylkestinget avslutter arbeidet med fastlandsforbindelser til Hidra og Andabeløy.

Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Kleppelista og Folkets parti stemte mot forslaget.

Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033. Endelig behandling etter høring

Fylkeskommunedirektøren anbefaler at Agder fylkeskommune vedtar regional plan for mobilitet for Agder 2023−2033, med tilhørende handlingsprogram 2023−2025. Regional plan for mobilitet er en detaljert regional plan som peker på 23 steg til 2033, og hvilke prioriteringer som bør gjøres. Planen har en konkret vurdering av hvert enkelt stegs forventede virkning og bidrag til et mer bærekraftig samfunn. «Sammen gjør vi reisen enkel, trygg og grønn» er målet med planen.  De tre dimensjonene av bærekraft; miljømessig, sosial og økonomisk, er gjennomgående perspektiv i planen. Medvirkningsprosessen er gjennomført i henhold til planprogrammet, og i høringsperioden kom det inn over 50 innspill til planforslaget. Dette har vært konstruktive innspill som har gjort regional plan for mobilitet for Agder 2023−2033 til en bedre plan. I tilknytning til planarbeidet har barn og unge utarbeidet en egen mobilitetsplan hvor deres råd og ønsker settes på dagsorden.

Vedtak

1. Fylkestinget vedtar regional plan for mobilitet for Agder 2023−2033, med tilhørende handlingsprogram 2023−2025, jf.  § 8.4 i plan- og bygningsloven

2. Planen erstatter følgende planer og strategier som dermed oppheves:

  • Regional plan for samferdsel 2015−2020 (Vest-Agder)
  • Regional transportplan Agder 2015−2027 
  • Strategi for intermodal godstransport − kobling mellom sjø og jernbane (vedtatt 2018)
  • Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015−2020 
  • Strategiplan for trafikksikkerhet i Agder 2018−2029 
  • Strategi for ladeinfrastruktur i Agder (vedtatt 2015)

Regional plan for senterstruktur og handel. Politisk behandling etter høring av planforslag. 

Forslag til regional plan for senterstruktur og handel, med tilhørende handlingsprogram, har vært på høring i perioden 16. desember 2022 til 31. mars 2023. Det kom inn 56 høringsuttalelser. Innspillene kjennetegnes av et stort engasjement, men også av et stort sprik i meningene om planforslaget.

Med bakgrunn i innspill fra høringen ser fylkeskommunedirektøren behov for at planprosessen forlenges, og legger derfor ikke fram et nytt planforslag til politisk behandling i denne saken, slik som det opprinnelig var lagt opp til. Det legges opp til videre dialog, spesielt med kommunene og med Statsforvalteren, og til et justert planforslag som sendes på høring tidlig i 2024.

Vedtak

1. Fylkestinget vedtar at planprosessen forlenges i tråd med justert framdriftsplan, slik den er beskrevet i saken.

2. Det legges opp til videre dialog spesielt med kommunene og med Statsforvalteren, og til et justert planforslag som sendes på ny høring tidlig i 2024.

Utvidelse av Nullvisjonen Agder til hele Agder

Det foreslås i denne saken å forsterke det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet i Agder ved å ansette en nullvisjonsleder øst i Agder. Saken følger opp vedtak som ble gjort i budsjettbehandlingen for 2023. Ved å forsterke arbeidet med en stilling, samt gjøre om på dagens stillinger, er målet at en skal fordele det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet jevnere utover hele Agder, og gjennom det oppnå enda bedre resultater av arbeidet.

Vedtak

1. Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å ansette en nullvisjonsleder øst i Agder.

2. Det gis fullmakt til å forhandle med samarbeidskommunene om justering av regionene som dagens nullvisjonsledere har ansvar for.

3. Det gis fullmakt til å forhandle med vertskommunene og samarbeidskommunene om en ønsker å videreføre dagens ordning om at nullvisjonslederne er ansatt i vertskommune, eller om de skal ansettes i fylkeskommunen. Som en del av prosessen skal det avklare roller og oppgavefordeling, samt vurdere behov for tydeligere stillingsbeskrivelser.

Regional plan for fysisk aktive liv i Agder. Fastsetting av planprogram etter høring.

Fylkestinget vedtok 14. februar 2023 å varsle oppstart av arbeid med regional plan for fysisk aktive liv i Agder 2024−2034 og å sende forslag til planprogram på høring. Høringsfristen ble satt til 21. april 2023.

I høringsperioden er det kommet inn ti skriftlige innspill til planen, som har vært nyttige for å kunne justere og tilpasse planprogrammet. Alle innspill er gjennomgått og vurdert. På bakgrunn av innspillene foreslår fylkeskommunedirektøren enkelte endringer i nytt forslag til planprogram.

Regional plan for fysisk aktive liv i Agder vil være et viktig bidrag til å oppnå Regionplan Agder 2030s hovedmål. Planen berører flere delmål innen de fem hovedsatsingsområdene og det gjennomgående perspektivet «Levekår, likestilling, inkludering og mangfold».  En god regional plan for fysisk aktive liv i Agder vil være viktig for framtidsutsiktene til de som er barn og unge i dag. Å trekke barn og ungdom inn i gode medvirkningsprosesser, og å ta deres innspill på alvor, er avgjørende for en god og relevant plan.

Vedtak:

Fylkestinget fastsetter planprogrammet for regional plan for fysisk aktive liv i Agder etter plan- og bygningsloven § 8-3, med de endringene som er foreslått etter høring.

UNESCO Setesdal  

Vedtak: 

1. Fylkestinget tek evalueringsrapporten til orientering, og sluttar seg til tilrådinga om at det blir oppretta eit kulturarvråd som skal vere det overordna samarbeidsorganet for eit langsiktig arbeid med UNESCO Setesdal.

2. Agder fylkeskommune skal vere ein langsiktig partnar i UNESCO Setesdal og delta aktivt ved å delta i kulturarvrådet og andre samarbeidsorgan som eventuelt blir oppretta. 

3. Agder fylkeskommune har som intensjon å vidareføre sitt bidrag i form av stillingsressurs tilsvarande inneverande periode. Det forutsett at det blir etablert eit formalisert samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunane i Setesdal, museum, frivillige og andre relevante aktørar, og ein vil avklare samla ressursbehov i fellesskap med dei andre partane i UNESCO Setesdal.

4. Dei økonomiske rammene vil bli avklart i budsjett og økonomiplan for perioden 2024−27.

Kompetansesenter for samliv og samlivsbrudd - Forskning for å styrke konsekvenser av samlivsbrudd

Fylkeskommunedirektøren anbefaler at det etableres et samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) om forskning for å styrke konsekvenser av samlivsbrudd slik det beskrives i saken og vedlagt notat. Dette vil kunne bringe mer kunnskap om samlivsbrudd og konsekvenser på Agder.

Vedtak:

1. Agder fylkeskommune etablerer et samarbeid med Universitetet i Agder om forskning for å styrke konsekvenser av samlivsbrudd slik det beskrives i saken og vedlagt notat. 
2. Finansieringen dekkes ved bruk av midler avsatt i sak 73/21 Agder fylkeskommunes økonomiplan 2022−2025, med en bevilgning på 1 mill. kroner i 2022, 2 mill. kroner i 2023 og 2 mill. kroner i 2024.

Andre saker som ble behandlet:

24/23  Rapport for 1. tertial 2023

30/23  Behandling av voksne, betalende pasienter i tannhelsetjenesten i Agder

31/23  Forskrift om ordensreglement - revisjon 2023

33/23  Årsrapport 2022 for Regionale Forskningsfond Agder

34/23  AKT Svipp i hele Agder

35/23  Agder kollektivtrafikk AS - årsrapport 2022

36/23  Anbud på båttjenester i Kristiansand kommune

37/23  Utvidelse av Nullvisjonen Agder til hele Agder

38/23  Ferjefritt Agder. Fastlandsforbindelse for Hidra og Andabeløy.

39/23  Fv. 3804 Ose bru - planlegging, prosjektering og anbudsutsetting.

40/23  Oppsummering ferjedriften i Flekkefjord. Veien videre.

41-51/23 Forslag til samarbeids- og utviklingsavtaler:

    41/23  Arendal kommune og Agder fylkeskommune

    42/23  Evje og Hornnes kommune og Agder fylkeskommune

    43/23  Bykle kommune og Agder fylkeskommune

    44/23  Farsund kommune og Agder fylkeskommune

    45/23  Froland kommune og Agder fylkeskommune

    46/23  Valle kommune og Agder fylkeskommune

    47/23  Bygland kommune og Agder fylkeskommune

    48/23  Kvinesdal kommune og Agder fylkeskommune

     49/23  Vegårshei kommune og Agder fylkeskommune

    50/23  Iveland kommune og Agder fylkeskommune

    51/23  Åseral kommune og Agder fylkeskommune

52/23  Årsmelding for eldrerådet i Agder

53/23  Årsmelding for råd for likestilling, inkludering og mangfold 2022

54/23  Årsmelding for ungdommens fylkesutvalg 2022

55/23  Årsmelding for råd for personer med funksjonsnedsettelse

56/23  Investeringsbudsjett for fylkesveg 2023 - bekreftelse av detaljbudsjett vedtatt av hovedutvalg for samferdsel

Orienteringssaker

8/23  Oppsummering av evaluering av utvidet TT-ordning. Rapport fra Oslo Economics 2022

9/23  Årsmelding 2022 for Forskningsmobilisering Agder

10/23  Skolebruksplanen - rapportering fase 1 og oversikt over kommende prosjekter i fase 2

11/23  Svar på lovlighetskontroll av vedtak - Strategi for kraftforedlende industri på Agder

Interpellasjoner

242 7/23  Interpellasjon fra representanten Fredrik Jensen (Ap) - Skolebruksplan Kristiansandregionen

Les mer

For nærmere informasjon og for å se debattene, henvises til videoopptak fra møtet som kan ses på denne siden: https://agderfk.no/nett-tv

Saksdokumenter fra møtet kan du lese på denne siden. Her blir også protokoll lagt ut i etterkant.