Bransjesamling for Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg, Nelfo og Rørentreprenørene 7.april

Av: Fylkesordfører Arne Thomassen


Tusen takk for invitasjonen.
Det er gøy å komme hit og prate for dere som tilhører bransjer som er så viktige for Agder som bygg, anlegg og industri.
Mulighetene er store framover og det er alltid inspirerende å treffe folk som brenner for utvikling slik dere gjør.

Arrangørene ønsker at jeg skal prate litt om regionplanen vår, Regionplan 2030 og hva den betyr for jobbskaping i deres bransje.

Og det gjør jeg gjerne.
For er det noe jeg brenner for, så er det nettopp regional utvikling og hvordan vi skal løfte Agder til å bli et enda bedre sted å bo vokse opp, arbeide og utvikle seg i.

Regionplan 2030 er hele landsdelens strategidokument.
Vårt viktigste dokument.
Og det kan oppsummeres med følgende: levekår skal opp, klimautslipp skal ned.
Og dette skal vi klare innen 2030.

Dette er ambisiøst, og krevende.
Og det krever at vi samarbeider om det.
Hele Agder, hver en egd.
Offentlig, privat og frivillig sektor.
Vi må alle være med og bidra med det vi kan.

Regionplanen beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen.
Dette er spennende.
Og veldig relevant for dere.


I 2030 skal vi
•    Lykkes med å bruke det grønne skiftet til innovasjon og verdiskaping i privat og offentlig sektor
•    Utvikle og bruke ny teknologi som skal bidra til å løse store klima- og miljøutfordringer
•    etablere nye og attraktive arbeidsplasser over hele regionen.

Dette er jeg sikker på er mål vi deler.
Og mål dere jobber med daglig.
Og igjen, vi må samarbeide for å få det til.

Å skape nye arbeidsplasser er helt avgjørende om vi skal klare å bedre levekårene på Agder. 
Som fylkesdirektør Vegard Nilsen påpekte i Fædrelandsvennen nylig: 
Vi sliter fortsatt med store levekårsutfordringer på Agder.
Men vi jobber med det, flere egder skal i arbeid, ingen skal falle utenfor!

Og det grønne skiftet er en mulighet til å bedre levekårene i Agder.
Ved å skape nye grønne arbeidsplasser og kutte utslipp globalt. 
Fordi verden trenger batterier for å erstatte olje og gass, og de batteriene skal lages i Arendal. 
Fordi verden trenger mer fornybar energi raskt. 
Trenger hydrogen, trenger havvind. 

Dette er store muligheter for Agder.

Muligheter vi må gripe, og som kan få store ringvirkninger for Agder. 

Ikke minst for dere i bygg, anlegg og industri.


Og skal vi lykkes med denne omstillingen, så trenger vi mer kompetanse på Agder.

Og attraktive arbeidsplasser i fremadstormende bedrifter som dere representerer.

Når det gjelder klima viste jo FNs klimapanel med sin siste rapport som kom nå på mandag hvor mye det haster.
Det er nå eller aldri, som rapporten konkluderer med. 
Utslippene har aldri vært høyere på kloden vår. 
Skal vi nå klimamålene alle verdens land er enige om må vi handle raskt. 

Så vet vi jo at bygg, anlegg og industri står for en stor del av utslippene.
Men det betyr også at dere står for en stor del av løsningen.
Bygg, anlegg og industri kan gå foran i det grønne skiftet og skape nye arbeidsplasser
Skal vi må målene våre regionalt, nasjonalt og globalt er det helt avgjørende at dere fortsetter med den grønne omstillingen dere er inne i.
Et eksempel er forbrenningsmotoren, som er en av de største kildene til utslipp.
Biler, båter, lastebiler, gressklippere, motorsager, aggregater og traktorer må gå fra å bruke diesel og bensin til å bruke strøm produsert av fornybare energikilder.
Her vet jeg det skjer stor utvikling, og den heier jeg selvsagt veldig på.

Vi i fylkeskommunen skal selvsagt også ta ansvar. 
Vi er en stor aktør på Agder, med 4,7 mrd. kroner i årlig driftsbudsjett og nesten 1,9 mrd. kroner i investeringsbudsjett i planperioden 2022-2025.
Og kravene og føringene vi nå setter til våre nye bygg og prosjekter skal leve opp til vår ambisjon om å vise vei i det grønne skiftet.
For vi stiller stadig strengere klimakrav. 
Og vi har et eget klimabudsjett for å nå målene våre både for Agder som region (45 prosent) og internt for egen organisasjon (63 prosent).
Dette er et viktig styringsverktøy for oss og en integrert del av det ordinære budsjett og økonomiplanarbeidet.
Det består av 44 ulike tiltak som alle skal bidra til å senke utslippene.
Våre bygg som det nye fylkeshuset i Kristiansand, den nye fagskolen i Agder og Grimstad tannklinikk og den nye videregående skolen i Søgne er eksempler på dette.
Dette er viktig for oss, og det er helt nødvendig! 
Dessuten ville det vært vanskelig for meg som fylkesordfører å oppfordre dere til å handle for å senke klimautslippene, om ikke vi gjorde det selv.
Vi må alle gjøre vårt for å bidra til grønn omstilling. 

Som fylkesordfører heier jeg på alle som bidrar til grønn vekst og å skape arbeidsplasser her i regionen.

Og dere spiller hver eneste dag en nøkkelrolle i å bidra til at Agder blir et enda bedre sted å bo vokse opp, arbeide og utvikle seg i.

Tusen takk for meg.
 

Til toppen