Bymiljøkonferansen 22.09.22

Av: Fylkesordfører Arne Thomassen

Hvordan når vi klimamålene på Agder? 
Hvordan når vi klimamålene i Kristiansandsregionen? 

Ja, det er ikke en liten utfordring dere har gitt meg her.

Et enormt stort spørsmål, med mange svar, men det jeg er helt sikker på er at vi kun når dem om vi samarbeider om løsningene.
Snakker sammen. 
Trekker i samme enden av tauet.
Mobiliserer de kreftene og ressursene som finnes i landsdelen vår.
I næringslivet, i offentlig sektor, i frivillig sektor, kommunene, i fylkeskommunen, statforvalteren, i næringslivet, akademia.

Ja, i egdene.
Og alle dere som sitter i salen i dag kan utgjøre en enormt viktig forskjell.
I små og store valg i hverdagen.
På jobb og hjemme.

Vi må jobbe lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt.
Og vi må jobbe kunnskapsbasert.

Utfordringen kjenner vi alle til.
Det er alvor.
FNs klimapanel er klokkeklare.
Vi må kutte 45 prosent av klimagassutslippene våre innen 2030 for at vi skal nå målet om å begrense oppvarmingen av kloden til 1,5 ˚C.
Og dermed unngå å øke risikoen for flom, stormer, tørke og hetebølger over hele verden.


Tema for dagens konferanse er bevegelsesfrihet – for alle.
Og en del av nøkkelen er nettopp å legge til rette en bærekraftig utvikling og mobilitet i byer og tettsteder i vår region. 

Vi må sørge for en god bevegelsesfrihet for regionens innbyggere samtidig som vi ivaretar hensynet til natur, klima og miljø.
Det er ikke enkelt, men vi kan klare det om vi samhandler.
Og jobber kunnskapsbasert.
Og dagens konferanse er gir oss nettopp slik inspirerende kunnskap som kan ta oss et steg nærmere målene våre.
Jeg ser frem til å høre om fremtidens kollektivtransport, om AKT Svipp, om erfaringer fra Trondheim, om byvekstavtalen og Kristiansand.
Og etter pausen om sykkelundersøkelsen og debatt.

Ja, vi må samhandle, vi må jobbe kunnskapsbasert.
Men vi må også satse, investere, og sette som høyeste prioritet å senke klimautslippene.

Agder fylkeskommunes rolle 
Vi i fylkeskommunen må og skal ta vårt ansvar.
I Regionplan Agder 2030 – hele landsdelens plan, har vi vedtatt - i tråd med rådene fra FN -  en målsetting om å redusere de direkte utslippene av klimagasser på Agder med minst 45 prosent innen 2030.
Vi skal utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region, et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. 

Dette forplikter.
Vi er en stor aktør på Agder, med 4,7 mrd kr i årlig driftsbudsjett og nesten 1,9 mrd kr i investeringsbudsjett i planperioden 2022-2025. 
For å nå klimamålene, har fylkestinget vedtatt at vi skal føre klimabudsjett, og det har vi gjort siden 2021.
Vi tar selvsagt også rollen vår som fasilitator for å utløse konkrete tiltak hos andre samfunnsaktører som ønsker å kutte utslipp.

Kunnskapen vi har om utslippene på Agder viser klart at de største direkte utslippskildene knytter seg til veitrafikk, sjøfart, anleggs-og landbruksmaskiner, jordbruk og industri. 
Ser vi bort fra kvotepliktig sektor, utgjør mobilitet (veitrafikk, sjøfart og anleggs- og landbruksmaskiner) 64 % av Agders totale direkte utslipp. 
Målet vi har om nullvekst i personbiltrafikken er ikke nok i seg selv om vi skal levere på klimautslipp. 
Vi må også redusere utslippene fra de transportløsninger vi har, innen kollektivtransporten, og i industri og næringsliv om vi skal nå klimamålene. 
Å elektrifisere har stor lokal utslippseffekt – men krever også store investeringer

Skal vi nå nullvekst må vi styrke kollektivsystemet og få en mye større andel av befolkning til å reise sammen, i tillegg til å øke andelen som sykler og går i hverdagen.  
Vi skal tilrettelegge for mobilitet -men den skal være bærekraftig
Veksten i persontransport i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 
Vi må også få i havn byvekstavtalen og tiltakspakken for nå nullvekstmålet. 
Dette er tiltak som virkelig vil ha sin effekt.
Men som krever mye av oss.

Det handler om stå sammen i dette. Jobbe målretta, kunnskapsbasert og i takt.
Store komplekse problemstillinger som klimakrisen løser vi ikke alene.
Men det er utrolig hva vi kan få til om vi samhandler.

God konferanse dere!

Til toppen