Den store energidagen 2022 8.oktober 2022

Av: Fylkesordfører Arne Thomassen

Velkommen til Den store energidagen 2022.

Dagens program er viktig. 

Vi står midt i et grønt skifte hvor tilgang og bruk av klimavennlige energiløsninger er sentralt. 

Samtidig som vi har rekordhøye energipriser.
Dette er en utfordring, men også en mulighet.

Agder fylkeskommune har gjennom Regionplan Agder 2030 forpliktet oss til både å senke våre klimagassutslipp og samtidig få til ny bærekraftig vekst.
Vi skal både heve levekårene og senke klimautslippene!
I Regionplan Agder 2030 står det at det «skal legges til rette for bærekraftig utvikling og utbygging av fornybare energikilder. Regulerbar kraft og overføringskapasitet prioriteres, og det tas hensyn til viktige naturverdier.»
Diskusjonene rundt ny fornybar energi i Agder dreier seg ofte om naturvern og/eller fornybar energi. 

Hva er viktigst? 
Og hvordan kan vi samtidig minimalisere naturinngrepene og maksimere fornybarproduksjon? 

Denne avveiingen er viktig.
Det var derfor Hovedutvalg for næring, klima og miljø i Agder fylkeskommune i september vedtok å «oppfordre til at nye solenergianlegg legges på eksisterende tak og grå flater». 
Jeg vil samtidig minne om: Det mest bærekraftige man kan gjøre er å satse på energieffektivisering. 1 kWh spart er mer verdifull enn 1 kWh produsert.

En ting er produksjon av ny fornybar energi.  
Vel så viktig er bruken. 
I Agder kommer i dag 60% av klimautslippene fra bruk av bensin og diesel. 
Økt satsing på bruk av hydrogen og elektrisitet blir derfor nødvendig. 
Agder fylkeskommune kan gjøre mye for egen del. 
I egne bygg og innenfor områder hvor vi har ansvar. 
Men vi kan gjøre mer. Agder fylkeskommunes viktigste samarbeidspartnere er kommunene. 
Det er i kommunene ny produksjon og ny bruk av fornybar energi vil skje. 
Agder fylkeskommune skal ikke være en «overkommune» som forteller andre hva de skal gjøre. 
Vi skal hjelpe kommunene til å gjennomføre gode bærekraftige tiltak innenfor energi og klima. 
I et stort Agder-lag for #vårtagder.

Derfor arbeider vi for et enda tettere samarbeid med kommunene på Agder. 
Vi jobber nå med egne kommuneavtaler. 
Avtaler om felles mål hvor kommunene og fylkeskommunen skal samarbeide. 
Et tema i disse avtalene er klima og miljø. 
Vi planlegger her å støtte kommunene med penger og kompetanse. 
Spesielt kan jeg nevne; energikartlegging, Klimasatssøknader, klimagassregnskap, energi- og klimaplaner, og – viktigst - til gjennomføring av ulike energi- og klimatiltak. 

Agder vil nemlig lykkes om, og bare om, kommunene lykkes.

Lykke til med «Den store energidagen 2022».

Til toppen