Like god som deg – en konferanse om likestilling, inkludering og diskriminering 10 oktober 2022

Av: Fylkesordfører Arne Thomassen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Hei alle sammen.

Takk for anledningen til å åpne denne flotte konferansen.

Dagens arrangement setter et veldig viktig tema på dagsorden. 

Likestilling, inkludering og diskriminering kan vi ikke snakke nok om. 

Jeg vil også benytte anledningen til å takke medvirkningsrådene for å løfte denne tematikken – gjennom et stort engasjement i fylkestinget, og i dag.

Vi vet at mennesker i Norge i dag diskrimineres på grunnlag av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, med mer. 

Diskriminering påvirker menneskers mulighet til livsutfoldelse, tilgang til bolig, tilgang til arbeid, og deltakelse på ulike fritidsarenaer i hverdagen.   


Inkludering bygger oppunder tilliten som må til for å ivareta og utvikle gode, inkluderende fellesskap i Agder; 

Diskriminering rokker ved denne tilliten og kan føre til ekskludering.

Norge - og Agder - er samfunn med små forskjeller, stor tillit mellom folk og høy grad av trygghet. 

Den nordiske velferdsmodellen bygger på et sterkt samhold.

Dette må vi ta vare på og verne om. 

Samtidig vet vi at diskriminering forekommer, og hindrer mange menneskers muligheter til å kunne delta og bruke sine ressurser i samfunnet. 

Det er ødeleggende for enkeltmennesker.

OG det er et stort tap for samfunnet som går glipp av en viktig ressurs. 

Å legge til rette for at alle kan delta – å investere i mennesker – koster penger. 

Men: det koster mer å la være! 

Når grupper ekskluderes, går samfunnet glipp av deres bidrag til fellesskapet. 

Det får negative konsekvenser, blant annet økte forskjeller i helse. 

Vi derfor jobbe systematisk med å forebygge og redusere forskjellene.


Mange mennesker møter barrierer i flere deler av samfunnet som andre tar for gitt. 

I fylkestinget har våre medvirkningsråd fortalt om jenter på yrkesfaglig utdanning som ikke blir tatt på alvor på arbeidsplassen, og om elbilladere i Agder som ikke er universelt utformet. 

Medvirkningsrådene har også gitt uttrykk for viktigheten av å kunne medvirke for å lette på andres hverdag.


Gjennom regionplan Agder 2030 har vi sammen satt som mål at det skal skje betydelige forbedringer når det gjelder likestilling, inkludering, fysisk og psykisk helse i Agder innen 2030. 

Levekårene skal opp!

I Agder skal alle innbyggere anerkjennes og respekteres som individer med evner og muligheter til å bidra til beste for fellesskapet. 

Samfunnet vårt trenger alle egders erfaringer, kunnskap og deltakelse for å utvikle seg på en mest mulig positiv måte. 

At medvirkningsrådene setter dagens tema på agendaen er derfor svært viktig for arbeidet med å bedre levekårene i Agder. 


Vi ønsker alle å bo i et Agder hvor vi har like muligheter til å delta på ulike samfunnsarenaer, uavhengig av bakgrunn, legning og funksjonsevne.

Politikere nasjonalt, regionalt og lokalt kan vedta lover og handlingsplaner, men å jobbe for inkludering krever en felles innsats fra hele lokalsamfunnet.

For enkeltmennesker som rammes av de mer hverdagslige formene for diskriminering påvirkes den psykiske helsa, muligheten for deltagelse og opplevelsen av å høre til.

Skal vi endre kunnskap og holdninger trenger vi å skape oppmerksomhet, debatt og deltakelse omkring disse temaene. 

Denne konferansen er et viktig bidrag i så måte.

Med disse ordene ønsker jeg dere lykke til med konferansen.