Nasjonal nettverkssamling verdiskaping på kulturminnefeltet 1.september 2022

Av: Fylkesordfører Arne Thomassen

Det er en stor glede for meg å ønske dere velkommen til Agder, og ekstra stas at vi er her i byen min, Lillesand.

Det er utrolig fint mange plasser i landet vårt, men litt inhabil kan jeg vel som fylkesordfører i Agder være, og hevde at denne kyststrekningen på Agder er noe av det fineste vi har å tilby.

Kanskje til og med det fineste.

Dere får privilegiet av å oppleve dette fra sjøsiden, fraktet gjennom det maritime landskapet om bord på kulturhistoriske båter.

Når været samtidig spiller på lag, som det jo ofte gjør her, så blir dette definitivt i verdensklasse.

Men, dere er ikke samlet her bare for flotte severdigheter.

Når Agder fylkeskommune ble utfordret av Riksantikvaren til å stille som arrangør av seminaret for dette nasjonale nettverket – folk fra hele landet som jobber med verdiskaping på kulturminnefeltet – var det både en utfordring og en tillitserklæring.

  • En utfordring fordi det er arbeidskrevende og et stort ansvar.
  • En tillitserklæring fordi at det viser at Riksantikvaren ser med positive øyne på det arbeidet som gjøres i Agder på dette feltet.

Og at arbeidet som pågår her kan stimulere til diskusjon og læring, både for oss selv og andre.

Og det må jeg si,

Riksantikvaren og våre egne folk i Agder fylkeskommune har slik jeg ser det sammen et veldig godt program vi håper vil gi både læring og utbytte for alle involverte - og ikke minst friste til deltakelse.

Verdiskaping handler om å skape grunnlag for å leve, bo, trives og utvikles.

I denne sammenhengen tas det utgangspunkt i kulturminneverdier.

Kulturminner og kulturmiljø skal tas i bruk og benyttes, på en måte som gagner samfunnsutviklingen som helhet.

Her er kulturturisme et sentralt begrep.

Hvordan kan vi benytte kulturmiljø i en reiselivssammenheng?

Hvordan kan dette gjøres på en måte som bidrar til en helhetlig positiv samfunnsutvikling?

Våre egne folk som har jobbet frem dette seminaret, sammen med Riksantikvaren og andre, arbeider i «Avdelingen for kulturminnevern og kulturturisme».

Navnet tydeliggjør både for oss selv og omverdenen hvordan vi tenker:

Kulturminner og kulturmiljø skal benyttes som ressurser i en helhetlig samfunnsutvikling, herunder også reiseliv.

Det reiselivet som utvikles, kulturturismen, skal ikke bare måles i økonomisk overskudd eller underskudd for de involverte aktørene, det skal også være bærekraftig for selve kulturminnet sin del, og det skal også gi sosial verdiskaping.

Det vil for eksempel gi økt bolyst for de som faktisk bor der kulturmiljøene befinner seg, der kulturturismen finner sted.

Så må en heller ikke glemme den miljømessige verdiskapingen.

Oppsummert så skal verdiskapingen knyttet til kulturarven vår bidra positivt til det vi i Regionplanen har definert som en ønsket samfunnsutvikling – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Og nettopp Agders regionplan fram mot 2030 vil jeg gjerne fortelle dere mer om.

Et av målene våre er nemlig at verdiskapingen knyttet til kystkultur, kulturarv i indre bygder og trehusbyene skal øke frem mot 2030.

Arbeidet med kulturell rute og den immaterielle kulturarven i Setesdal (UNESCO) er helt sentrale prosjekter i så måte.

Sånn utløser vi på Agder både kulturell, sosial, miljømessig OG økonomisk verdiskaping.

Spesielt arbeidet med kulturell rute, Uthavner i verdensklasse, er inne i en spennende fase nå.

Over flere år er det jobbet godt med uthavnene våre, for på mange måter å berede grunnen for det som skal komme.

Vi har lagt vekt på å ta i bruk kulturminner og kulturmiljø som en kilde til kunnskap, gode opplevelser og næringsaktivitet.

Nå er arbeidet med å etablere en prosjektstøtteordning for kulturturisme for fullt i gang.

Midlene skal tildeles prosjekter som utløser bred verdiskaping (økonomisk, sosial, kulturell, miljømessig), og utvikler og bidrar til tilbud og aktiviteter som er konkrete reiselivsprodukter i regionen.

Prosjektene skal understøtte satsingen på kulturturisme og etableringen av en europeisk kulturell rute.  

Samtidig jobbes det med å etablere et samarbeid med Riksantikvaren, innenfor rammen av deres verdiskapingsprogram, som skal gi læring og ny innsikt om hvordan en kan måle eller vurdere resultater av arbeidet med verdiskaping på kulturminnefeltet.

Det er lett å mene at en har gjort en god eller mindre god jobb, men når alt henger sammen med alt er det ikke alltid så lett å vite det sikkert.

Prosjektstøtteordningen har som mål å løfte kulturturismen i Agder opp og frem på en bærekraftig måte.

Som et resultat av dette håper vi å få frem bærekraftige reiselivsprodukter som tar utgangspunkt i å bevare kulturarven, og samtidig gir både økonomisk, sosial og miljømessig verdiskaping.

Sammen er vi bedre enn alene og får til mer.

Jeg håper denne nettverkssamlingen både skaper og styrker relasjoner, og gir ny innsikt.

Riktig god fornøyelse.

Til toppen