Sluttkonferanse for Folkehelseprogrammet Agder for perioden 2017-2021 31.mars

Av: Fylkesordfører Arne Thomassen

Velkommen til sluttkonferanse for Folkehelseprogrammet Agder for perioden 2017-2021!

Selv om dette benevnes som sluttkonferanse er definitivt ikke folkehelseprogrammet slutt. 

Folkehelseprogrammet er en 10-årig nasjonal satsing på folkehelse.

Første periode av Folkehelseprogrammet på Agder er derimot slutt og denne konferansen markerer en avslutning av den femårige prosjektperioden som har vært på Agder. 

Hjertelig velkommen til alle dere fra hver av de 4 kommuneregionene i fylket. Velkommen også til dere fra ulike kompetanseorganisasjoner og engasjerte politikere. Og alle andre fremmøtte. Velkommen skal dere være.

Flere organisasjoner har bidratt i denne prosjektperioden og gjort svært viktig arbeid. Både med kompetanse i regionalt samarbeidsorgan og delt av sin fagkompetanse på kurs og konferanser. En stor takk til dere. To av dere treffer vi også på scenen etterpå for å dele deres refleksjoner.

Selve prosjektarbeidet har foregått i kommunene. Det er helt naturlig, for dette er et program for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme helse og livskvalitet i befolkningen. 

Sentrale deler av programmet er utprøving og evaluering av tiltak innen psykisk helse og livskvalitet, rusmiddelforebygging og erfaringsoverføring mellom kommuner – for eksempel ved å spre gode tiltak som er utviklet. 

Rammene for arbeidet er satt av staten og det er staten som finansierer programmet gjennom tilskudd. Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen. 

Prosjekter som dette, som går over fem år trenger forutsigbarhet. 

I enkelte tilfeller har det vært økonomisk usikkerhet fra år til år for prosjektene som følge av de økonomiske rammebetingelsene. 

Dette har selvfølgelig vært krevende for prosjektene, som allerede fra start rigget seg for hele den femårige prosjektperioden. 

Derfor har fylkesutvalget forsøkt å avhjelpe dette noe med å forskuttere midler fra staten de to siste årene i programmet. 

Dette for at prosjektene kunne få inntekten de planla for, som vi håper har gitt en forutsigbarhet og trygg finansiering de to siste årene. 

De kommunene som har deltatt i prosjektperioden har gjort seg erfaringer vi vil høre mer om senere i dag. 

Nå er perioden over i Agder, og vi må ta et pust i bakken og oppsummere hva vi har lært og hva vi tar med videre. 

Møteplasser som denne er viktige for å gjøre nettopp det, og spre og dele erfaringer. 

Vi skal ikke legge skjul på at koronapandemien og dens påvirkning på samfunnet har i ulik grad preget programarbeidet de siste årene. 

Vi trenger å møtes, og da er det godt at vi endelig kan møtes fysisk etter lange tider med digitale møtepunkter.   

Nå ser vi mange mennesker på flukt og mange vil komme til Norge og Agder. Hvordan vi skal nå og inkludere disse gruppene i arbeidet for bedre livskvalitet i befolkningen og spesielt barn og unge, som jo dette programmet handler om, er viktige hensyn å ta med videre.

For det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet skal ikke stoppe opp og vi må ha treffsteder regionalt. Satsingen på folkehelse og levekår er en viktig del av fylkeskommunens oppgaver og skal fortsette. 
Med regionplanen samles vi om flere innsatser og levekår, likestilling, inkludering og mangfold er gjennomgående tema. 

Jeg oppfordrer alle til å bruke treffpunktene i #vårtagder, vår regionale samhandlingsstruktur og ønsker dere en fin konferansedag!   

Til toppen