Fylkeseldrerådet i Agder fylkeskommune

Formålet med fylkeseldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre.

Fylkeseldrerådet i Agder fylkeskommune velges av fylkestinget i Agder, og fungerer i fylkestingsperioden. Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen i alle saker som gjelder eldre. Rådet har rett til å uttale seg i aktuelle saker.

Rådets rolle er å gi anbefalinger og innspill, og det er opp til fylkeskommunen å fatte vedtak i de enkelte saker. Rådets anbefalinger i en konkret sak skal følge saksdokumentene frem til det fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig.

Fylkeseldrerådet vil jobbe med en rekke ulike type saker, og bidra til at perspektivet til eldre blir ivaretatt. Som rådgivende organ vil rådets fokus være mot saker på et overordnet nivå, blant annet budsjett og planer.

Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte etter ny kommunelov, på linje med andre som sitter i folkevalgte organer.

Fylkeseldrerådet består av 9 medlemmer.

Reglement for eldrerådet

Møtekalender for fylkeseldrerådet

Medlemmer av fylkeseldrerådet

Fylkeseldrerådet består av 14 medlemmer.
Medlemmer av fylkeseldrerådet
Navn Parti Rolle Kontaktinformasjon
Sally Vennesland Leder sally.vennesland@outlook.com
Eva Nilsen Nestleder EvaNilsen1@outlook.com
Per Stordrange Rådsmedlem pes-st@online.no
Guri Wold Rådsmedlem guri@woldkjendsli.no
Ivar Netland Rådsmedlem ivarnetland@gmail.com
Morten Foss Rådsmedlem Morten.foss@arendal.kommune.no
Tore Kateraas Rådsmedlem tokate@online.no
Jan Dukene Høyre Rådsmedlem jan.dukene@politiker.agderfk.no
Kai Steffen Østensen Arbeiderpartiet Rådsmedlem kai.steffen.ostensen@politiker.agderfk.no
Tom G.Ludt Svendsen Vara tomgs@broadpark.no
Solveig Nordkvist Vara solveig.nordkvist@outlook.com
Eystein E. Loftesnes Vara eeloftesnes@gmail.com
Margit Dale Senterpartiet Politisk vara margit.dale@politiker.agderfk.no
Line Kysnes Vennesland Arbeiderpartiet Politisk vara Line.Vennesland@politiker.agderfk.no