Fylkeseldrerådet i Agder fylkeskommune

Formålet med fylkeseldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre.

Fylkeseldrerådet i Agder fylkeskommune velges av fylkestinget i Agder, og fungerer i fylkestingsperioden. Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen i alle saker som gjelder eldre. Rådet har rett til å uttale seg i aktuelle saker.

Rådets rolle er å gi anbefalinger og innspill, og det er opp til fylkeskommunen å fatte vedtak i de enkelte saker. Rådets anbefalinger i en konkret sak skal følge saksdokumentene frem til det fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig.

Fylkeseldrerådet vil jobbe med en rekke ulike type saker, og bidra til at perspektivet til eldre blir ivaretatt. Som rådgivende organ vil rådets fokus være mot saker på et overordnet nivå, blant annet budsjett og planer.

Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte etter ny kommunelov, på linje med andre som sitter i folkevalgte organer.

Fylkeseldrerådet består av 9 medlemmer.

Reglement for eldrerådet

Møteplan for eldrerådet, saker og medlemmer