Fylkeseldrerådet

Agder fylkeseldreråd velges av fylkestinget i Agder, og fungerer i fylkestingsperioden. Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen i alle saker som gjelder eldre. Rådet har rett til å uttale seg i sakene. Rådets rolle er å gi anbefalinger og innspill, og det er opp til fylkeskommunen å fatte vedtak i de enkelte saker. Rådets anbefalinger i den konkrete saken skal følge saksdokumentene til det fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig.

Eldrerådet vil jobbe med en rekke ulike type saker og vil kunne bidra til å belyse sakene og sikre at perspektivet til eldre blir synliggjort. Som rådgivende organ vil rådenes fokus være mot saker på et overordnet nivå, blant annet budsjett og planer.

Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre. Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte etter ny kommunelov, på linje med andre som sitter i folkevalgte organer.

Fylkeseldrerådet består av 9 medlemmer.

Reglement for eldrerådet (PDF, 98 kB)

Se møteplan for eldrerådet, saker og medlemmer

Til toppen