Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har tilsyn med forvaltningen i fylkeskommunen. Arbeidet gjøres på vegne av fylkestinget. Utvalget skal også påse at revisjonen fungerer på en betryggende måte.

Fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne. Fylkestinget velger selv en leder, en nestleder, og øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget.

Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant fylkestingets medlemmer.

Møteplan for kontrollutvalget

Fylkestinget kan når som helst velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt.