Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets formål er på vegne av fylkestinget å forestå det løpende tilsyn med forvaltningen i fylkeskommunen. Utvalget skal også påse at revisjonen fungerer på en betryggende måte.

Fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne. Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget.

Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.

Se møteplan for kontrollutvalget, saker og medlemmer

Fylkestinget kan når som helst velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt.

Kontrollutvalget

Til toppen