Reglement for Rådet for likestilling, inkludering og mangfold i Agder

Rådet for likestilling, inkludering og mangfold i Agder velges av fylkestinget. Rådet skal gi råd og innspill knyttet til ulike former for diskriminering.

1. Valg og sammensetning

1.1 Medlemmer til Rådet for likestilling, inkludering og mangfold i Agder (heretter kalt "rådet") velges av fylkestinget i Agder, og fungerer i fylkestingsperioden.

1.2 Rådet består av 9 medlemmer og 4 varamedlemmer.

1.3 7 av medlemmene velges etter forslag fra fylkesomfattende frivillige organisasjoner og foreninger som driver aktivt arbeid for likestilling, inkludering og mangfold. 2 medlemmer velges blant fylkestingets representanter.

1.4 Rådets medlemmer skal representere organisasjoner.

1.5 Rådet skal ha en distriktsprofil og medlemmene skal representere hele fylket.

1.6 Rådet velger selv leder og nestleder. Rådet kan også velge et arbeidsutvalg, som bør bestå av 3 medlemmer (leder, nestleder og et medlem).

2. Rådets møter og møteforpliktelser

2.1 Rådet skal behandle alle saker som er av betydning for likestilling, inkludering og mangfold. Dette omfatter blant annet alle saker til fylkestinget.

2.2 Rådet skal få tilsendt sakene så vidt mulig 8 dager før møtedagen.

2.3 Rådet kan be om at administrasjonen redegjør for saker som rådet ønsker belyst og utdypet.

2.4 Rådet kan ta opp saker de ønsker fremmet med administrasjonen og/eller politiske organ i fylkeskommunen.

2.5 Uttalelse/protokoll fra rådet skal følge de enkelte saker til de fylkeskommunale organer som avgjør saken. Rådets uttalelse skal være kjent for hovedutvalgene ved behandling.

2.6 Det skal føres protokoll fra alle møtene i rådet. Protokoll sendes ut så fort som mulig etter hvert møte når den er godkjent av leder.

2.7 Rådet kan gis møte- og talerett i hovedutvalg, fylkesutvalg eller fylkesting for å orientere om saker av særlig betydning for rådets arbeid.

2.8 Rådets møter er offentlige, og vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet i saker, unntatt valg, er møteleders stemme avgjørende.

2.9 Rådet er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede.

2.10 Rådet deltar i brukerutvalg og nasjonale nettverk i tråd med Agder fylkeskommune sine interesser.

3. Administrasjon og økonomi

3.1 Rådet har møter 6-8 ganger i året etter oppsatt møteplan.

3.2 Rådet kan i tillegg arrangere arbeidsmøter ved behov.

3.3 Det skal iht. Kommunelovens generelle saksbehandlingsregler føres møtebok (protokoll) over forhandlingene i utvalget. Møteboka sendes medlemmene og varamedlemmene. Møteboka legges fram til godkjenning i påfølgende møte.

3.4 Fylkeskommunedirektøren sørger for at rådet skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp.

3.5 Rådet skal ha eget budsjett.

3.6 Årsmelding for rådet skal behandles av fylkestinget som egen sak.

4. Godtgjørelse

4.1 Medlemmene av Rådet får utbetalt møtegodtgjørelse etter fylkeskommunens reglement.

4.2 Medlemmene mottar ikke møtegodtgjørelse for deltakelse på kurs, seminar, foredrag, konferanser, studieturer, tilstelninger og lignende.

4.3 Etter oppnevning av nytt råd skal medlemmene gis opplæring og tildeles nettbrett på lik linje med fylkestingets medlemmer.

5. Endring av reglement

5.1 Fylkestinget har myndighet til å endre reglementet for rådet. Rådet kan komme med forslag om vedtektsendringer.

6. Samhandling mellom rådet og øvrige råd i Agder fylkeskommune

6.1 Rådet for likestilling, inkludering og mangfold, eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og Ungdommens fylkesutvalg (UFU) har felles møtedag i forkant av fylkestingets møte. De øvrige møtene er ikke felles. Møtet starter med felles orienteringer for alle rådene. Hvert råd behandler likevel separate sakskart i egne møter.

6.2 Rådet for likestilling, inkludering og mangfold, eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og UFU samarbeider om en felles konferanse annet hvert år. Tema på konferansen følger fylkeskommunens strategier og planer, innspill fra konferansen forelegges administrasjonen og fylkestinget. Administrasjonen stiller med nødvendig bistand til planlegging og gjennomføring av konferansen. Utgiftene til konferansen fordeles mellom rådene.

6.3 Rådet for likestilling, inkludering og mangfold, eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og UFU har tilsammen 20 minutters taletid på fylkestinget. Lederne av rådene bestemmer hvordan dette i felleskap best kan utnyttes.

6.4 Leder for rådet og lederne for rådene kan sammen invitere fylkesordfører til samarbeidsmøter. Fylkesordfører kan invitere andre relevante samarbeidspartnere til møtene.

6.5 Administrasjonen legger til rette for felles opplæring av rådet og rådene hvert 4. år etter kommune- og fylkestingsvalget.

6.6 Rådet for likestilling, inkludering og mangfold, eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og UFU samarbeider ellers der det er praktisk mulig.

7. Fjernmøter

Fylkestinget og andre folkevalgte organ samt lovpålagte råd har adgang til å holde møter som fjernmøte. Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter. Et møte som skal lukkes etter kommunelovens § 11-5 andre ledd, kan ikke holdes som fjernmøte. Beslutning om å benytte denne møteform treffes av leder i forbindelse med innkalling til møtet, eller at rådet selv vedtar i møtet at et senere møte skal holdes som fjernmøte.