Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et fylkeskommunalt organ oppnevnt av fylkestinget. Rådsmedlemmene blir valgt for fire år av gangen, og skal være bredt sammensatt med spredning i alder og erfaringsbakgrunn.

Rådet skal, gjennom uttalelser, sikre brukermedvirkning for mennesker med funksjonsnedsettelser. Erfaringer skal spilles inn i tjenesteutvikling og planarbeid, og medvirke til at løsninger blir så inkluderende som mulig. Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner, men hovedsakelig jobbe med saker på et overordnet nivå. Dette inkluderer arbeid med budsjett, fylkeskommunale planer, og et bredt utvalg av saker som er knyttet til FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne.

Rådsmedlemmene regnes som folkevalgte og har samme rettigheter og plikter som medlemmene av folkevalgte organer.

Reglement for rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Agder fylkeskommune (PDF, 43 kB)

Møtekalender for rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Agder fylkeskommune eInnsyn - Politisk møtekalender

Medlemmer av Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet har 14 medlemmer
Medlemmer av Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Navn Parti Rolle Kontaktinformasjon
Ingebjørg Amanda Godskesen Pensjonistpartiet Leder iagodskesen@gmail.com
Freddy de Ruiter Nestleder freddy.de.ruiter@smiagder.no
Marie Havåg Bjørnestad Rådsmedlem mariehavag@gmail.com
Hege Sandblost Rådsmedlem hsandblost@gmail.com
Johanne Ausel Rådsmedlem johanne.ausel@outlook.com
Tove Kristiansen Rådsmedlem toveikri@gmail.com
Knut Brox Rådsmedlem knutbrox@online.no
Stian Brødsjø Rådsmedlem stianbl80@yahoo.no
Sølvi Gjerdal Thomassen Sosialistisk Venstreparti Rådsmedlem solvi.gjerdal.thomassen@politiker.agderfk.no
Kristoffer Landgren Gundersen Vara kristoffer.gundersen@hotmail.com
Irene Eriksen Vara ireneeriksen2@hotmai.com
Astrid Tvedten Vara astridtvedten@gmail.com
Jorunn Aaselle Olsen Pensjonistpartiet Politisk vara
Lætif Akber Politisk vara Laetif.Akber@politiker.agderfk.no