Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et fylkeskommunalt organ oppnevnt av fylkestinget. Rådsmedlemmene blir valgt for fire år av gangen, og skal være bredt sammensatt med spredning i alder og erfaringsbakgrunn.

Rådet skal, gjennom uttalelser, sikre brukermedvirkning for mennesker med funksjonsnedsettelser. Erfaringer skal spilles inn i tjenesteutvikling og planarbeid, og medvirke til at løsninger blir så inkluderende som mulig. Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner, men hovedsakelig jobbe med saker på et overordnet nivå. Dette inkluderer arbeid med budsjett, fylkeskommunale planer, og et bredt utvalg av saker som er knyttet til FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne.

Rådsmedlemmene regnes som folkevalgte og har samme rettigheter og plikter som medlemmene av folkevalgte organer.

Reglement til råd for personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 102 kB)

Møteplan råd for personer med funksjonsnedsettelse, saker og medlemmer