Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et fylkeskommunalt organ oppnevnt av fylkestinget. Rådsmedlemmene blir valgt for fire år av gangen og skal være bredt sammensatt med spredning i alder og  erfaringsbakgrunn. Rådsmedlemmene regnes som folkevalgte og har samme rettigheter og plikter som medlemmene av folkevalgte organer.

Rådet skal gjennom uttalelser sikre brukermedvirkning for mennesker med funksjonsnedsettelser. Gjennom dette skal erfaringskompetanse på en systematisk måte spilles inn i tjenesteutvikling og planarbeid i fylkeskommunen, og medvirke til at løsninger blir så inkluderende som mulig. Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner, men hovedsakelig jobbe med saker på et overordnet nivå. Det vil si budsjett og fylkeskommunale planer og et bredt utvalg av saker som er knyttet til FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne.

Reglement råd for personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 102 kB)

Se møteplan råd for personer med funksjonsnedsettelse, saker og medlemmer

Til toppen