Høring: Revisjon av Regionplan Agder 2030 med regional planstrategi

Fylkestinget vedtok 7. februar å sende ut forslag til Regionalplan Agder 2030 med regional planstrategi på høring og offentlig ettersyn. Fristen for å komme med innspill til planen er 30. mai.

Formålet med Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.