Gratulerer med den internasjonale kvinnedagen.

Ordet likestilling har tradisjonelt vært brukt i betydningen likestilling mellom kvinner og menn, såkalt kjønnslikestilling. Dette er fremdeles den vanligste bruken av ordet, men de senere år har det fått en utvidet betydning til også å gjelde andre diskrimineringsgrunnlag.

Den globale situasjonen for kjønnslikestilling er et bilde av motsetninger og paradokser. På den ene siden øker motstand i enkelte land og regioner mot kvinners sine rettigheter. På den andre siden viser trenden at det har skjedd utrolige fremskritt i kampen for likestilling, ved at styresmakter og kvinners egen rettskamp har gitt kvinner mulighet til å delta i samfunnet på alle plan på lik linje med menn. I kjernen av motstandene ligger ideologier der likestilling oppfattes som en trussel mot familien, press for å bevare tradisjonelle kjønnsroller og en dragkamp om retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet.

bilder av jenter - Klikk for stort bildebilder av jenter VAF

I Norge er vi enige om at stabile og inkluderende samfunns- og arbeidslivsforhold er en viktig brikke for at et menneske skal ha et trygt og stabilt liv. Når enkelte faller utenfor arbeidslivet, grunnet sykefravær, dårlige kvalifikasjoner, språkutfordringer eller funksjonshemning, så vil det forringe livskvalitet, mangfold, sosial utjevning, samfunnsutvikling og personlig utvikling, som gir negative konsekvenser for fellesskapet.

Til tross for at Norge regnes som et av de mest likestilte landene i verden og skårer svært høyt på FNs likestillingsindeks viser våre nasjonale likestillingsindikatorer at vi også har noen utfordringer. En av hovedutfordringene i norsk kontekst er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, som kjønnsforskjeller i deltidsarbeid kan være et symptom på og den økende kjønnsforskjellen i andel med høyere utdanning kan være en av årsakene til.

I disse dager presenterer forskere fra Norce,  hovedtrekkene i en ny likestillingsmonitor for Agder. Tallene er hentet ut fra SSB likestillingsindikator. Likestillingsmonitor Agder 2017-2021 gir en oversikt over hvordan Agder har utviklet seg på kjønnslikestilling fra 2016/2017 og fram til 2021. Ved å vise status og måle endringer på samfunnsområder som har relevans for likestilling – skal monitoren være et redskap for kommunene og næringslivet i Agder i deres videre arbeid for likestilling og utvikling.
 

Noen funn: 

  • Tallene viser at det går for sakte med likestillingen i Agder 
  • Vi har et kjønnsdelt arbeidsmarked og kvinner jobber fortsatt mye deltid- og det er offentlig sektor som har de feste deltidsstillingene. 
  • Kvinner tjener fortsatt lavere enn menn, og det er fortsatt menn som besitter en overvekt av ledende stillinger i Agder.
  • Det er et lavere utdanningsnivå i Agder enn resten av landet. 
  • De som har lav utdanning, jobber mest deltid og de som jobber deltid jobber også deltid når barna blir store - deltid følger hele livet.

Over hele landet arrangeres ulike arrangement på den internasjonale kvinnedagen. Sakene som det kjempes for har verken blitt færre eller mindre viktige i vår tid. Men dagen er også en festdag. 

Til deg som trenger noen ekstra gode grunner for å feire kvinnedagen har FN sambandet opplistet 10 gode grunner til at vi fortsatt bør markere kvinnedagen i Norge og over hele verden. 
 

Uansett hvor og hvordan du ønsker å tilbringe den internasjonale kvinnedagen ønsker Likestilt arbeidsliv deg en flott 8. mars.