Likestilt arbeidsliv

Likestilt arbeidsliv inngår i Agder fylkeskommunes langsiktige satsing på likestilling og mangfold. Sertifiseringsordningen er forankret i Regionplan Agder 2030 og Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 2015- 2027 (LIM-planen). Prosjektbeskrivelsen for Likestilt arbeidsliv ble politisk behandlet 28. januar 2020. Den finner du her (Politisk Sak 5/20).

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for både private og offentlige virksomheter. Prosjektet har en ambisjon om å bli et verdifullt arbeidsredskap for arbeidsgivere i hele Norge.

Hva er Likestilt arbeidsliv?

Klikk for stort bildeLikestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for virksomheter som skal bidra til større grad av likestilling og mangfold i arbeidslivet. Likestilt arbeidsliv som arbeidsgiververktøy handler om likestilling, inkludering og mangfold i vid forstand. Det er en smart, lønnsom, relevant og motiverende sertifiseringsordning som skal sørge for likeverdig behandling, like rettigheter og likeverdige muligheter for alle, uavhengig av kjønn, religion, livssyn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Gjennom en Likestilt arbeidslivssertifisering får offentlige og private virksomheter konkrete verktøy som kan gi konkurransefortrinn, godt omdømme, bærekraftig samfunnsutvikling og et bedre arbeidsmiljø.

Noen beskriver Likestilt arbeidsliv som likestillingens HMS, andre som likestillingens fyrtårn. Sertifiseringsordningen inngår i den brede verdiskapingen der sosiale verdier binder sammen de ulike dimensjonene i et bærekraftig samfunn.

Hva gjør Likestilt arbeidsliv?

Likestilt arbeidsliv tilbyr virksomheten en prosessuell tilnærming til å arbeide for økt likestilling, ved å tilby verktøy for kartlegginger, kompetanseheving, utvikling av tiltak, læringsmoduler, handlingsplaner, tiltaksbank, score/målinger og langsiktige strategier.

Formålet med sertifiseringsordningen er å gjøre det enklere for virksomheter i privat og offentlig sektor å drive en aktiv og systematisk innsats for mangfold, inkludering og likestilling. På den måten kan utenforskap og diskriminering i egen organisasjon unngås.

Likestilt arbeidsliv gir arbeidsgiver og virksomheten verktøy og bistand til blant annet å oppfylle myndighetenes krav i likestillings- og diskrimineringsloven. Videre bistår ordningen med ytterligere grep for å sikre at målsettinger om likestilling og mangfold blir omsatt til personalpolitikk. 

Likestilt arbeidsliv gir virksomheten gode forutsetninger til å oppfylle den sosiale dimensjonen i FNs bærekraftsmål som omhandler mindre ulikheter og økt likestilling mellom kjønn. 
 

Likestilt arbeidsliv jobber med syv innsatsområder:

 • Forankring (og implementering)
 • Inkluderende arbeidsmiljø
 • Rekruttering
 • Tilrettelegging
 • Heltid (og heltidskultur)
 • Livsfase
 • Likelønn

Likestilt arbeidsliv samarbeider med Likestillingssenteret KUN og Likestillingssenteret som akkrediterte sertifisører i selve sertifiserings-godkjenningen av den enkelte virksomhet.

Hvorfor er Likestilt arbeidsliv viktig?

Næringslivet spiller en viktig rolle i samfunnsutviklingen. Regjeringen forventer at bedrifter tar ansvar i samfunnet. Samfunnsansvar handler om at bedrifter må integrere sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift, samt i forholdet til sine interessenter og deres frivillige aktiviteter utover lovpålagte plikter. Bedrifter har med andre ord et samfunnsansvar for å bekjempe like rettigheter og fremme likestilling for sine arbeidstakere. 

Offentlig sektor bør gå foran som et godt eksempel når det gjelder praksis som bidrar til god samfunnsutvikling på likestillingsfeltet. Alle statlige virksomheter er invitert til den såkalte inkluderingsdugnaden, der alle jobber for at fem prosent av nyansatte skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. 

Arbeidsgivere i private og offentlige virksomheter, samt offentlige myndigheter har fra 2020 fått en styrket plikt til arbeide med likestilling og ikke-diskriminering. Dette kalles aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP). For mer informasjon om dette, se veileder utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Alle arbeidsgivere skal, innenfor sin virksomhet, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene, og søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Arbeidet skal blant annet omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.

Likestillingsloven § 26.

Sertifiseringsarbeidet for Likestilt arbeidsliv (LA) er knyttet til flere av FNs bærekraftsmål:

Fem av FNs bærekraftsmål. Illustrasjon. - Klikk for stort bilde FN / Agder fylkeskommune.   Agder må jobbe for å sikre like muligheter på alle samfunnsområder. Det enkelte mennesket, nærings- og organisasjonsliv og samfunnet som helhet er tjent med at vi fjerner hindringer for likestilling og skaper en varm og inkluderende landsdel (LIM-planen 2015 – 2027).

Hvordan jobber vi i Likestilt arbeidsliv?

 • Likestilt arbeidsliv tilbyr rådgivning og bistand til enkeltvirksomheter, både offentlige og private.
 • Likestilt arbeidsliv gjør det enklere å jobbe planmessig og systematisk med alle diskrimineringsgrunnlagene.
 • Likestilt arbeidsliv er et prosessverktøy, Virksomheten er den aktive part i gjennomføring av egne analyser og tiltak.
 • Likestilt arbeidsliv tilbyr fagsamlinger samt prosjektsamlinger for prosjektansvarlig i virksomheten.
 • Likestilt arbeidsliv tilbyr skreddersøm og veiledning der det er behov for det.
 • Likestilt arbeidsliv kan bidra til å løse viktige delmål knyttet til FNs bærekraftsmål; sosial bærekraft, som blant annet kobles til livskvalitet, velferd og like muligheter.
 • Likestilt arbeidsliv er tilrettelagt slik at virksomheten kan oppfylle aktivitet og redegjørelsesplikten, som er en plikt i henhold til lov om likestilling og forbud mot diskriminering, kap. 4.  

Hva kan din virksomhet gjøre?

Likestilt arbeidsliv er i gang med resertifisering av tidligere sertifiserte virksomheter, samtidig som flere av virksomhetene på Agder står for tur til å bli sertifisert.

Ønsker du å vite mer om Likestilt arbeidsliv? Ta gjerne kontakt!

Klikk for stort bildeVi i Likestilt arbeidsliv jobber for deg. Fra venstre: Ann Jørgensen, Patricia Hartmann og Adriana Ruiz. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om mangfold i arbeidslivet.    

Til toppen