Likestilt Arbeidsliv

Likestilt Arbeidsliv er en sertifiseringsordning for både private og offentlige virksomheter. Til nå er 15 bedrifter sertifisert.

Hva er Likestilt arbeidsliv?

Klikk for stort bildeLikestilt Arbeidsliv som arbeidsgiververktøy handler om likestilling, inkludering og mangfold i vid forstand. Det er en smart, lønnsom, relevant og motiverende sertifiseringsordning. Målet er likeverdig behandling, like rettigheter og likeverdige muligheter for alle, uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering.

Gjennom en sertifisering får offentlige og private virksomheter konkrete verktøy som kan gi konkurransefortrinn og godt omdømme. Dette vil bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og et bedre arbeidsmiljø.

Noen beskriver Likestilt Arbeidsliv for Likestillings-HMS, andre for Likestillings-Fyrtårn. Den inngår i den brede verdiskapingen der sosiale verdier binder sammen de ulike dimensjonene i et bærekraftig samfunn.

Hva gjør Likestilt Arbeidsliv?

Likestilt Arbeidsliv tilbyr en prosessuell tilnærming.  Kartlegginger, kompetanseheving, utvikling av tiltak, læringsmoduler, handlingsplaner, tiltaksbank, skåre-målinger og langsiktige strategier inngår i arbeidet.

Vi ønsker å gjøre det enklere for virksomheter i privat og offentlig sektor å drive en aktiv og systematisk innsats for mangfold, inkludering, likestilling og mot utenforskap og diskriminering i egen organisasjon.

Likestilt Arbeidsliv gir arbeidsgivere og virksomheter et verktøy og bistand til blant annet å oppnå myndighetenes krav i Likestilling- og diskrimineringsloven. Likestilt Arbeidsliv tar ytterligere grep for å sikre at målsettinger om likestilling og mangfold blir omsatt til praktisk personalpolitikk. 

I tillegg gir Likestilt Arbeidsliv virksomheter gode forutsetninger for å bidra til flere av FNs bærekraftsmål

Likestilt Arbeidsliv jobber med syv innsatsområder:

 • Forankring (og implementering)
 • Inkluderende arbeidsmiljø
 • Rekruttering
 • Tilrettelegging
 • Heltid (og heltidskultur)
 • Livsfase
 • Likelønn

Likestilt Arbeidsliv samarbeider med Likestillingssenteret KUN og Likestillingssenteret som akkrediterte sertifisører i selve sertifiserings-godkjenningen av den enkelte virksomhet.

Hvorfor er Likestilt Arbeidsliv viktig?

Likestilt Arbeidsliv inngår i Agder fylkeskommunes langsiktige satsing på likestilling og mangfold. Sertifiseringsordningen er forankret i Regionplan Agder 2030 og Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 2015- 2027 (LIM-planen). Du finner prosjektbeskrivelsen for Likestilt Arbeidsliv som ble politisk behandlet den 28. januar 2020 her (Politisk Sak 5/20).

Likestilt Arbeidsliv er en viktig faktor for å bygge en likestilt landsdel, hindre utenforskap og skape gode levekår.

Vår landsdel trenger å jobbe for å sikre like muligheter til å delta på alle samfunnsområder.
Både det enkelte mennesket, nærings- og organisasjonsliv og samfunnet som helhet er tjent med at vi fjerner hindringer for likestilling og skaper en varm og inkluderende landsdel (LIM-planen 2015 – 2027)

Likestilt arbeidsliv har som ambisjon å bli et verdifullt arbeidsredskap for arbeidsgivere i hele Norge.   

Hvordan jobber vi i Likestilt Arbeidsliv?

 • Likestilt Arbeidsliv tilbyr rådgivning og bistand til enkeltvirksomheter, både offentlige og private.
 • Likestilt Arbeidsliv gjør det enklere å jobbe planmessig og systematisk med alle diskrimineringsgrunnlagene.
 • Likestilt Arbeidsliv er et prosessverktøy og virksomheten er den aktive part i gjennomføring av egne analyser og tiltak.
 • Likestilt Arbeidsliv tilbyr fagsamlinger samt prosjektsamlinger for prosjektansvarlig i virksomheten.
 • Likestilt Arbeidsliv tilbyr skreddersøm og veiledning der det er behov for det.
 • Likestilt Arbeidsliv kan bidra til å løse viktige delmål knyttet til FNs Bærekraftsmål Sosial bærekraft, som blant annet koples til livskvalitet, velferd og like muligheter.
 • Likestilt Arbeidsliv er tilrettelagt slik at virksomheten kan oppfylle Aktivitet og Redegjørelsesplikten, som er en plikt i hht. Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, kap. 4.  

Hva kan din virksomhet gjøre?

Likestilt Arbeidsliv er i gang med resertifisering av tidligere sertifiserte virksomheter, samtidig som flere av virksomhetene på Agder står for tur til å bli sertifisert.

Ønsker du å vite mere om Likestilt Arbeidsliv? Ta gjerne kontakt!

Klikk for stort bildeVi i likestilt arbeidsliv jobber for deg. Fra venstre: Ann Jørgensen, Patricia Hartmann og Adriana Ruiz. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om mangfold i arbeidslivet.   

Til toppen