Likestilt arbeidsliv

Sertifiseringsordningen "Likestilt arbeidsliv" er en ordning for både private og offentlige virksomheter. Til nå er 13 bedrifter sertifisert.

Hva er Likestilt arbeidsliv?

Sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv er en ordning for både private og offentlige virksomheter. Den er et smart, lønnsomt, relevant og motiverende arbeidsgiververktøy som kan gi konkurransefortrinn, godt omdømme, for derigjennom bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og et bedre arbeidsmiljø. Likestilt arbeidsliv inngår i den brede verdiskapingen der sosiale verdier binder sammen de ulike dimensjonene i et bærekraftig samfunn.

Sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv handler om likestilling, inkludering og mangfold i vid forstand, og dreier seg om like muligheter for alle, uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering. Formålet er å gjøre det enklere for virksomheter i privat og offentlig sektor slik at de kan drive en aktiv og systematisk innsats for mangfold og likestilling i egen organisasjon.

Hva gjør Likestilt arbeidsliv?

Likestilt arbeidsliv tilbyr en prosessuell tilnærming, med kartlegginger, kompetanseheving, utvikling av tiltak, læringsmoduler, handlingsplaner, tiltaksbank, skåre-målinger og langsiktige strategier.

Alle norske virksomheter, uavhengig av størrelse, skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette er i tråd med endringene i Likestillings- og diskrimineringsloven som tredde i kraft 01.01.2020. Loven forsterker og konkretiserer arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt.

Likestilt Arbeidsliv gir arbeidsgiver og virksomhetene et verktøy og bistand til å oppnå myndighetenes krav samtidig som Likestilt Arbeidsliv tar ytterligere grep for å sikre at målsettinger om likestilling og mangfold blir omsatt til praktisk personalpolitikk. 

Likestilt Arbeidsliv har en helhetlig tilnærming til likestilling og dekker alle diskrimineringsgrunnlagene, ikke bare kjønn.

Likestilt Arbeidsliv jobber med syv innsatsområder:

  1. Forankring
  2. Inkluderende arbeidsmiljø
  3. Rekruttering
  4. Tilrettelegging
  5. Heltid
  6. Livsfase
  7. Likelønn

Hvorfor er Likestilt arbeidsliv viktig?

Likestilt arbeidsliv inngår i Agder fylkeskommunes langsiktige satsing på likestilling, og er forankret i Regionplan Agder 2030 og Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 2015- 2027 (LIM-planen). Du finner prosjektbeskrivelsen for Likestilt Arbeidsliv som ble politisk behandlet den 28. januar 2020 her (Politisk Sak 5/20)

Likestilt Arbeidsliv er en viktig faktor for å bygge en likestilt landsdel med gode levekår.

Vår landsdel trenger å jobbe for å sikre like muligheter til å delta på alle samfunnsområder. Våre fylker har ligget nederst på ulike likestillings- og levekårsstatistikker over lang tid, men vi har bestemt oss for å bryte de onde sirklene gjennom langsiktig satsing. Både det enkelte mennesket, nærings- og organisasjonsliv og samfunnet som helhet er tjent med at vi fjerner hindringer for likestilling og skaper en varm og inkluderende landsdel (LIM-planen 2015 – 2027)

Ambisjonen er at Likestilt arbeidsliv skal etableres som et nødvendig arbeidsredskap for å oppnå likestilling i arbeidslivet i Norge innen 2030.  

Hvordan jobber vi i Likestilt Arbeidsliv?

Likestilt Arbeidsliv tilbyr rådgivning og bistand til enkeltvirksomheter, både offentlige og private. Gjennom sertifiseringen får den enkelte virksomhet et redskap som gjør det enklere å jobbe planmessig og systematisk med alle diskrimineringsgrunnlagene.

Likestilt Arbeidsliv er et prosessverktøy og virksomheten er den aktive part i gjennomføring av egne analyser og tiltak. Likestilt arbeidsliv tilbyr fagsamlinger samt prosjektsamlinger for prosjektansvarlig i virksomheten. Målet med disse er å skape engasjement, heve kompetansen på innsatsområdene og legge til rette for nettverksbygging og kunnskapsdeling mellom virksomhetene. Likestilt Arbeidsliv tilbyr skreddersøm og veiledning der det er behov for det.

Likestilt Arbeidsliv er et av mange virkemidler for å løse viktige delmål knyttet til FNs Bærekraftsmål. Særlig gjelder dette innsatsområdet Sosial bærekraft som blant annet koples til livskvalitet, velferd og like muligheter. I arbeidet med Likestilt Arbeidslivs innsatsområder ser vi tydelig at disse kan koples direkte til flere av bærekraftsmålene.  

Likestilt Arbeidsliv verktøy er tilrelagt slik at virksomheten oppfyller Aktivitet og Redegjørelsesplikten, som er en plikt i henhold til

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, kap. 4.  

Hva kan din virksomhet gjøre?

Til nå er 13 virksomheter på Agder sertifisert. Likestilt Arbeidsliv er i gang med resertifisering av disse samtidig som Likestilt Arbeidsliv inngår samarbeid med flere private og offentlige virksomheter, i første omgang på Agder.

Er du en ansatt eller en arbeidsgiver som ønsker å vite mere om Likestilt arbeidsliv så kommer vi gjerne på besøk for å fortelle deg og virksomheten mere om sertifiseringsløpet og hva vi tilbyr.

Til toppen