Likestilt arbeidsliv (LA) blant de beste tiltak for rapportering på aktivitet og redegjørelsesplikten

I Norge er det ikke bare forbud mot diskriminering – men vi har også egne aktivitets- og redegjørelsesplikter. Offentlige og private virksomheter har fra 2020 fått en forsterket plikt til å arbeide med likestilling og ikke-diskriminering. Dette kalles aktivitet og redegjørelsesplikten.  

 

NORCE Norwegian Research Centre og Universitetet i Agder (UiA) ved Senter for likestilling (SL), har samarbeidet om en kartlegging om hvordan arbeidsgivere i Agder har jobbet med aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) for 2021. Rapporten ble presentert 19. April. 

I rapporten samler og tilgjengeliggjøres tiltak man kan iverksette for å få mer likestilling og mangfold på egen arbeidsplass. Rapporten representerer samtlige kommuner i Agder, Agder fylkeskommune, Statsforvalteren i Agder og fem private virksomheter i Agder.   

Målet med rapporten er å bidra til større oppmerksomhet rundt likestillings- og mangfoldarbeidet. Funnene ble presentert av seniorforsker Nina Jentoft ved NORCE. I kartleggingen av ARP løftes statsforvalteren, fylkeskommunen og de to største kommunene i Agder frem som virksomheter som er godt på vei med en god redegjørelse. De minste kommunene oppleves å ha større mangler ved redegjørelsene.  

Flere av de offentlige og private virksomhetene i rapporten er sertifisert i Likestilt arbeidsliv. Noen felles trekk ved de «beste» er at arbeidet er godt forankret i virksomhetens ledelse, de er sertifisert som Likestilt arbeidslivs virksomhet og de er større virksomheter.   

Flere av virksomhetene i rapporteringen formidler at de ønsker faglig oppfølging. 

Gjennom sertifiseringen Likestilt arbeidsliv har en mulighet til å dele erfaringer med andre i samme situasjon, få veiledning og kompetanse samt gode verktøy til å oppfylle plikten i lovverket.