Strømmestiftelsen om å lykkes med likestilling og mangfold

Strømmestiftelsen har etablert verdiene verdighet, rettferdighet og solidaritet i sitt arbeid. Administrasjons- og HR-leder Isabella Collett Sikel, mener disse henger tett sammen med arbeidet de gjør med Likestilt arbeidsliv. Nøkkelen til de gode resultatene, er viljen til handling.

Visjoner og verdier

Administrasjons- og HR-lederen er opptatt av at visjoner og verdier ikke bare skal være fine ord, men at de skal gjenspeile det som skjer i praksis. At Likestilt arbeidsliv tilbyr nettopp konkrete og praktiske verktøy, løfter hun frem som avgjørende for at en skal kunne oppdage avvik og innføre riktige tiltak, og at det dermed blir mer enn bare ord. Da vi besøkte Sikel på hennes kontor, var deres tilnærming til Likestilt arbeidsliv og årsaken til at de gjør dette arbeidet, noe vi ønsket å høre mer om.

Det er ikke vanskelig for Sikel å begrunne Strømmestiftelsens arbeid med Likestilt arbeidsliv. Hun vektlegger det grunnleggende verdifulle i at alle ansatte skal oppleve å bli rettferdig behandlet på arbeidsplassen, og at ingen skal føle seg utenfor eller mindre viktige. Hun sier også at det er viktig for dem å understreke i stillingsannonser at de oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av faktorer som for eksempel funksjonsevne og kultur, og at de håper at ingen ser dette som hindringer for å søke hos dem. Sikel trekker i tillegg frem at det å være Likestilt arbeidsliv-sertifisert er et solid kvalitetsstempel, som hun tror og håper vil bli vektlagt på et nasjonalt nivå i fremtiden.

Jo mer jeg jobber med dette, jo mer tenker jeg at dette er et skikkelig kvalitetsstempel for en arbeidsplass. Det tror jeg er viktig å få frem. Jeg håper Likestilt arbeidsliv blir et nasjonalt stempel som blir kjent igjen ved jobbsøking eller når virksomheter søkes opp på nett. Hvis det står at virksomheten er Likestilt arbeidsliv-sertifisert, så bør det bety noe. For det gjør det faktisk.

Isabella Collett Sikel, Administration & HR Director, Strømmestiftelsen Agder fylkeskommune /Camilla Fedog   Økt fleksibilitet

I det siste har Strømmestiftelsen jobbet med den nye normalen i kjølvannet av Covid-19, da de ansatte har sittet på hjemmekontor. Gjennom spørreundersøkelser, kom det frem at økt fleksibilitet gjør det enklere å tilpasse balansen mellom jobb og fritid for hver enkelt ansatt. Dette kan blant annet ha sammenheng med ulike livsfaser eller helseutfordringer, påpeker Sikel. Hun sier videre at mer fleksibilitet har ført til økt effektivitet og mindre sykefravær, og at hun med dette har sett positive effekter av å gi mer tillit til de ansatte. Hun legger til at dette arbeidet i utgangspunktet ikke var i direkte forbindelse med Likestilt arbeidsliv, men at det i stor grad har vist seg å omhandle inkluderingsarbeid og flere av Likestilt arbeidslivs innsatsområder, som arbeidsmiljø og livsfase.

Åpenhet skaper rettferdighet

I Strømmestiftelsens arbeid med Likestilt arbeidsliv, er et av områdene likelønn. Der er det tatt grep for å utjevne forskjeller mellom kjønnene, og for at arbeid av lik verdi skal tilsvare lik lønn. For at de ansatte skal oppleve at de har en rettferdig og inkluderende arbeidsgiver, har Strømmestiftelsen lagt vekt på at mest mulig skal være transparent. Her er lønn blant det de har valgt å synliggjøre. I tillegg har de valgt å gjøre alle styredokumenter og referater fra møter med ledelsen og tillitsvalgte tilgjengelige for alle ansatte som ønsker å lese.

Åpenheten gjør at alle kan følge med, og at vi i stor grad unngår forskjellsbehandling. Vi vil ha åpenhet og ønsker at alle skal oppleve å ha det like bra på jobb. 

Gode råd

For virksomheter som vurderer eller skal til å begynne å arbeide mot å bli Likestilt arbeidsliv-sertifisert, råder Administrasjons- og HR-lederen om å starte med å gjennomføre en risikoanalyse på egen arbeidsplass. Da får man en oversikt over hvor skoen trykker, og hvor det er naturlig å begynne å sette inn tiltak. Videre anbefaler hun å begynne fra en kant. Hun opplever Likestilt arbeidslivs verktøy som nyttige og gode for å sette ting i system. Da kan en starte med å fylle inn det en har, og senere gå tilbake og legge til mer. At dette arbeidet krever tid og ressurser, legger hun imidlertid ikke skjul på. Hun er likevel tydelig på at hun mener det er verdt det:

Jeg synes alt vi jobber med i Likestilt arbeidsliv burde vært normalen. Vi er i 2021, og jobber med likestilling og inkludering. Det er lett å tenke at man er flink på disse områdene, men når man setter søkelyset på det, kan det komme frem at det fortsatt er en vei å gå.

Til toppen