Hvorfor bli sertifisert?

Å arbeide med likestilling, inkludering og mangfold på arbeidsplassen er både lovpålagt og lønnsomt. Likestilt arbeidsliv tilbyr verktøyene og oppfølgingen du trenger for å lykkes, i tillegg til muligheten for å motta et sertifiseringsbevis på at virksomheten din tar sosial bærekraft på alvor.

Likestilling, integrering og mangfoldsarbeid er en plikt

Arbeidsgivere i private og offentlige virksomheter, samt offentlige myndigheter, har fra år 2020 fått en styrket plikt til arbeide med likestilling og ikke-diskriminering gjennom Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP):

Alle arbeidsgivere skal, innenfor sin virksomhet, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene, og søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Arbeidet skal blant annet omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.

Likestillingsloven § 26.

Veileder utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Likestilling, integrering og mangfoldsarbeid er lønnsomt

Sosial bærekraft er et begrep vi forholder oss til i større og større grad, og forventningene øker til at arbeidsgivere tar nettopp dette på alvor. Her er likestilling, inkludering og mangfold helt sentralt, og et prioritert arbeid med disse områdene, vil kunne ses som et kvalitetsstempel på virksomheten. Å ha ansatte som gjenspeiler den mangfoldige befolkningen i både det norske og det internasjonale samfunnet, vil også gi konkurransefordeler når det gjelder dialog med kunder, arbeidsmiljø, produktivitet og kreativitet. 

Næringslivet spiller en viktig rolle i samfunnsutviklingen. Myndighetene forventer at bedrifter tar en del av dette ansvaret. Samfunnsansvaret handler om at bedrifter må integrere sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift, samt i forholdet til sine interessenter og deres frivillige aktiviteter utover lovpålagte plikter. Å ta på seg et samfunnsansvar, betyr med andre ord å kjempe for like rettigheter og fremme likestilling for arbeidstakerne i virksomheten.

Alle virksomheter, både private og offentlige, kan gjennom et systematisk arbeid med likestilling, inkludering og mangfold, bidra til en positiv utvikling både for egen virksomhet, enkeltindivider og samfunnet for øvrig. Alle statlige virksomheter er invitert til den såkalte inkluderingsdugnaden, der alle jobber for at fem prosent av nyansatte skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. 

FNs bærekraftsmål  

 Sertifiseringsarbeidet for Likestilt arbeidsliv (LA) er tett knyttet opp mot flere av FNs bærekraftsmål:

Fem av FNs bærekraftsmål. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeFem viktige bærekraftsmål FN / Agder fylkeskommune.

 

Likestilt arbeidsliv på Agder

Agder må jobbe for å sikre like muligheter på alle samfunnsområder. Det enkelte mennesket, nærings- og organisasjonsliv og samfunnet som helhet er tjent med at vi fjerner hindringer for likestilling og skaper en varm og inkluderende landsdel. Likestilt arbeidsliv inngår i Agder fylkeskommunes langsiktige satsing på likestilling og mangfold. Sertifiseringsordningen er forankret i Regionplan Agder 2030 og Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 2015- 2027

LIM-planen 2015 – 2027