Sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv

Likestilt arbeidsliv er en forskningsbasert sertifiseringsordning som gir arbeidsgivere både verktøy for helhetlig mangfold- og likestillingsarbeid og et nettverk for læring og erfaringsdeling med andre engasjerte aktører.

Prosjektrådgiver Ann Jørgensen i møte med Innlandet fylkeskommune - Klikk for stort bilde  

Hva er Likestilt arbeidsliv?

Likestilt arbeidsliv ble etablert som et pilotprosjekt for sosial bærekraft i 2018 og er i dag en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som ønsker å jobbe aktivt og målrettet med likestilling, inkludering og mangfold på arbeidsplassen. Ordningen eies av Agder fylkeskommune og har en visjon om et norsk arbeidsliv med likeverdig behandling, likeverdige rettigheter og muligheter for alle, uavhengig av faktorer som kjønn, religion, livssyn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Likestilt arbeidsliv kan anses som likestillingens HMS og et faglig fyrtårn for sosial bærekraft. Gjennom sertifiseringen får virksomheter konkrete verktøy som kan bidra til konkurransefortrinn, omdømmebygging og bærekraftig samfunnsutvikling.

Hva gjør Likestilt arbeidsliv?

Likestilt arbeidsliv tilbyr virksomheten verktøy for kartlegginger, kompetanseheving, utvikling av tiltak, læringsmoduler, handlingsplaner, tiltaksbank, score/målinger og langsiktige strategier, samt veiledning i hvordan disse best kan brukes. Videre bistår ordningen med ytterligere grep for å sikre at målsettinger om likestilling og mangfold blir omsatt til personalpolitikk. 

Formålet med sertifiseringsordningen er å gjøre det enklere for virksomheter i privat og offentlig sektor å drive en aktiv og systematisk innsats for mangfold, inkludering og likestilling. På den måten kan utenforskap og diskriminering i egen organisasjon unngås, i tillegg til at dette arbeidet er en god rettesnor for å kunne oppfylle myndighetenes krav i likestillings- og diskrimineringsloven. 
 

Sertifiseringsordningen arbeider innenfor syv innsatsområder:

Figur av de 7 innsatsområdene i Likestilt arbeidsliv - Klikk for stort bilde

 • Tilrettelegging
 • Livsfase
 • Heltid (og heltidskultur)
 • Inkluderende arbeidsmiljø
 • Likelønn
 • Rekruttering og karriere
 • Forankring (og implementering)

Likestilt arbeidsliv samarbeider med Likestillingssenteret KUN og Likestillingssenteret som akkrediterte sertifisører i selve sertifiserings-godkjenningen av den enkelte virksomhet.

Hvordan jobber vi i Likestilt arbeidsliv?

 • Likestilt arbeidsliv tilbyr rådgivning og bistand til enkeltvirksomheter, både offentlige og private.
 • Likestilt arbeidsliv gjør det enklere å jobbe planmessig og systematisk med alle diskrimineringsgrunnlagene.
 • Likestilt arbeidsliv er et prosessverktøy. Virksomheten er den aktive part i gjennomføring av egne analyser og tiltak.
 • Likestilt arbeidsliv tilbyr fagsamlinger samt prosjektsamlinger for prosjektansvarlig i virksomheten.
 • Likestilt arbeidsliv tilbyr skreddersøm og veiledning der det er behov for det.
 • Likestilt arbeidsliv kan bidra til å løse viktige delmål knyttet til FNs bærekraftsmål; sosial bærekraft, som blant annet kobles til livskvalitet, velferd og like muligheter.
 • Likestilt arbeidsliv er tilrettelagt slik at virksomheten kan oppfylle Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).

ARP er en plikt i henhold til Likestillings- og diskrimineringsloven, kapittel 4.

Likestilt arbeidsliv er i gang med resertifisering av tidligere sertifiserte virksomheter, samtidig som flere virksomheter i Norge står for tur til å bli sertifisert for første gang.

Til toppen