Reduserer CO2-utslippene på asfaltlegging med en fjerdedel

Agder fylkeskommune reduserte fra 2021 til 2022 CO2-utslippene på asfaltlegging fra 51,7 kg CO2 til 39 kg CO2 pr. tonn asfalt. Det er 24,5 prosents reduksjon i utslippene.

Asfaltlegging på fylkesveg i Agder Karsten Utsogn

Asfaltbransjen i Norge har vært langt framme i flere år for å produsere mer miljøvennlig asfalt. Redskapet EPD (Environmental Product Declaration) bevisstgjør bransjen klimaavtrykket asfaltering medfører.

Forsøksordning fra 2012

– Allerede i 2012 hadde vi i Agder forsøk på å produsere og legge ut lavtemperaturasfalt med innhold av resirkulert asfalt. Mye utvikling har skjedd siden denne tid, og i den siste tiden har arbeidet med å produsere asfalt med så lite miljøavtrykk som mulig virkelig skutt fart. En viktig årsak til dette er miljøvekting av CO2 utslipp i forbindelse med tildeling av asfaltkontrakter, sier Jan Ragnar Finsland, rådgiver for asfaltlegging i Agder fylkeskommune.

Denne tildelingsmetoden var på forsøksstadiet 2019-2021. Agder fylkeskommune var blant fylkeskommunene som tok denne metoden i bruk på 2 av 4 asfaltkontrakter i 2022.

Alle kontrakter vektes etter CO2-utslipp

I 2023 vil alle Agder-fylkeskommunesasfaltkontrakter bli tildelt etter pris + vekting av CO2-utslipp.

Metoden som brukes for tildeling av kontrakter tar hensyn til flere forhold.

Konkurransesum; dvs. summen som benyttes for å avgjøre hvem som tildeles kontrakten, beregnes ved at tilbudsprisen gis et påslag ut fra mengde utslipp av CO2eq. Leverandøren med lavest samlet CO2eq-utslipp får ingen påslag i konkurransesummen. For de øvrige leverandørene beregnes differansen i utslipp mellom deres tilbud og tilbudet med laveste utslipp. Denne differansen prises med 5 kr/kg CO2eq. Påslaget vil altså bli differansen gitt i kg CO2eq multiplisert med 5 kr/kg.

De ulike delene av CO2-utslipp ved dekkevedlikehold

Kakediagram som viser hvilken del av produksjonslinjen som fører til CO2-utslipp. - Klikk for stort bildeDiagrammet viser hvilke faktorer som betyr mest for CO2-utslipp ved asfaltproduksjon og -legging.

Agder fylkeskommune fikk fra 2021 til 2022 en reduksjon i utslipp CO2 pr. tonn asfalt fra 51,7 kg CO2 til 39 kg CO2.

– Dette er et meget bra resultat. Hovedårsaker til denne reduksjonen er bruk av konkurransemetode. Dette medførte at entreprenørene tok i bruk andre løsninger som for eksempel bruk av trepellets til oppvarming på asfaltfabrikk samt bruk av Bio-bitumen. I tillegg økte bruken av gjenbruksasfalt i varmproduksjon av ny asfaltmasse, sier Tormod Svinstad, Også han jobber med asfaltering av fylkesveger i Agder fylkeskommune.

– For årets dekkevedlikehold ser vi for oss en ytterligere reduksjon på CO2 utslipp i forbindelse med asfalteringen på 10 %. Begrunnelsen for dette er ny HB N200 Vegbygging som gir åpning for at det kan tilsettes ubegrenset mengde gjenbruksasfalt i produksjon av ny asfaltmasse. I tillegg vil nok CO2 vektig av alle Agder-fylkeskommune sin asfaltkontrakter gi et bidrag til at det går riktig veg med å få ned CO2 utslipp i forbindelse med vedlikehold av vegnettet vårt.

Høy kvalitet på tross av gjenvinning

– I all vår iver etter å finne metoder og tilsetninger som gir asfaltproduksjon og utlegging av denne et mindre CO2 avtrykk, er det riktig å holde fokus på at man sikrer høy kvalitet slik at man ikke taper levetid på asfaltdekkene. Det er som kjent den asfalten man ikke trenger å legge ut som gir den største besparelsen både for miljø og økonomi, avslutter Ragnar Finsland i Agder fylkeskommune.

Her kan du finne en oversikt over hvor Agder fylkeskommune skal asfaltere fylkesveger i 2023.