Dagsturhyttene i Agder

Agder fylkeskommune skal i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-bank og kommunene i Agder sette opp 25 attraktive og like dagsturhytter innen 2025 – én i hver kommune.

Hensikten med dagsturhyttene er å skape attraktive turmål som kan bidra til at flere kommer seg ut på tur i hverdagen der de bor. Målet er at dagsturhyttene skal gi mer friluftsliv, økt fysisk aktivitet og gode naturopplevelser for både fastboende og tilreisende i Agder. Alle de 25 kommunene i Agder har gjort vedtak om at de ønsker å sette opp dagsturhytte i sin kommune.

Bilde av en liten hytte i tre, med åpent inngangspart og store glassvinduer. - Klikk for stort bildeSlik ser dagsturhytta ut. Bård Lassen, Agder fylkeskommune

Hva er Dagsturhytta Agder?

Dagsturhytta Agder skal være et sted hvor man kan ta en pause på turen, spise matpakka, få litt varme, treffe andre, oppleve naturen omkring og kanskje bla i en bok. Hyttene har et fotavtrykk på 28 m2, og står åpne hele året. Hyttene er ment for dagsturer, og kan ikke benyttes til overnatting.

Hyttene skal ligge nært kommunesenteret eller større befolkningskonsentrasjoner, og gåturen til hyttene skal ikke ta mer enn 20-45 minutter. Dette øker sjansen for at hyttene benyttes av mange gjennom hele året.

Hyttene eies av kommunene, som også må sørge for drift, tilsyn og vedlikehold. Dette kan med fordel skje gjennom samarbeid med et lokalt lag eller en forening.

Hvor ligger dagsturhyttene?

Oppføring av Dagsturhyttene i Agder skjer fra høsten 2023 til våren 2024. På www.UT.no finner du nærmere informasjon om dagsturhyttene og hvordan du kommer deg dit. Ved å klikke på hyttesymbolet kan du også se hvilke hytter som er tilgjengelig med rullestol.

Dagsturhyttene på ut.no

Se kartet over dagsturhytter i full skjerm

Hvordan ser hyttene ut?

Agder fylkeskommune har gjennomført en arkitektkonkurranse for hvordan Dagsturhytta Agder skal se ut. Vinnerforslaget «Qgd» ble tegnet av Feste Landskap / Arkitektur AS. Ordet «Qgd» stammer fra norrønt og betyr "være skarp". Begrepet, med sin etymologiske betydning, viser til en skarp form som peker utover mot utsikten og åpenheten. Hyttas form er videre basert på formen på Agder fylke, som på mange måter kan betraktes som Norges spydspiss mot sør. Den nordlige Setesdal kan med sine omkringliggende fjell oppleves som litt lukket, mens den sørlige delen av fylket åpner seg opp mot havet og utsikten i vest, sør og øst. Det symboliseres av de store vinduene som åpner seg mot utsikten

 

Arkitektur. Illustrasjon - Klikk for stort bildeFormen på hyttene

Nedenfor ser du bilder av hytta.

Nyhetsartikkel fra mai 2021: Slik blir dagsturhyttene i Agder

Hva koster ei dagsturhytte?

Ei dagsturhytte koster 930 000 kr eks. mva. Dette inkluderer bygging, frakt og montering av hytta, og arbeidet skal gjøres av en profesjonell entreprenør. Prisen inkluderer også solcellepanel og vedovn. Kommunen må i forkant skaffe tomt og klargjøre denne. Dette innebærer fjerning av vegetasjon og masser ned til fast fjell. Kostnader for dette kommer i tillegg, og her anbefaler vi å engasjere lokale lag eller foreninger til dugnadsarbeid.

Finansiering

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Sparebankstiftelsen SR-bank som bidrar med 250 000 kroner pr. hytte. Fylkeskommunen bidrar selv med 212 000 kroner pr. hytte.  I tillegg skal spillemidler (1/3 av total kostnad), momskompensasjon og lokal egenandel fra kommunene finansiere hyttene.

Hvem bygger hyttene?

HL Bygg AS fra Grimstad skal bygge alle dagsturhyttene. Bedriften har god erfaring med oppføring av elementbygg. Oppstart av byggearbeidene skjer september 2022 og siste hytte skal være ferdig oppført innen mai 2024. 

Eventuelle andre tilretteleggingstiltak som toalett, merking av adkomststier, parkeringsplass, benker, bord, bålplass, aktivitetsanlegg og lignende er ikke finansiert. For slike tiltak finnes det flere tilskuddsordninger som kommunene, friluftsråd eller frivillige lag og foreninger kan søke tilskudd fra.

Kriterier for plassering av dagsturhyttene

Følgende kriterier skal legges til grunn for valg av tomt:

Tilgjengelighet og nærfriluftsliv

Utgangspunktet for turen må ligge nært kommunesenteret eller større tettsteder. Hytta skal være lett tilgjengelig og stimulere til økt nærfriluftsliv i hverdagen. Det er en fordel dersom utgangspunktet for turen kan nås til fots, med sykkel eller med kollektiv.

Grunnforhold

Det må være fast fjell der hytta skal plasseres, og tomta må ha tilnærmet flatt terreng (maks 0,3 meter høydeforskjell). I spesielle tilfeller kan 
alternativ løsning med planert tomt med masser/pukk og betongfundamenter 
aksepteres.

Parkering og sanitær

Det må være god parkeringskapasitet ved startpunktet for turen, eventuelt potensiale for utvidelse av kapasiteten. Dersom det ikke planlegges sanitæranlegg ved hytta, bør det være mulig å legge til rette for sanitæranlegg ved parkeringsplassen.

Opplevelseskvaliteter

Det bør være fin utsikt og/eller mulighet for andre naturopplevelser der hytta ligger. Det er fint om besøkende kan se sentrum i kommunen fra hytta, men dette er ikke et avgjørende krav.

Bruksverdi i dag

Tomta skal ligge på et sted som er godt kjent og allerede brukt som turmål i dag.

Værbestandig område

Tomta må ikke være for særlig utsatt for vær og vind.

Adkomst:

Adkomst bør være via merket tursti eller turvei. Turen til hytta bør ta 20-45 minutter å gå.

Kulturminner

Hytta kan med fordel plasseres i nærheten av kulturminner, eller slik at adkomsten passerer kulturminner.

Størrelse på tomt

Området rundt hytta bør egne seg og være stort nok til øvrige tilretteleggingstiltak (for eksempel benker, bord, bålplass, tauløyper), og samtidig ha egnet plass for toalett dersom kommunen ønsket det.

Avtale med grunneier

Det må inngås langvarige grunneieravtaler (30-40 år) for hytter og nye adkomststier som ligger på privat grunn.

God bistand fra fylkeskommunen

I tillegg til å bidra med tilskudd og regional prosjektledelse vil fylkeskommunen bistå kommunene på ulike måter slik at det blir enkelt å være med i prosjektet. Fylkeskommunen bidrar med følgende:

 • Gjennomføre arkitektkonkurranse
 • Detaljprosjektere hytte og toalett
 • Bistå ved valg av tomt
 • Tilby landskapsfaglig veiledning for plassering av hytter
 • Gjennomføre anbudskonkurranse på vegne av kommunene
 • Utarbeide tegninger for byggesøknad
 • Bidra til etablering av bibliotek i hyttene
 • Bidra med felles maler og sjekklister
 • Bidra i kommunikasjonsarbeid for markedsføring av hyttene.
 • Gjennomføre temasamlinger for kommunene.
 • Veilede kommunene gjennom hele prosessen.

Aktivitet i og rundt hyttene

Fylkesbiblioteket har satt i gang et delprosjekt for å etablere et lite hyttebibliotek på 15-20 bøker i hver hytte. Arbeidet vil skje i nært samarbeid med de lokale folkebibliotekene.

Fylkeskommunen vil i tillegg bidra med tilskuddsmidler til friluftsråd, lag og foreninger som vil skape aktivitet i tilknytning til hyttene. For eksempel til gjennomføring av åpningsarrangement, turdager, kulturarrangementer, naturlosturer osv. Det kan søkes tilskudd fra følgende tilskuddsordning:

Tilskudd til friluftslivsaktivitet

Kan det bygges flere hytter i hver kommune?

Målet med prosjektet er at det etableres 25 attraktive og like dagsturhytter innen 2025 – en i hver kommune som ønsker dette. Prosjektet åpner imidlertid for at det kan bygges inntil to dagsturhytter i kommuner som ønsker dette, og tre i kommuner som har gjennomgått kommunesammenslåing. Forutsetningen er at hytte nummer to og tre finansieres av kommunene selv, eller gjennom andre tilskuddsordninger, og settes opp som en del av prosjektet. Sparebankstiftelsen SR-bank og Agder fylkeskommune gir kun tilskudd til én hytte i hver kommune.

Fremdriftsplan

 • Vår 2021: Arkitektkonkurranse og detaljprosjektering, samt forankring i kommunene.
 • Sommer eller høst 2021: Vedtak om deltakelse fra kommunene
 • Vinter 2022: Anbudskonkurranse for oppføring av hyttene
 • Høst 2022 til høst 2024: Oppføring av hytter
 • 2022 til 2024: Åpningsarrangementer, aktivitetstiltak og lignende.