Tilskudd til friluftstiltak

Kommuner, friluftsråd og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til å gjennomføre ulike tiltak knyttet til friluftsliv. Ta gjerne kontakt med fylkeskommunen for råd og veiledning om de ulike ordningene (kontaktperson nederst på siden).

Tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftsområder

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke tilskudd til å gjennomføre tiltak i statlig sikrede områder. Tilrettelegging kan være skilting, merking av løyper, gapahuker, turveier, badeplasser, parkeringsplasser og sykkelparkering. Fylkeskommunen tildeler statlige midler. Søknadsskjema og nærmere opplysninger, finner du her:

Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. 

Søknadsfrist: 1. desember.

 

Tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv

Utenfor statlig sikrede områder, kan kommuner, interkommunale friluftsråd og frivillige lag og foreninger søke om tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv. Tilrettelegging kan være skilting, merking av løyper, gapahuker, turveier, badeplasser, parkeringsplasser og sykkelparkering. Her finner du retningslinjer (PDF, 195 kB)for ordningen.

Søk om tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv

Søknadsfrist: 1.februar.

 

Tilskudd til arbeid med kyststi

Kommuner og friluftsråd kan søke om støtte til etablering av nye kyststier. Støtten kan dekke kostnader i forbindelse med planlegging, som avtaler med grunneiere, utredninger, mulighetsstudier og lignende. Det gis ikke støtte til fysisk opparbeidelse av stier, skilting og driftsutgifter.  Her finner du retningslinjer (PDF, 195 kB) for ordningen.

Søk om støtte til etablering av kyststi

Søknadsfrist: 1.februar

 

Tilskudd til friluftsaktiviteter

Frivillige lag og foreninger kan søke om støtte til gjennomføring av friluftsaktiveteter. Ordningen er statlig finansiert, og skal bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.  Søknadsskjema og nærmere opplysninger finner du her:

 Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter

Søknadsfrist: 1.desember