Tilskudd til friluftstiltak

Kommuner, friluftsråd og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til å gjennomføre ulike tiltak knyttet til friluftsliv.

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke tilskudd til å gjennomføre tiltak i statlig sikrede områder. Fylkeskommunen tildeler statlige midler. Søknadsskjema og nærmere opplysninger, finner du i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Ta også gjerne kontakt med Agder fylkeskommune for veiledning; se kontaktperson nederst på denne siden.

Utenfor statlig sikrede områder, kan kommuner, interkommunale friluftsråd og frivillige lag og foreninger søke om tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv. Tilrettelegging kan være skilting, merking av løyper, gapahuker, turveier, badeplasser, parkeringsplasser og sykkelparkering. Dette er en fylkeskommunal ordning med egne retningslinjer.

I tillegg lyses det årlig ut tilskudd for friluftsaktiveteter. Alle frivillige lag og foreninger kan søke, og ordningen er statlig finansiert. Målet med denne ordningen, er å bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.