Klimabudsjett

Et klimabudsjett er et styringsverktøy for å nå klimamålene og synliggjør hvor mye utslippene må ned, presenterer tiltak for å redusere utslipp, fordeler ansvaret for gjennomføring og sikrer at tiltakene følges opp. Klimabudsjettet skal være en del av det ordinære økonomi- og budsjettarbeidet, og utarbeides årlig.

Fakta Klimabudsjett

  • Klimabudsjettet er et styringsverktøy med konkrete tiltak som skal bidra til å nå Agders klimamål vedtatt i Regionplan Agder 2030.
  • Tiltakene er forankret og eies av fylkeskommunens virksomheter som skal følge opp tiltakene systematisk.
  • Tiltakene har et lokalt og globalt perspektiv, og omfatter både direkte utslipp og indirekte utslipp.
  • Klimabudsjettet omfatter tiltak for hele Agdersamfunnet, både for innbyggere og for fylkeskommunens egen drift. Men avgrenset til tiltak Agder fylkeskommune har et hovedansvar for.
  • Klimabudsjettet viser anslått reduksjon av klimagassutslipp og økonomisk kostnad for de enkelte tiltakene der dette er mulig å anslå.

Les mer om budsjett og handlingsprogram ved å klikke på lenken: Budsjett 2021 Klimabudsjett og økonomiplan 2021-2024
 

Tips til gode klimatiltak Klimapartner Agder

Kontaktperson: Anne Kristin Peersen

Til toppen