Klimabudsjett

I klimabudsjettet legger Agder fylkeskommune frem klimamål, utslippsramme, faktiske utslipp (klimaregnskap) og tiltak for å redusere utslipp.

Et vanlig budsjett har gjerne en øvre ramme for hvor mye penger som kan brukes. På samme måte setter klimamålene en øvre ramme for hvor mye klimagasser som kan slippes ut i økonomiplanperioden og frem til 2030.

I klimabudsjettet får man oversikt over klimatiltakene de ulike virksomhetene og avdelingene i fylkeskommunen jobber med eller planlegger i økonomiplanperioden. Det estimeres utslippsreduksjon i tonn CO2 per tiltak der det er mulig, og ansvaret for gjennomføring av tiltaket fordeles. Status rapporteres tertialvis, og vi sikrer at tiltakene følges opp gjennom året. På den måten blir klimabudsjettet et viktig styringsverktøy for fylkeskommunen og bidrar til prioriteringer, nødvendige diskusjoner rundt budsjettmidler og konkrete reduksjoner i klimagassutslipp. 

Hvem eier tiltakene i klimabudsjettet? 

Klimabudsjettet er en naturlig integrert del av det ordinære budsjett- og økonomiplanarbeidet, og utarbeides årlig. En klimabudsjettarbeidsgruppe med representanter fra avdelingene økonomi og virksomhetsstyring, analyse, strategi og mobilitet, utbygging og bærekraftig utvikling,  sammenstiller årlig klimabudsjett basert på innspill fra organisasjonen. 

Tiltakene er dermed organisasjonens tiltak, det vil si at de ulike avdelingene og virksomhetene eier dem og følger dem opp.  Det er først når organisasjonen og de som eier tiltakene og som skal gjøre jobben tar ordentlig tak, at jobben blir gjort på en god måte og mange gode klimatiltak blir gjennomført. Målet er at alle skal bli opptatt av utslippsreduksjoner innenfor sine ansvarsområder og at mange  jobber med klimatiltak i organisasjonen.