Klimabudsjett

Klimabudsjettet er styringsverktøyet som brukes for å bidra til å nå de vedtatte målene for klimagassreduksjon både for Agder som region (45 prosent) og internt for egen organisasjon (63 prosent). 

Fylkeskommunens styringsverktøy

I klimabudsjettet legger Agder fylkeskommune frem klimamål, utslippsramme, faktiske utslipp (klimaregnskap) og tiltak for å redusere utslipp. Et vanlig budsjett har gjerne en øvre ramme for hvor mye penger som kan brukes. På samme måte setter klimamålene en øvre ramme for hvor mye klimagasser som kan slippes ut i økonomiplanperioden og frem til 2030.

I klimabudsjettet får man oversikt over klimatiltakene de ulike virksomhetene og avdelingene i fylkeskommunen jobber med eller planlegger i økonomiplanperioden. Det estimeres utslippsreduksjon i tonn CO2 per tiltak der det er mulig, og ansvaret for gjennomføring av tiltaket fordeles. Status rapporteres tertialvis, og vi sikrer at tiltakene følges opp gjennom året. På den måten blir klimabudsjettet et viktig styringsverktøy for fylkeskommunen og bidrar til prioriteringer, nødvendige diskusjoner rundt budsjettmidler og konkrete reduksjoner i klimagassutslipp. 

Hvem eier tiltakene i klimabudsjettet? 

Klimabudsjettet er en naturlig integrert del av det ordinære budsjett- og økonomiplanarbeidet, og utarbeides årlig. En klimabudsjettarbeidsgruppe med representanter fra avdelingene økonomi og virksomhetsstyring, analyse, strategi og mobilitet, utbygging og bærekraftig utvikling,  sammenstiller årlig klimabudsjett basert på innspill fra organisasjonen. Det kom 57 innspill til årets klimabudsjett.

Tiltakene er dermed organisasjonens tiltak, det vil si at de ulike avdelingene og virksomhetene eier dem og følger dem opp.  Det er først når organisasjonen og de som eier tiltakene og som skal gjøre jobben tar ordentlig tak, at jobben blir gjort på en god måte og mange gode klimatiltak blir gjennomført. Målet er at alle skal bli opptatt av utslippsreduksjoner innenfor sine ansvarsområder og at mange  jobber med klimatiltak i organisasjonen. 

Klimabudsjettet for 2022 består av 44 tiltak som ble endelig vedtatt som en del av klimabudsjettet. 15 av tiltakene var helt nye, mens 28 av tiltakene ble videreført fra klimabudsjett for 2021.  For de tiltakene som det var mulig å beregne, viser beregninger at klimatiltakene som ligger i klimabudsjettet for 2022 utgjør cirka 10 prosent av nødvendig utslippsreduksjon for å nå klimamål for Agder, som er et viktig bidrag fra Agder fylkeskommune. Men for å nå vedtatte mål og bidra til de store utslippskuttene må det enda sterkere virkemidler og et bredt spekter av tiltak fra alle aktørene i både offentlig og privat sektor og i alle de 25 kommunene i Agder i årene fremover. 

Klimagassutslipp i Agder: fremdeles langt frem til målet 

Ifølge utslippsstatistikken for Agder (Miljødirektoratets utslippsstatistikk) er det en nedgang i klimagassutslipp på cirka 3 prosent fra referanseåret 2017 og til 2019. Ser vi bort fra kvotepliktig sektor, har vi hatt en utslippsreduksjon på cirka 5 prosent. Hovedårsaken til nedgangen skyldes reduserte utslipp fra sektorene veitrafikk og annen mobil forbrenning (jordbruks og anleggsmaskiner). 

Men målbanen viser at det er nødvendig med en årlig utslippsreduksjon på cirka 4,5 prosent fram til 2030, og deretter en årlig nedgang på 8,4 prosent frem til 2050. Med 2017 som referanseår, har vi i 2018 og 2019 allerede sluppet ut 112 000 tonn mer enn målbanen tillater, og vi er dermed på etterskudd i forhold til målsettingen. Dette gjør at vi på Agder fremover må ta enda større kutt over færre år for å nå ønsket reduksjon.

Fakta om klimabudsjettet 

  • Klimabudsjettet er et styringsverktøy med konkrete tiltak som skal bidra til å nå Agders klimamål vedtatt i Regionplan Agder 2030. 
  • Klimabudsjettet inneholder klimamål, en utslippsramme for målperioden og et klimaregnskap.
  • Tiltakene er forankret og eies av fylkeskommunens virksomheter som skal følge opp tiltakene systematisk. 
  • Tiltakene har et lokalt og globalt perspektiv, og omfatter både direkte utslipp og indirekte utslipp. 
  • Klimabudsjettet omfatter tiltak for hele agdersamfunnet, både for innbyggere og for fylkeskommunens egen drift. Det er avgrenset til tiltak Agder fylkeskommune har et hovedansvar for. 
  • Klimabudsjettet viser anslått reduksjon av klimagassutslipp og økonomisk kostnad for de enkelte tiltakene der dette er mulig å anslå. 

Les mer om budsjett og handlingsprogram:  

Budsjett 2022 Klimabudsjett og økonomiplan 2022-2025 

Tips til gode klimatiltak  

Klimapartnere Agder 

Grønne løsninger 

 
Tidligere planer: 
Budsjett 2021. Klimabudsjett og økonomiplan 2021 - 2024 

Til toppen