Fiskeforvaltning

Agder fylkeskommune har ansvaret for forvaltning av høstbare arter av innlandsfisk i fylket. Statsforvalteren har ansvaret for forvaltning av anadrom fisk, truede arter og fremmede arter.

Den viktigste målsettingen for fiskeforvaltningen er å bevare naturlige bestander av fisk og andre ferskvannsorganismer. Dette innebærer bl.a. å sikre viktige gyte- og oppvekstområder, forhindre spredning av arter og sykdommer og unngå uønska genetisk påvirkning. Fylkeskommunen skal ivareta hensynet til lokale bestander ved gjennomføring av vassdragstiltak og kultivering av innlandsfisk. Fylkeskommunen skal også påse at kommunale og regionale planer tar hensyn til fiskeinteressene og ivaretar fisk og andre ferskvannsorganismers økologiske funksjonsområder.

Forvaltning av fisk og ivaretakelse av fisk og andre ferskvannsorganismers leveområder er hjemlet i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv (lakse- og innlandsfiskeloven) med forskrifter. Å sette ut eller flytte fisk er avhengig av tillatelse, også dersom fiskearten finnes i vannet fra tidligere, det samme er tiltak i vann- og vassdrag der det er fare for forringelse av produksjonsmuligheter for fisk og andre ferskvannsorganismer, øking/forskyving av fangst i vassdraget eller endre arters bestandsstørrelse.

Det må også søkes særskilt tillatelse dersom det skal benyttes fangstmetoder som ikke er tillatt, eller ved fiske utenom ordinær fisketid, f.eks ved vitenskapelige undersøkelser, stamfiske osv.

Ved søknad om tillatelse til utsetting av innlandsfisk i Agder skal dere benytte dette søknadsskjemaet:

Søknad om tillatelse til utsetting av innlandsfisk i Agder (DOCX, 57 kB)

Aktuelle lenker:

Lov om laksefisk og innlandsfiske mv.: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-15-1468

Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer for kultiveringsformål: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-11-11-1020

Til toppen