Forvaltning av innlandsfisk

Agder fylkeskommune har ansvaret for forvaltning av høstbare arter av innlandsfisk i fylket.

Søk om tilskudd til kultiveringsarbeid og tiltak som bidrar til økt interesse for innlandsfiske

Merk: Det er obligatorisk å ha vedlegg med kart som viser hvor tiltaket skal gjennomføres. Ha vedlegget klart før du logger inn i søknadsportalen.

Gå til søknadskjema 

Søknadsfrist: 10.juni

Her finner du rapporteringsmal for gjennomførte tiltak.

Formål med tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til økt interesse for innlandsfisk og kultiveringsarbeid i Agder. Det kan søkes om tilskudd opptil kroner 20 000.

Ordningen omfatter tilskudd til tiltak som legger til rette for rekruttering og verdiskaping basert på fiske som del av friluftslivet i regi av organisasjoner, lag og foreninger eller kommuner. Det kan også søkes om tilskudd til kultiveringsarbeid, som i mange tilfeller er nødvendig for å oppnå attraktive fiskebestander.

Hvem kan søke?

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke. Grunneierlag / elveeierlag som legger til rette for innlandsfiske for allmennheten kan også søke.

Som hovedregel kan det gis tilskudd på inntil 50 % av tiltakets totalkostnad fra kommuner. Frivillige organisasjoner og grunneierlag / elveeierlag kan tildeles inntil 100 % tilskudd. Dugnad kan regnes som egeninnsats med opptil 350 kroner per time. 

Hvilke tiltak kan få støtte?

Fylkeskommunen i Agder har utarbeidet retningslinjer for tildelinger av tilskudd som gjelder høstbare arter. Det kan eksempelvis søkes om tilskudd til: 

  • kultiveringstiltak, som for eksempel fiskeutsettinger, prøvefiske/undersøkelser, utfisking/tynningsfiske, habitatforbedringer og lignende.
  • informasjonstiltak som stimulerer til økt interesse for innlandsfiske som for eksempel synliggjøring av fiskemuligheter ved digitale løsninger eller seminarer, etablering av, eller samordning av, fiskekortordninger og lignende.

Det gis ikke støtte til:

  • driftsutgifter, det vil si alle former for utgifter som er en del av organisasjonens ordinære drift.
  • tiltak som faller inn under andre fylkeskommunale tilskuddsordninger, for eksempel aktivitetsprosjekter (friluftslivsaktivitet), anlegg for friluftsliv, næringstiltak eller akvakultur.
  • tiltak som retter seg mot fiskeinteresser som ikke er fylkeskommunens forvaltningsansvar, for eksempel anadrom fisk (laks, sjøørret), truede arter eller fisk i sjø.

Se for øvrig fylkeskommunens retningslinjer for dette tilskuddet, under aktuelle lenker.

Søk om tillatelse til utsetting / flytting av fisk eller fiske utenom ordinær fisketid

Det er lange tradisjoner for å sette ut fisk og å gjennomføre andre kultiveringstiltak i vann og vassdrag. Hensikten har vært å øke utbytte av fortrinnsvis fritidsfiske. I de senere år har det blitt økt fokus på å bedre gyte- og oppvekstforhold. Å sikre livskraftige fiskebestander basert på stedegne stammer tilpasset lokale forhold er en prioritet.

Å sette ut eller flytte fisk er avhengig av tillatelse, også dersom fiskearten finnes i vannet fra før. Det kreves også søknad ved flytting av fisk innad i ett vassdrag. Det må også søkes om særskilt tillatelse dersom det skal benyttes fangstmetoder som ikke er tillatt, eller ved fiske utenom ordinær fisketid, for eksempel ved vitenskapelige undersøkelser, stamfiske med videre.

Ved søknad om flytting av fisk vær oppmerksom på at det det ikke vil bli gitt tillatelss til flytting mellom kultiveringssoner.

Kart: Kultiveringssoner Agder

Ved søknad om tillatelse til utsetting/flytting av innlandsfisk skal dette søknadsskjemaet benyttes: 

Gå til søknadsskjema (DOCX, 57 kB)

Søk om tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag

Dersom du ønsker å gjennomføre fysisk tiltak i vassdrag, krever det tillatelse. I vassdrag hvor det ikke er anadrom laksefisk eller kreps, er det fylkeskommunen som behandler slike søknader. 

Fysiske tiltak i vassdrag

Fylkeskommunens rolle i fiskeforvaltningen

Den viktigste målsettingen for fiskeforvaltningen er å bevare naturlige bestander av fisk og andre ferskvannsorganismer. Dette innebærer blant annet å sikre viktige gyte- og oppvekstområder, forhindre spredning av arter og sykdommer og unngå uønska genetisk påvirkning.

Fylkeskommunen skal ivareta hensynet til lokale bestander ved gjennomføring av vassdragstiltak og kultivering av innlandsfisk. Fylkeskommunen skal også påse at kommunale og regionale planer tar hensyn til fiskeinteressene og ivaretar fisk og andre ferskvannsorganismers økologiske funksjonsområder.

Forvaltning av fisk og ivaretakelse av fisk og andre ferskvannsorganismers leveområder er hjemlet i Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. (lakse- og innlandsfiskeloven) med forskrifter.