Frivillighetsstipend

Agder fylkeskommunes frivillighetsstipend skal motivere, styrke og støtte frivillig innsats og virksomhet i Agder og bidra til å realisere målene i fylkeskommunens frivillighetsstrategi. Alle frivillige lag og foreninger i Agder kan søke. Det deles årlig ut to stipender på 50 000 kroner hver. Frivillighetsstipendets retningslinjer er gjengitt under. 

Søknadsfrist 10. februar 2024

Søkere må logge inn via ID-porten

Søknadsskjema (krever innlogging)

Agder fylkeskommunes retningslinjer for frivillighetsstipend

1) Formål:

Frivillighetstipendet skal motivere til, styrke og støtte frivillig innsats og virksomhet i Agder. Stipendet skal tildeles til frivillige lag og foreninger som møter udekkede behov for frivillig virksomhet, som styrker deltakelse, som driver nybrotts- og utviklingsarbeid, og som samarbeider med andre og deler kunnskap og erfaring. Stipendet kan altså brukes både til utadrettede aktiviteter og tiltak, og til egen organisasjon og utvikling.

2) Tildeling: 

Agder fylkeskommune deler ut to frivillighetstipend årlig, på 50 000,- kroner hver. Årlig søknadsfrist annonseres.
Stipendet tildeles på bakgrunn av søknad. Saksbehandlingen skjer administrativt ved avdeling for kultur, idrett og frivillighet som fremmer innstilling til tilhørende Hovedutvalg for vedtak

Retningslinjene kan endres ved politisk behandling før neste utlysning, for å gjenspeile endrete forutsetninger og prioriteringer.

3) Hvem kan søke?

  • Alle frivillige lag og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret med adresse i Agder kan søke. Dette gjelder både organisasjoner innenfor en kommune, organisasjoner som strekker seg over flere kommuner, samt regionale organisasjoner.
  • Tiltak og initiativ i startfasen som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, men som blir registrert i løpet av stipendperioden.
  • Siste års årsmelding og regnskap skal legges ved søknad (med unntak av oppstartende og nyetablerte organisasjoner).
  • Organisasjoner som mottar støtte fra andre, inkludert støtte fra fylkeskommunen, kan søke. Tilskuddskilder må oppgis.

4) Følgende vil bli lagt vekt på i vurderingen av søknadene:

  • Tiltak og virksomhet for å styrke rekruttering og deltagelse
  • Tiltak og virksomhet som utvikler nye prosjekter og arbeidsformer
  • Tiltak og virksomhet der flere frivillige organisasjoner samarbeider.
  • Tiltak og virksomhet som har få andre tilskudds-/ søknadsmuligheter, inkludert tiltak med behov for innkjøp av utstyr og kostnader til vedlikehold, reparasjon og oppgradering av utstyr og bygg.
  • Etablering av frivillige organisasjoner på områder med behov for organisering av frivillig innsats 
  • Annen aktivitet som bidrar til å nå målene i Agder fylkeskommunes frivillighetsstrategi.

5) Rapportering

Etter avsluttet stipendperiode, og senest ett år etter mottatt stipend, skal stipendmottaker rapportere hvordan midlene er blitt brukt.

Artikkelliste