Kunstnerstipend

Et kunstnerstipend skal bidra til å styrke og motivere til videreutvikling av kunstnerisk virksomhet.

Stipendet har til formål å gi kunstnere muligheten til gjennomføring, fordypning eller formidling av kunst- og kulturprosjekter. Profesjonelle kunstnere innen alle kunst- og kulturfelt kan søke på kunstnerstipend.  

Søknadsfrist: 15. august 2024.

Søkere må logge inn via ID-porten.

Søknadsskjema (Krever innlogging)

Agder fylkeskommunes retningslinjer for kunstnerstipend

1. Formål

Et kunstnerstipend skal bidra til å styrke og motivere til videreutvikling av kunstnerisk virksomhet. Stipendet har til formål å gi kunstnere muligheten til gjennomføring, fordypning eller formidling av kunst- og kulturprosjekter. Det skal tas hensyn til en rimelig balanse mellom kunst- og kulturuttrykk som sikrer kunstfaglig kvalitet, kompetanse og evne til nyskaping. Profesjonelle kunstnere innen alle kunst- og kulturfelt kan søke på kunstnerstipend.

2. Tildeling

Fylkeskommunen deler ut tre kunstnerstipend på kr 50 000 per stipend hvert år.

Tildeling av stipend baserer seg på en kvalitetsvurdering av innkomne søknader.

Saksbehandlingen skjer administrativ ved avdeling for kultur, idrett og frivillighet som fremmer innstilling til Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet for vedtak.

3. Vilkår

  • Søker bør være bosatt og virksom i Agder. Det kan gjøres unntak fra dette dersom prosjektet skal realiseres i fylket.
  • Søknaden skal inneholde CV og en prosjektbeskrivelse som viser profesjonalitet og gjennomføringsevne.
  • Søker plikter å oppgi andre stipend som er mottatt tidligere eller i stipendåret.
  • Stipendet er å regne som skattepliktig arbeidsinntekt jf. skatteloven § 5-10a, forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere punkt 13.7 jf. pkt.4.