Spillemidler til kulturarenaer

Spillemidler til kulturarenaer skal bidra til at det bygges egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet med fokus på deltakelse og formidling av kunst og kultur.  Den nasjonale ordningen forvaltes av fylkeskommunene. Kommuner, stiftelser, fylkeskommunen, lag, foreninger, museer eller organisasjoner i Agder kan søke. 

Søknadsfristen er 15. juni 2024. 

 Søknadsskjema (krever innlogging)

Merk at søknadsfristen for kommende års søknadsperioder vil bli en annen når departementet har revidert ordningen. 

Retningslinjer for desentralisert ordning for tilskudd til kulturarenaer i Agder