Tilskudd til amatørteater

Agder fylkeskommune gir hvert år økonomisk støtte til amatørteatervirksomhet. Formålet med tilskuddet er å fremme et aktivt og variert kulturliv.

Hovedsøknadsfristen er 10. februar. Dersom det er midler igjen etter hovedtildelingen vil søknader bli behandlet fortløpende.

Søknadskjema (Krever innlogging)

Retningslinjer for tilskudd til amatørteater

  • Aktivitetsmidlene fordeles administrativt. Det legges fram årlig rapport til hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet om fordeling av midlene.
  • Det kan søkes om midler til gjennomføring av prosjekter og aktiviteter som ikke er normal drift av laget/organisasjonene. Prosjekt som omfatter flere kommuner vil bli prioritert.
  • Tilskuddet gis med hovedvekt på målgruppa barn og unge. Dette betyr tiltak for og med barn og unge, eller tiltak for og med barne- og ungdomsarbeidere.
  • Aktivitetsmidlene kan ikke fullfinansiere et tiltak.
  • For prosjekter som omfatter flere fylker vil søknaden bli vurdert i forhold til deltakertall hjemmehørende i Agder.
  • Frivillige organisasjoner og uorganiserte teatergrupper kan få tildelt midler. Statlige og kommunale institusjoner er ikke søknadsberettigede.
  • En søknad om midler skal inneholde opplysninger om innhold, mål og målgruppe for tiltaket. Tid og sted for gjennomføring og budsjett og finansieringsplan for tiltaket. Søkes det midler fra andre instanser skal dette være med i budsjettet.
  • Det skal gå klart fram av kunngjøringer (annonser/plakater/program etc.) at tiltaket støttes av Agder fylkeskommune.