Tilskudd til bibliotek

Agder fylkeskommune gir økonomisk støtte til folkebibliotek og bibliotek i videregående skole i Agder. Formålet med tilskuddene er å stimulere til aktivitet, utvikling, kompetanseheving og delingskultur i bibliotekene i regionen. Frist for å søke er 1. mars.

Støtte til prosjekter for 2024

I 2024 vil støtte til arrangementer knyttet til dagsturhyttene bli prioritert.  Vi ønsker søknader til arrangementer og aktiviteter på hyttene, som særlig retter seg mot ungdom som målgruppe og gjerne i forbindelse med prosjektet Escape Room.

I tillegg kan det søkes om midler til andre prosjekter og aktiviteter som bidrar til å oppfylle bibliotekets samfunnsoppdrag og som er med på å skape en attraktiv og inkluderende region.

Bibliotek oppfordres til å samarbeide.
Tiltaket bør ha en viss overføringsverdi.
Det gis ikke støtte til utgifter som skal dekkes av ordinær drift eller til lønn.


Prosjektsøknaden må inneholde:

  • en kort beskrivelse av prosjektet og hva man ønsker å oppnå
  • organisering og fremdriftsplan
  • eventuelle samarbeidsparter
  • budsjett og søknadssum


Midlene utbetales i inneværende år, og må benyttes innen ett år etter tildeling. Det skal gå klart fram av kunngjøringer (annonser/plakater/program etc.) at tiltaket støttes av Agder fylkeskommune. Bibliotekene leverer en kort sluttrapport etter endt prosjektperiode og oppfordres til å dele erfaringer i relevante faglige fora.

Søknadene behandles administrativt og tildeles så snart som mulig etter fristens utløp.

Frist: 1. mars

Søk her  Søkere må logge inn via ID-porten.