Tilskudd til bibliotek

Agder fylkeskommune gir økonomisk støtte til folkebibliotek og bibliotek i videregående skole i Agder. Formålet med tilskuddene er å stimulere til aktivitet, utvikling, kompetanseheving og delingskultur i bibliotekene i regionen.

Støtte til prosjekter

Det kan søkes om midler til prosjekter og aktiviteter som bidrar til å oppfylle bibliotekets samfunnsoppdrag og som er med på å skape en attraktiv og inkluderende region.

Bibliotek oppfordres til å samarbeide.
Tiltaket bør ha en viss overføringsverdi.
Det gis ikke støtte til utgifter som skal dekkes av ordinær drift eller til lønn.

Frist: 10. februar

Søkere må logge inn via ID-porten.

Søk her

Prosjektsøknaden må inneholde:

  • en kort beskrivelse av prosjektet og hva man ønsker å oppnå
  • organisering og fremdriftsplan
  • eventuelle samarbeidsparter
  • budsjett og søknadssum

Midlene utbetales i inneværende år, og må benyttes innen ett år etter tildeling. Det skal gå klart fram av kunngjøringer (annonser/plakater/program etc.) at tiltaket støttes av Agder fylkeskommune. Bibliotekene leverer en kort sluttrapport etter endt prosjektperiode og oppfordres til å dele erfaringer i relevante faglige fora.

Søknadene behandles administrativt og tildeles så snart som mulig etter fristens utløp.

Kontakt: Seksjonsleder Nina Stenbro, tlf. 957 89 289, epost: Nina.Stenbro@agderfk.no