Tilskudd til kulturtiltak

Agder fylkeskommune gir hvert år økonomisk støtte til arbeidet med kultur, idrett og frivillighet i fylket. Formålet med tilskuddet er å fremme et aktivt og variert kulturliv.

Søknadsfrist 10. februar. 

Søkere må logge inn via ID-porten.

Søknadskjema (krever innlogging)

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

1. Målsetting

Agder fylkeskommune gir hvert år økonomisk støtte til arbeidet med kultur, idrett og frivillighet i fylket. Formålet med tilskuddet er å fremme et aktivt og variert kulturliv.

 2. Vilkår for støtte

Støtte kan gis til tiltak som har eller kan få betydning for hele fylket eller større deler av det. Kriterier for at et tiltak kan få betydning for hele fylket eller deler av det kan være:

 • at tiltaket bidrar til å realisere mål i fylkeskommunens kulturpolitiske målsettinger og planer  
 • at tiltaket ut fra sin art vil få et nedslagsfelt som omfatter hele eller større deler av fylket
 • at tiltaket er et forsøkstiltak som kan få overføringsverdi til andre
 • at tiltaket bidrar til å gi variasjon innen målgruppe, sjangre og geografisk spredning i fylket
 • at det tilbys rabatterte priser for barn og unge
 • hensynet til universell utforming bør være ivaretatt  
 • det skal gå klart fram av kunngjøringer (annonser/ plakater/ program/ notiser o.l.) at tiltaket støttes av Agder fylkeskommune

Det gis ikke tilskudd til: 

 • generell drift av organisasjoner 
 • tiltak med primært lokal profil
 • tiltak som har et klart kommersielt siktepunkt 
 • tiltak som ikke er åpent for publikum, kulturinnslag på årsmøter o.l.    

3. Søknadsprosedyre

Det blir foretatt ei utlysning og hovedfordeling av midlene hvert år. Dette skjer så tidlig i budsjettåret som mulig. Dersom det er midler igjen til fordeling etter dette, blir innkomne søknader vurdert fortløpende resten av året.   

4. Utbetalingsprosedyre

Melding om tilskudd sendes søker etter at søknaden er behandlet.  Tilskuddet utbetales vanligvis når tiltaket er gjennomført og når vi har mottatt rapport og regnskapssammendrag. Rapporteringsfristen er 15. oktober. Det kan unntaksvis etter søknad dispenseres fra denne fristen. For sent innkomne rapporter medfører at tilsagn om tilskudd bortfaller.