Tilskudd til styrking av frivillig aktivitet og deltakelse

Agder fylkeskommune vil de neste fire årene ha et tilskudd til styrking av frivillig aktivitet og deltagelse. Tilskuddspotten for 2024 er på 6 millioner kroner. 

Økt deltakelse for bedre levekår

Tilskuddet skal støtte frivillige lag og foreningers arbeid, og bidra til «en sterk, mangfoldig og uavhengig frivillig sektor» på Agder, for å skape «økt deltakelse for bedre levekår», som er henholdsvis hovedmål og visjon for 

Agders frivillighetsstrategi 2023-2030

Alle frivillige lag og foreninger (som er registrert i Frivilligregisteret) og frivilligsentraler i Agder kan søke på tilskuddet. Retningslinjene for tilskuddet angir hva det kan søkes til og kriterier for å prioritere tildelingen blant søkerne. 

Søkerorganisasjonene må legge ved budsjett for aktiviteten / tiltaket det søkes om, samt nyeste årsmelding og årsregnskap

Søknadsskjema (krever innlogging)

Søknadsfrist 1. mai 2024. (10. februar kommende år)

Søkere må logge inn via ID-porten.

Retningslinjer for tilskudd til styrking av frivillig aktivitet og deltakelse

1. Bakgrunn for tilskuddsordningen

Fylkestinget vedtok i desember 2023, sak 24/23 om budsjett og økonomiplan for 2024, en søkbar «frivillighetspott» over fire år der retningslinjene / tildelingskriteriene vedtas i Hovedutvalg for kultur, næring og miljø i januar 2024. Det er budsjettert med 6 millioner kroner hver i 2024 og 2025, og 5 millioner hver i 2026 og 2027.

2. Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke og gi støtte til frivillige lag og organisasjoners arbeid i Agder. Tilskuddsordningen skal bidra til en sterk, mangfoldig og uavhengig frivillig sektor. Det vil legge til rette for at flere egder kan gjøre en frivillig innsats, og at flere egder kan ha nytte og glede av de møteplassene, tilbudene og aktivitetene som frivillige lag og organisasjoner skaper. Dette bidrar til å realisere Agder sin frivillighetsstrategi og målet om «økt deltakelse for bedre levekår».

Tilskuddet skal særlig bidra til å styrke bærekraften og kapasiteten til frivillig sektor i Agder, og til å nå målet om at «Innen 2030 skal alle på Agder, uansett alder, kjønn, etnisitet, inntekt, funksjonsnivå eller interessefelt, ha mulighet til å delta i frivillig virksomhet.»

2.1. Hvem kan søke:

 • Alle frivillige lag og organisasjoner i Agder som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke.
 • Frivilligsentraler kan også søke, uavhengig av om de er kommunalt styrt eller ikke. For søknader fra frivilligsentralene vil det legges ekstra vekt på at aktiviteten har et stort innslag av frivillig innsats, involvering og eierskap.

2.2. Hva det kan søkes støtte til:

 • Utstyr, bevertning, transport, og andre kostnader til gjennomføring av aktivitet, opplæring og frivillig innsats.
 • Tilretteleggingskostnader for å få flere med (tolk, ledsager o.l.).
 • Inntil 25% av søknadssummen kan være til lønn-, drifts- og administrasjonskostnader som påløper for å gjennomføre aktivitetene og tiltakene det søkes om.

2.3. Hva det ikke kan søkes støtte til:

 • Lønn og øvrige administrasjons- og driftskostnader for organisasjonen.
 • Investeringer i bygg, eiendom og transportmidler.
 • Kjøp av konsulenttjenester.
 • Avlønning i sommerjobb.
 • Utgifter til utenlandsreiser og kostnader i utlandet.

3. Søknadsprosess og tildeling

Tilskuddsordningen har årlig søknadsfrist frist 10. februar (men 1. mai 2024). Tilskuddet er for benyttelse i tildelingsåret.  

Utlysningen offentligjøres via fylkeskommunens hjemmesider, annonser og sosiale medier.

Retningslinjene for tilskuddet er vedtatt av Hovedutvalg for næring, kultur og miljø, som også vil behandle framtidige endringer.

Søknadene behandles og tildeles administrativt, med orientering til Hovedutvalg for næring, kultur og miljø, i tråd med fylkeskommunens delegasjonsreglement.

Hver søkerorganisasjon kan tildeles inntil 300 000 kroner samlet per år innenfor denne tilskuddsordningen.

Halvparten av tilskuddet utbetales ved innvilgelse av søknaden. Resterende beløp utbetales når aktiviteten/tiltaket er avsluttet og rapport med regnskap er sendt inn. Ved behov kan det avtales forskuddsvis utbetaling av hele eller større deler av tilskuddsbeløpet.  

4. Krav til søknaden

Søknader skal leveres i et digitalt søknadsskjema på fylkeskommunens nettsider. Søknaden skal redegjøre for: 

 • Organisasjonens formål, aktiviteter og organisering. 
 • En beskrivelse av hva som er målet med det tiltaket/ aktiviteten man søker midler til. 
 • En beskrivelse av den frivillige innsatsen – Hvor mange frivillige er med, hvor ofte, hvor lenge – og hva er deres rolle. 
 • Målgruppe og antall deltagere i aktiviteten/tiltaket.
 • Om noen av prioriteringskriteriene gjelder for den omsøkte aktiviteten/tiltaket.
 • Om man samarbeider med andre – med hvem, om hva og hvordan
 • Budsjett/ finansieringsplan, inkludert hvilke andre tilskudd som er søkt.  

5. Behandling av søknader

Søknadsbehandlingen skal følge krav til god forvaltningsskikk, habilitet og etisk adferd. Søknaden skal vurderes i tråd med opplysninger gitt i søknad, annen tilgjengelig og relevant informasjon og i tråd med vurderingskriterier for ordningen. Søker skal få skriftlig svar på sin søknad.

5.1 Prioriteringskriterier

Alle søknader vil bli vurdert. Søknader som ivaretar ett eller flere av følgende prioriteres:

1) Tiltak som har som mål å øke deltakelse, inkludere flere og redusere barrierene for deltakelse, jfr. frivillighetsstrategiens mål om at: «Innen 2030 skal alle på Agder, uansett alder, kjønn, etnisitet, inntekt, funksjonsnivå eller interessefelt, ha mulighet til å delta i frivillig virksomhet.»

2) Tiltak og aktiviteter der flere organisasjoner samarbeider.

3) Tiltak og aktiviteter for barn og unge, og særlig barn og unge i en vanskelig livssituasjon (økonomisk og på andre måter).

4) Tiltak og aktiviteter som engasjerer grupper med levekårsutfordringer.

5) Tiltak og aktiviteter som bidrar til å øke kapasiteten og gjøre aktiviteten og organisasjonen mer robust og levedyktig over tid.

6) Organisasjoner med få andre muligheter til å søke og få tilskudd.

5.2 Klageadagang og innsyn

Part eller andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker. Klagen skal sendes til Agder fylkeskommune. En klage må inneholde opplysninger om hvilket vedtak det blir klaget på, årsaken til klagen, og hvilke endringer man mener bør gjøres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere etter forvaltningsloven har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene i saken med de avgrensingene som følger av §§ 18 og 19.

6 Krav til tilskuddsmottaker

6.1 Rapport

Ved tiltakets/ aktivitetens slutt, og senest innen 10. februar året etter tildeling, skal det leveres en sluttrapport og anmodning om utbetaling.

Tilskuddsmottaker skal benytte rapporteringsskjema på fylkeskommunens nettsider. Skjemaet ber om:

 • En beskrivelse av hvordan prosjektet og enkeltaktiviteter er gjennomført.
 • Regnskap med oversikt over kostnader og samlet finansiering.

6.2 Profilering og markedsføring

I profilering og medieomtale av aktiviteten skal det framkomme at det er støttet av Agder Fylkeskommune. 

7. Oppfølging og kontroll

Dersom mottaker gir uriktige opplysninger, eller det foreligger vesentlige avvik fra søknaden, kan vedtaket om tildeling omgjøres helt eller delvis. Fylkeskommunen kan i så tilfelle kreve at midlene blir helt eller delvis tilbakeført.