Tilskuddsmidler for landbruket

Fylkeskommunen har et delansvar for landbruksområdet. Som regional utviklingsaktør gir dette mulighet for å sette landbruk på den næringspolitiske dagsorden.

Tiltak for å fremme landbruket har en positiv effekt på satsingsområdene i Regionplan Agder 2030.

Til ansvarsområdet tilfører departementet tilskuddsmidler. Disse midlene skal prioriteres på tiltak som stimulerer rekruttering, kompetansebygging og likestilling innen næringen. Midlene blir kunngjort med søknadsfrist ca. 1. kvartal hvert år.

I Agder fylkeskommune skal det etableres et Landbruksforum. Dette skal fungere som et rådgivende organ og en møteplass for politikere og landbruksnæringen. Landbruksforumet skal drøfte og gi innspill til både lokale-, regional- og nasjonale myndigheter, som arbeider med å fremme landbruk som næringsvei.

Tilskuddsmidler 

Tilskuddsmidler på landbruks- og matområdet for 2020

1) Tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midler)

Målet for tilskuddsordningene er å bidra til rekruttering og kompetanseheving for å ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket. kompetanseheving  for å ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt.

Prioriterte områder for ordningen er:

  • Tilskudd til gjennomføring av kompetanseutvikling og kompetansehevende tiltak innenfor tradisjonelt landbruk og nye næringer
  • Prosjekter/tiltak knyttet til rekruttering til næringen
  • Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til de offentlige og private naturbrukslinjene i den videregående skole
  • Arbeid knyttet til likestilling i landbruket

RK-midlene har søknadsfrist 1. april 2020.

2) Tilretteleggingsmidler i landbruket (RT-midler)

Fra 1.1.2020 har Agder fylkeskommune overtatt ansvaret for regionale tilretteleggingsmidler i landbruket (RT-midler). Midlene ble tidligere forvaltet av Fylkesmannen i Agder.

Midlene skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Det kan gis tilskudd til:

  • Tilretteleggingstiltak som bidrar til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket
  • Utvikling av andre landbruksbaserte næringer innenfor fastsatte nasjonale og regionale rammer, strategier og prioriteringer

Søknader behandles fortløpende.

SØK HER

Til toppen