Marine næringer og akvakultur

Fylkeskommunen skal legge til rette for bærekraftig næringsutvikling innen akvakultur og havbruk.

Akvakultur

Agder fylkeskommune behandler søknader om tillatelser til nye oppdrettslokaliteter og endringer på eksisterende lokaliteter i sjø og på land.

I akvakultursaker er det Agder fylkeskommune som koordinerer alle søknader i samråd med næringen, kommunene og sektormyndighetene. Dette omfatter:

  • Tildeling av tillatelser til nye, eller utvidelse og/eller endring av lokaliteter for eksisterende virksomheter innen oppdrett av laks og ørret i sjøvann.
  • Tildeling av nye tillatelser til oppdrett av andre arter i sjø enn laks og ørret (f.eks. marine fiskearter, skalldyr, skjell og tare).
  • Tildelinger av tillatelser til ny eller utvidet produksjon av rogn/settefisk/yngel av både marine arter og laksefisk.
  • Lokalitetsklareringer knyttet til bruk av bl.a. nye tillatelser til oppdrett av laks og ørret i sjøvann, tillatelser til havbeite samt særtillatelser.

Søknader sendes elektronisk via Fiskeridirektoratets nettside: https://www.fiskeridir.no/

Der finner du også:

Fiskerihavner

Agder fylkeskommune har fra 01.01.2023, overdratt ansvaret for alle oppgaver knyttet til eierskapsforvaltning av statens fiskerihavner tilbake Kystverket. Dette gjelder de aktive fiskerihavnene.