Marine næringer og akvakultur

Fylkeskommunen skal legge til rette for bærekraftig næringsutvikling innen akvakultur og havbruk.

Agder fylkeskommune behandler søknader om tillatelser til nye oppdrettslokaliteter og endringer på eksisterende lokaliteter i sjø og på land.

I akvakultursaker er det Agder fylkeskommune som koordinerer alle søknader i samråd med næringen, kommunene og sektormyndighetene. Dette omfatter:

  • Tildeling av tillatelser til nye, eller utvidelse og/eller endring av lokaliteter for eksisterende virksomheter innen oppdrett av laks og ørret i sjøvann.
  • Tildeling av nye tillatelser til oppdrett av andre arter i sjø enn laks og ørret (f.eks. marine fiskearter, skalldyr, skjell og tare).
  • Tildelinger av tillatelser til ny eller utvidet produksjon av rogn/settefisk/yngel av både marine arter og laksefisk.
  • Lokalitetsklareringer knyttet til bruk av bl.a. nye tillatelser til oppdrett av laks og ørret i sjøvann, tillatelser til havbeite samt særtillatelser.

Søknader sendes elektronisk via Fiskeridirektoratets nettside: https://www.fiskeridir.no/

Der finner du også:

Til toppen