Besøk Agder 2030

Besøksstrategien har til hensikt å gi aktørene i landsdelen et felles verktøy for utvikling. Det er et mål at både kommersielle aktører, offentlige aktører og fellesgodeprodusenter har et eierskap til strategien.

Reiseliv er ett av fem tema i regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping (Vinn Agder). Se egen nettside om planen her:

VINN Agder

I tillegg er det laget en egen besøksstrategi; Besøk Agder 2030. Besøk Agder 2030, ble vedtatt av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder juni 2015. Hovedmålet med Besøk Agder 2030 er at Agder skal ha en bærekraftig besøksnæring (sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft).

Strategiens målgruppe er aktører som jobber med innovasjon, verdiskaping, samfunns- og næringsutvikling i Agder: Næringsliv, offentlig sektor, FoU sektor og frivillig sektor.

Utforming av visjon, mål og strategier er gjort med utgangspunkt i Agders konkurransefortrinn, og tiltak skal bidra til at disse videreutvikles, forsterkes og synliggjøres.

Visjon: Agder skal bli best for barn. I 2030 er Agder Nordens mest attraktive region å besøke for barnefamilier.

Besøksnæringene blir bærekraftige når strategiens målgruppe/aktører som jobber med innovasjon, verdiskaping, samfunns- og næringsutvikling i Agder satser systematisk på følgende områder (delstrategier):

  • Best for Barn
  • Best på gjenkjøp
  • Kompetanse
  • Innovasjon
  • Infrastruktur

Last ned besøksstrategien her: 

Besøk Agder 2030 (PDF, 3 MB)