Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015 - 2030

Gjennom å etablere gode og robuste strukturer og fremdyrke et lederskap som tilstreber en kultur der enkeltpersoner og grupper gis handlingsrom til forskning, utvikling og innovasjon, skal Agder forsterke sin attraktivitet og bærekraft mot 2030.

Forskning er ett av fem tema i regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping (VINN Agder). I tillegg er det laget en egen strategi for forskning, utvikling og innovasjon FoUoI Agder 2030. FoUoI Agder 2030, ble vedtatt av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder juni 2015. Hovedmålet med FoUoI strategi 2030 er at Agder ligger i front når det gjelder å utvikle og implementere forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor og privat næringsliv med hensikt å bidra til økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft.

Målgruppen for FoUoI-strategien er aktører som allerede har eller som ønsker å utvikle FoU-virksomhet både innenfor privat og offentlig virksomhet. Strategien retter seg spesielt mot:

  • Premissgivere for regional utvikling i Agder
  • Strategiske toppledere, politikere og andre beslutningstakere
  • Aktører som forvalter FoU-midler og ressurser i hele det regionale virkemiddelapparatet